FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر
پادشاهی اسكندر
گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پادشاهی اسكندر چهارده سال بود فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی اسكندر نزد دلارا مادر روشنك فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ دلارای به اسکندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ به زنی گرفتن اسكندر روشنك را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ خواب دیدن كید پادشاه قنوج فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ دادن مهران كید را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه نوشتن سکندر به کید فردوسی*
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ نامه اسکندر از کید هندی بمژده فرستادن چهار چیز فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ لشکر كشیدن سكندر سوی كید فردوسی*
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ فرستادن سكندر نه مرد دانا برای چهار چیز شگفت فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آوردن نه مرد دانا چار چیز از كید هندی به نزد اسكندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آزمودن اسكندر فیلسوف و پزشک و جام كید فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آزمودن اسكندر پزشگ هندوستان را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ آزمودن اسكندر جام كید را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه اسكندر با فور هندی فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ فور به اسکندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ لشکر آراستن اسكندر به رزم فور فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ جنگ اسكندر با هندوان و كشته شدن فور به دست او فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رفتن سكندر به زیارت خانه ی كعبه فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ لشکر كشیدن اسكندر سوی مصر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی اسكندر نزد قیدافه فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رفتن اسكندر برای پیام آوری سوی قیدافه فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پند دادن قیدافه اسكندر را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ چاره نمودن اسكندر با طینوش فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پاسخ طینوش به سکندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ پیمان اسكندر با قیدافه و بازگشتن او فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رفتن سكندر به شهر برهمنان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رفتن سكندر به دریای خاور و به زمین حبش فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رسیدن اسکندر به سرزمین حبش و جنگ کردن و پیروزی یافتن او فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رسیدن اسكندر به شهر نرم پایان و كشتن اژدها فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ دیدن اسكندر شگفتی ها به شهر هروم فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ لشکر به مغرب راندن اسكندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ جستن اسكندر آب حیوان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ گفت و گوی اسكندر با مرغان فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ بستن اسكندر سد یاجوج و ماجوج فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ دیدن سكندر مرده را در یاقوت زرد فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ دیدن سكندر درخت گویا را فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رفتن اسكندر به نزدیك فغفور چین فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ رسیدن اسكندر به كشور سند و جنگ كردن فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ لشکر كشیدن اسكندر سوی بابل فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی اسكندر نزد ارسطالیس و پاسخ یافتن فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ نامه ی اسكندر به نزدیك مادر و اندرز كردن فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ مردن اسكندر به بابل فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ شیون حكیمان بر اسكندر فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ شیون كردن مادر و زن اسكندر بر او فردوسی
۲۹ مرداد ۱۳۸۶ گله كردن فردوسی از پیری و دهر فردوسی
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 47 از 47
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com