FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow نام مردان arrow ایزدان ، فرشتگان ، اختران
ایزدان ، فرشتگان ، اختران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۵ شهريور ۱۳۸۶
ایزدان ، فرشتگان ، اختران
آبان - ایزد

آبان فره - ایزد سرسبزی و پاکی

آبانگاه - ایزد آب

آپان - ایزد آب

آبانداد - آفریده فرشته آبان

آبان گشسب - ایزد آبان دارنده اسبان نر نیرومند

آد - ایزد بخشش و دهش و پاداش

آذرماه - آتش ایزدماه، درخشان

آذر جشن - جشن آتش، فرشته آذر که نگهبان آتش است

آذر بهرام - نام آتشکده های باشکوه ایران، درچم آتش فرشته پیروزی و رزم و پیمان

آذر تریش - ایزد آتش و ایزد باران

آذر روز - فرشته نگهبان آتش

آذر شسب (مانند آذر گشت) - فرشته نگهبان آتش، سمندر

آذر گشسب (مانند آذر گذشت) - ایزد دارنده اسب نر نیرومند

آذر پاد - نگهبان آتش

آراد - فرشته نگهبان روز آرادکه بیست و پنجم هر ماه

آرمتی (مانند کارگری) - ایزد زمین درچم پارسایی و پرهیزگاری

آور - خداوند، راست و درست

آور زمان - خداوند زمان

اختر پور

اختر تبار

اختر شناس

اختر شمار

اختر فر

اختر نی

اختر دانش - ستاره تیر، دانشمند

اختریان

ارشتات (مانند کمردار) - ایزد نگهبان راستی و داد

ارد (مانند سرد) - ایزد نگهبان دارایی و مال، در چم راست و درست و راستی و درستی و پاکی

اردیبهشتگان - ایزد آتش، جشن روز

اشتاد (مانند هشتاد) - ایزد راهنما برای مینویان و جهانیان، در چم راستی و درستی

اشویی - ماه دوم سال و روز، در چم پاکی و والایی

اشیدر (مانند گلی سر) - نخستین پیام آور آیین زردشتی، در چم هور (خورشید) آسمانه

ارمن (مانند بهمن) - دارنده اندیشه اهورایی، این واژه نام تیره ای آریایی شده است که جایگاه آنرا ارمنستان گویند، در چم جای دارندگان اهورایی یا اهورا پرستان

اروش - ایزدی که با میترا برابری میکرد

اشه (مانند همه) - ایزد سامانگری، در چم منش نیک

اشی (مانند همی) - ایزد پاداش

اسریت (مانند گردید) - روان آسمان

امرداد - ایزد جاودانی و نگهبان گیاه

امشاپسند - جاویدان اشویی و پاک، نام شش فرشته همدم اهورا مزد

اندروا (مانند در هر جا) - ایزد باد و هو

اورمزد - سرور دان

اوشبام - ایزد بامداد پگاهان

اهور - سرور، خدایگان، سردار، پروردگار مهر و نیکی و یاری

اهورا پناه

اهورا تبار

اهورا داد

اهورا راد

اهورا زاد

اهورا شاد

اهورا کیش

اهورا گهر

اهورا مهر

اهورا یار

اهورایی

ایزد

ایزد پناه

ایزد خواه

ایزد راد

ایزد مهر

ایزد یار

ایندیرا (مانند این بی ما) - ایزد یاری بخش آریاییها و خداوند جنگ با زشتیها و بدیه

بخت یزد - رستگار یافته ایزدی

برجیس - نام ستاره ای است

برزو مهر - خورشید درخشان

برنا مهر - جوان، نیرومند، توان

بغ - خداوند، بزرگ، سرور

بغ باد - فرشته باد

بغ داد - آفریده پروردگار

بغ یار - ایزدیار، خدایار

بهرام - ایزد رزم و پیکار، نگهبان پیمان

بهمن - ایزد ادیشه نیک و خرد، در چم بهمنش و نیکمنش

بهمنگان - جشن دوم بهمن، ایزد چهارپایان

بهمنیار - کسی که ایزد راستی و درستی نگهبان اوست

بیگ - خدا، پروردگار، بزرگ

پارند - ایزد نیکبختی، فراوانی و نگهبان گنج و خواسته و دارایی

پاک مهر - مهراشویی و وال

پدم (مانند سمن) - ستاره روشن

پرهام - فرشته با خرد گیتی که تازیان و تازی پرستان آنرا ابراهیم کرده اند

پری نی - زاده فرشتگان، پاک نژاد

پریور (مانند کدیور) - فرشته

پیروز مهر - ایزد مهر چیره

تریشک (مانند پری وش) - ایزد باران، نام ستاره ای

تشبا (مانند به پا) - ایزد توفان

تشتر (مانند کشور) - فرشته باران و نام ستاره تیر

تیر - ایزد نگهبان باران، فرشته روزی رسان

تیران - نگ به تیر

تیربد - نگهبان فرشته تیر

تیرداد - آفریده فرشته تیر

تیرزاد - تیرداد

تیرنام - دارنده نام فرشته تیر

تیروند - فرشته نگهبان باران

تیشتر - نگ به تشتر

خاوند - دادار، خداوند، پروردگار

خدابخش

خداداد

خداکام

خدایار

خورداد - امشاپسند نگهبان آب و آرامش و نیکبختی، نماد والایی

خورشاد

خورشادان

خورشید فر

خورشید نی

خورشیدی

خورشیدیان

خورگام - جایگاه بلند شدن خورشید

خوروند - همبسته خورشید، رخشان

دات - فرشته دادگری

دادآفرید - نام اهورامزدا، در چم آفریده دادگری، نام آهنگی

دادآفرین - نام اهورامزدا، آفریننده نیکی و داد

دادار - آفریننده، خداوند

دادگر - نام اهورامزد

دادهرمز - آفریده اهورا، زاده سرور دانا و خردمند

داراب - فرشته آب، در چم راستی

داد یزد - آفریده یزدان

داد یزدان - داد یزد

دخیوم (مانند سردوش) - فرشته نگهبان زمستان

درواسپ (مانند برداشت) - فرشته نگهبان چهارپایان، در چم دارنده اسبان زین شده

راد - فرشته بخشش و دهشگری

رادش (مانند کاوش) - ستاره تیر

رادمهر - فرشته دهشگری فروزان

راشنو (مانند کامجو) - نام اوستایی فرشته دادگری و درستی (ن.او)

رامبد - نگهبان فرشته رام که پاسدار آسایش و شادی و خرمی است

رپیتوین (مانند زمینگیر) - فرشته پاسدار گیاهان و آفریننده بهار و گل

روانبخش - فرشته دانش

روشنان - ستارگان آسمان

روشن مهر - مهر درخشان

زامیاد - فرشته نگهبان زمین، در چم نیک کنش

زاوش (مانند خانه) - ستاره اورمزد و نام پدر دغدوهمسر زردشت

زروان (مانند پرکار) - خدای زمان

زمیاد (مانند شهیاد) - فرشته نگهبان زمین، در چم نیک کنش

زنتوم (مانند سرکوب) - فرشته کوی و برزن و بخش

سپنت مینو - خردپاک و اشویی، برترین فروغ اهورامزد

سهندمهر - مهرپاک و اشویی

سدویس - نام ستاره ای (ن.او)

سروش - فرشته و آوای آسمانی از زادن تا پس از مرگ، این روان جاودانی است

فره وش - نگ به فرهور

فره وشی - وابسته به فرهور

فروهنده - فرشته خوبرو

کیوان - ستاره بلند آسمان، در چم بلند، والا، برجسته

کیوان داد

کیوان زاد

کیوان فر

کیوان نژاد

کیوان نی

کیوان یار

کیوانی

کیوانیان

گیلگامیش - فرشته نگهبان چهارپایان (خدای میانرودان هم هست)

گیو مهر - مهربزرگ

ماونگه - ماه

ماه اسپند - ایزد ماه پاک و اشویی

ماهان - ایزدماه

ماه پذ - زیبا، پرفورغ، نگهبان ماه

ماه برین - ماه سربرکشیده و زیب

ماه برن - ماه جوان و نیرومند

ماه بوخت - رستگاری یافته ایزدماه

ماه پناه

ماه خسرو

ماهداد

ماهدار

ماه دوست

ماهشاد

ماه پرویز

ماه سپند

ماه نخشب

ماهوند

ماهیار

مزد - فروزه اهورا، در چم سرور دان

مزدا آفرید

مزدا آفرین

مزدا به - سرور دانای نیک

مزدا پرست

مزدا پور

مزدا تبار

مزدا داد

مزدا زاد

مزدینس - یزدان پرست

مشی - نخستین آفریده آریایی (دیگر نام های او چنینند: مهریه، متر، متریه، مهلا، ملهی، مشگید، مشه، ماشان، میشی، میشه)

مهبد - نگهبان ایزدماه، مانندماه

مهپور

مه تبار

مهداد

مهدوست

مه آری - روشنی بخش سرزمین آری

مهر آذر

مهر آری

مهر آزاد

مهر آس

مهر آور

مهر آوران

مهر آیین

مهرآب - جایگاه مهر، نیایشگاه مهر

مهرابه - نگ به مهرآب

مهر اسپند - فرشته نگهبان آب

مهرافشان

مهراک

مهرام

مهران

مهراندیش

مهران فر

مهراورنگ

مهریار

مهربان

مهربخت

مهربخش

مهربد - نگهبان ایزدمهر

مهر برزین - برترین مهر، مهر زیب

مهربرن

مهربنداد - والاتبار دارنده ایزد مهر

مهربندار - نگ به مهر بنداد

مهربوخت - رستگاری یافته راستی و مهر درخشان

مهرپاد - نگهبان ایزد مهر

مهرپیمان

مهرپوی

مهرپیروز

مهرپیم

مهرتریش (مانند مهر همین) - ایزد مهر و ایزد باران

مهرجو

مهرخواست

مهرخواه

مهرداد

مهردوست

مهر سالار

مهرست

مهرشاد

مهرشاه

مهرفر

مهر فروز

مهر فروغ

مهر کیش

مهر گشسب - دارنده اسب نر نیرومند ایزد مهر

مهر منش

مهرمند

مهرنرسی - فرشته پیام درخشان

مهرنژاد

مهرنی

مهروخش - دارنده مهر بلند

مهروند

مهرین

مهریاب

مهریاد

مهریار

مه فر

مه نی

مهیار

میترا آتو - آتش ایزد مهر

میترا پان - نگهبان ایزد مهر

میترا پور

میترا سان

میتران (مهران)

میترا یار

میترا خورشید

میتروک (مهرک)

نرسی - فرشته پیام، نماد دلاوری

نیک اختر - نیکبخت، فرخنده روز

نیل رام - فرشته نگهبان برف ها و باران ها و تگرگه

وخش (مانند رخش) - فرشته آب

ورازمهر - مهر نیرومند و توان

ورترغن (مانند بدل بست) - فرشته چیرگی و پیروزمندی (ن.او)

ورکس (مانند کمره) - فرشته نگهبان برگها (ن.او)

ونند - نام ستاره ای است (ن.او)

ورهرام - ایزد پیکار و پیروزی

وهمهر - مهر بزرگ و وال

وهومهر - وهمهر

هدیش - ایزد نگهبان خانه روستایی

هرمز - اورمزد، سرور دان

هومس (مانند خوگر) - هرمز

هورداد - آفریده فروغ خورشیدی

هورمزد - هرمز

هورفر - خورشید درخشان

هوشیدر - پیام آور آینده آیین زردشت، درچم خورشید آسمانه

هوم داد - آفریده ایزد هوم

هیراب - فرشته باد

یزدآذر - خداوند آتش

یزدان - پروردگار

یزدان بخت - رستگار شده ایزد

یزدان بوخت - یزدان بخت

یزدان پرست

بزدان پناه

یزدان داد

یزدین

آخرین بروز رسانی ( ۰۱ اسفند ۱۳۸۸ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com