FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
جهان هستی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۵ شهريور ۱۳۸۶

جهان هستی

این بخش در بردارنده 217 نام می باشد
آباد - برپا، برجا، پرآب، سرسبز، شادی آور، خوب، دلپذیر، نیک

آبادان - نگاه به "آباد"

آبادانی - نگاه به "آباد"

آبادانیان - نگاه به "آباد"

آدانه - پاداش، دهش

آدخ (مانند مادر) - خوب، نغز، نیکو، والا، بالا

آرته (مانند پاشنه) - راستی و درستی و پاکی

آرته پور

آرته تبار

آرته داد

آرته زاد

آرته فر

آرته نیا

آرمان - آرزو، خواسته، امید

آرمین - نگاه به "آرمان"

آرون (مانند کارون) - خوی خوش و فروزه برجسته، نیک، پسندیده

آژیر - بانک بلند، شایسته، زیرک، خشیار، کوشا

آمُرغ (مانند آشفت) - سود، بهره و سرمایه، ارج، برگزیده

آمیغ - راست و درست، آمیخته

آویژگان - نزدیکان، پاکان، دلبران

آیین - راه، روش، دستور، اندیشه

آیین به - راه و روش برگزیده و نیک

آیین داد - آفریده آیین بهی و نیک

آیین فر - نیک آیین

اخا (هخا) (مانند روا) - دوست و یار

اخامنش - دوست منش

اخش (مانند رخش) - ارزش، بها

ارتا (مانند فردا) - راستی و درستی

ارتاورد (مانند فردا رفت) - راست کردار و راستور، درست رفتار

اَرته (مانند بهمن) - راست و درست

ارتی - نگاه به "ارته"

ارد (مانند سرد) - اشویی، پاک، خوب، شایسته، فرشته دین

اردا (مانند فردا) - پاک، خوب

اردابد (مانند فردا شد) - نگهبان راستی و درستی

اردامنه - راست اندیش و درست منش

ارداورز - راست کردار، راست ورز

ارداوند - درست کردار، راست پیشه

اردبُد - نگهبان راستی و درستی

اردیوند (مانند برزیگر) - راست و درست کردار

اردین - راستین، درستین

ارزشمند - گرانبها، پربها، با ارج

ارشداتا (مانند اگر با ما) - راست کردار، درست اندیش، دادگر

ارشدَکیش (مانند اگر رسید) - راست کیش، نیک آیین، درست کیش

ارَشنیت (مانند اگر دید) - پاکتر و دوست ترین، بهترین

اشابَر (مانند سراسر) - سود برنده از راستی و درستی

اشا داد - آفریده پاکی و درستی

اشا زاده - زاده درستی و پاکی

اشاورز - نیک ورز، پاک ورز، درست کردار، راست اندیش

اشاوند - پاک سرشت، نیک نهاد

اشتود (مانند کمبود) - تندرستی، آرزو، امید، خواسته

اشو (مانند مگو) - پاک، جاویدان

اشوپور - فرزند راستی و پاکی

اشوتبار - پاک نژاد، نیک نیا

اشوداد - زاده پاکی و درستی

اشوزاد - نگاه به "اشوداد"

اشوفر - فر و فروغ پاکی و درستی

اشو فَرَوَهَر - پاکروان، پاک اندیش

اشوک - پرهیزگار، پاک، نیک، درست

اشومنش - پاک منش، درست اندیش

اشوَن (مانند بهمن) - پیرو راستی

اشو نژاد - نژاد پاکی و درستی، نیک نژاد، پاک نژاد، ارجمند و والا

اوتَه بَر(مانند غوته ور) - شایسته و زیرک، برجسته و خوب و چالاک

اوس (مانند موز) - امید، آرمان، خواسته، توانا، دارنده چشمه ها

اوشَن ره (مانند روشنگر) - زیرک، شایسته، خوب، نیک، والا

اوی نَست (مانند همی بست) - بی آلایش، پاک، شایسته، نیک، خوب

اهرَو (مانند بهمن) - پرهیزگار

اهو (مانند مگو) - هستی

ایرتا - راستی و درستی

باستی - فروتنی، ارج نهی، با ادب

باستین - بردبار، شکیبا

بامس (مانند خانه) - پر، دانا، پدر بزرگ

بایا - شایسته، بایسته، خوب

بایسته - نگاه به "بایا"

بخشنده - باگذشت، دهشگر

برخوردار - بهره مند

بردبار - شکیبا

برواره (مانند گهواره) - گنجینه، تخت، خانه تابستانی، پالکانه

بشکول (مانند بهروز) - چست، چالاک، هشیار، برجسته

به آور - نیک کردار، بهداد

به آیین - نیک آیین

بهبُد (مانند دل شد) - پاسدار نیکی، نگهبان خوبی و شایستگی

به بُن (مانند به شد) - والاتبار، نیک نژاد، بزرگزاده، والا

بهبود - کامیاب، نیکمان، تندرست

بهپور - فرزند نیکبختی و شایستگی

بهتر منش - دارنده منش والا و نیک

بهجو - جوینده خوبی و نیکی

بهداد - آفریده نیک و زاده نیکی

بهیس - خوب و شایسته

بهدین

بهزاد

بهروان

بهره مند

بهره ور

به روش

به گزین

بهمرد

بهمن داد

بهمنش

بهمن یار

بهنام

به وَرز - نیکوکار، نیک رفتار

بهیار

بهی فر - نیکو کار، شایسته

بهی کیش

بهین کیش

بیدار - آگاه، باخرد، دانا

بیداربخت

پاک

پاکباز

پاکپور

پاکداد

پاکدامن

پاکراد

پاکزاد

پاکسان

پاک سرشت

پاکفر

پاک مَن - دارنده اندیشه نیک و والا و پندار پاک و درست

پاکشیر - نیک تبار، درست و نیک

پاک نژاد

پاک نهاد

پاکیار

پایو - پشتیبان، پناه

پرواره - نگاه به "برواره"

پرهیز

پرهیزکار

پزشک

پزشکداد

پزشکزاد

پزشکفر

پزشک نیا

پسندیده

پشَنت (مانند کمند) - پاک، نیک

پورک - فرزند دوست داشتنی و خوب

پیشداد - دادگر

پیشکشان - ره آورد، پیشیاره

پیشگر - یاور، یاری بخش

پیشیاره - راه آورد، پیشکش

تیزپرواز - چالاک

تیزک - تیزرو، چست و چالاک

تیزویر - تیزهوش، هوشمند

تیز هوش - باهوش

جلکاره (مانند هرکاره) - رای، راه درست، روش پسندیده

جوانمرد - بخشنده، باگذشت، خوب

جوانک - جوان دوست داشتنی و نیک

جیتی - زندگی، هستی

چابک - چالاک، ریزک، تند و تیز

چابوک - چابک

چالاک - چابک، جای بلند

خوش اندیش

خوش پندار

خوش تبار

خوش رفتار

خوش سخن

خوشکار

خوش کردار

خوشنام

خوش نیا

دادآور - دادگر، دادرس

دادبان - پاسدار دادگری، دادرس

دادبخش

دادبه

دادبین

دادجو

دادخواه

دادخوش

داد راد

داد راست

دادرس

دادستان

دادفر

داد فیروز

دادگر

دادگو

دات گون - آیین، غانون

دادفرما - دادگستر، نام پادشاهان دادگر

دادگون - دات گون

دادمان

دادمرد

دادنام

دادیز

دادوَر

دادوران

دادوند

دادیار

داشاب - داد و دهش

دامیار

داور

داور پور

داور پناه

داور داد

داور دوست

داور نیک

داور یار

دبیر - نویسنده، آموزنده، آموزشگر

دبیری - نویسندگی، آموزندگی

دبیری پور

دبیری تبار

دبیری نژاد

دبیری نیا

درخور - سزاوار، شایسته، نیک

دریاکش - می نوش، دوستدار باده ناب که زود مست نمیشود

دریانوش - نگاه به "دریاکش"

درود

دریک بُد - گنجور زمان اشکانیان

گنجینه

دوست

دوستدار

دوستکامی

دهش - بخشش، گذشت، یاری

دهشداد

دهشزاد

دهشفر

دهشگر

دهشمند

دهش نیا

دهشیار

دهشور

ده واز (مانند سرباز) - دهش، یاری و بخشش

راتی - بخشش، دهش، یاری

راد - بخشنده، باگذشت، جوانمرد

رادان - بخشنده، دهشگر

رادبُد - پاسدار رادی

رادپور

راد تبار

راد فر

راد گهر

راد مرد

رادمَن (مانند کارگر) - بخشنده، نیک اندیش، باگذشت والاپندار

رادمند - نیکدل، بلند اندیش، با دهش، بخشایشگر

رادمنش - دست و دلباز، بزرگوار، نیک تبار، والانژاد

راد نژاد - نیکدل، به تبار، پاک نژاد

راد نهاد - رادمنش

راد نیا - راد تبار

رادوَر - بخشنده، باگذشت، نیک

راد هرمز - سرور دانای بخشایشگر

رادیار - دوست و همدم نیکی و مهر

رازبان - نگهبان راز

راز جو

راز دار

راستاد - پاداش

راست بین

راستکار

راست کردار

راستگو

راست منش

رام - نیک، آرام، شاد، خوب

راما - رام

رامبُد - نگهبان آرامش و نرمی و مهر

راموز - ناخدای کشتی

رامیاد

رامیار

راه پو

راه جو

راهنما

رایین - با اندیشه، دانا، بخرد

رتا (مانند بجا) - راستی و درستی

رستگار

رستگارپور

رستگار منش

رستگار نژاد

رستگار نیا

رستگاری

رستگاریان

رشتاد (مانند سرشاد) - پاداش

روا - شایسته، سزاوار، خوب

ره آورد - پیشیاره، شادیانه

ره بخش

رهبر

رهبری

ره بود

ره جو

رهرو

رهروان

رهنما

رهنورد

رهنوردی

رهوار

زندآور - روا، پاک، نیک، خوب

زنده

زنده مان - همیشه جاوید، پاینده

زهر (مانند پشت) - آب پاک هنگام ستایش در آیین آریایی

زیبال - تندرو، چالاک

زیرک - باهوش، چابک

زیرک زاد

زیرکزاده

زیرک فر

زیرک نیا

زیرکیار

زیناوند - هوشیار، بیدار دل

ژرف اندیش - دور بین، دور اندیش

ژکس (مانند ببر) - نیایش

ژکفر (مانند بهمن) - شکیبا، نرم، بردبار، آرام

سایه پرور - مهربان، یاری بخش، بامهر، دانه های انگور خم می

سایبان - پشتیبان، یاری بخش، چیزی که سایه می افکند

سپاسمند - سپاسگزار، ستوده گر، نمک شناس، ارج گذار

سپیتامه (مانند همی نامه) - پاک و اشویی، والا، فرمند و نیک

سپستمن (مانند سفیدگر) - پاک و نیک، اشویی و والا

ستامنش - ستوده گر، ستایشگر، ارج گزار، گرامی داشتن

ستوده - خوب، پسندیده، شایسته

ستوده پور

ستوده تبار

ستوده فر

ستوده منش

ستوده نژاد

ستوده نهاد

ستوده نیا

ستوده یار

سخوت (مانند بهمن) - پندار و گفتار و کردار نیک

سوشیانت - سود رساننده

سینا - پاکی، والایی، سیمرغ

شاهنده - درستکار، نیکوکردار، نیک و خوب، پرهیزگار، فرخنده، پارسا

شاهویر (مانند بازبین) - بسیار باهوش، هوشمند

شاهیده - درستکار، نیکوکار

شایان - شایسته، برجسته، خوب

شایان تبار

شایان فر

شایان نیا

فراخ بخش - بسیار بخشنده، دهشگر

فراخ کندوری (کندوری مانند برخوری) - فراخ دست، بخشنده

فراخ مایه - کاردان، دانا، پرمایه، شکیبا، بردبار

فرخور - شایسته، سزاوار، بایسته

فرامرزان - باگذشت

فرپاد که (مانند فریادگر) - دادگاه

فرزام - شایسته، سزاوار، خوب

فرهَخش (مانند دربند) - پیشگام در دوستی، دوست منش، مهرورز

فروهیده - پسندیده، خوب، شایسته

فرهود - راست، استوار، خوب

فرهودی - وابسته به فرهود

فریور - راست و درست

کاتوزی - پرهیزگار، درستکار

کاتوزیان - پرهیزگاران، درستکاران

کارپیرا - کارگشا، یاری بخش

کاردان - شایسته، کاربُر، کارآمد

کاردانا - کارکشته، دانا

کارنگ - زبان آور، نیک سخن

کیارش - چالاک، خوب، برجسته

گنج آور - توانگر، دارا

گنج بار - گنج هشتم خسرو پرویز

گنجبان

گنج بخش

گنجداد

گنج زاد

گنجفر

گنجور

گنجور مند

گنجور نیا

گنجور وَر

گنجی

گنجیان

گنجینه دار

گوترا - تیره، دودمان، خانواده

ماراسپند - سخن والا و پاک و اشویی

مایا - بخشایش، دهش

منتا (مانند فردا) - امید، آرزو

منتو (مانند ره جو) - اندرزگر، رایزن، امید، آرزو

مردان به

مهمان نواز

مهربان

مهربانی

مهر جو

مهر جویی

مهرورز

مهرورزی

مهریان

میلاو (مانند بیکار) - پاداش و یاری و شاگردانه، مژده، نوید

میلاوه - نگاه به "میلاو"

نام به - خوشنام، نامدار، برجسته

نرآشو - مرد وارسته، شایسته

نغوشا (مانند بدوشا) - شنونده نیک، کیش آریایی

نغوشاک (مانند نکوکار) - خردمند و بزرگ، گبر و پیرو آیین آریایی

نکوپور

نکو تبار

نکوداد

نکوزاد

نکوفر

نکوکار

نکوگر

نکونژاد

نکونیا

نکویار

نمایانفر - فروغ و شکوه آشکار

نوآیین - نوکیش، آراسته، زیبا

نوکیش

نیک آیین

نیک امید

نیکان

نیک اندیش

نیک انجام

نیکبخت

نیک بوخت - راست و درست و والا و نیک، رستگار نیکی

نیک پندار

نیک پور

نیک تبار

نیک سخن

نیکداد

نیک رفتار

نیکزاد

نیکسار

نیک سرشت

نیکفر

نیکفرجام

نیک کرد

نیک کنش

نیک کیش

نیک گفتار

نیک مایه

نیکمرد

نیک منش

نیکنام

نیک نژاد

نیک نواز

نیک نهاد

نیک نیا

نیک یار

نیکوپور

نیکو تبار

نیکو داد

نیکو راد

نیکو زاد

نیکو سخن

نیکو سرشت

نیکو فر

نیکو گفتار

نیکو گهر

نیکومنش

نیکو نیا

نیکو نهاد

نیکو یار

واژیان - بزرگان، والایان، ویژگان

ورزنده - شایسته، ورزیده

ورزیده - توانا، کارآمد، کاردان

وسنه (مانند بهمن) - آرزو، آهنگ

وشکول (مانند بهروز) - هشیار، چابک، کوشا، پرتلاش

وشکرد (مانند دربند) - شایسته، چابک، چالاک

وغیش (مانند زمین) - دارایی، سرمایه، انبوه، بسیار

وه دوست - دوست خوب

وهسود - نیک مایه، سودبزرگ

وهمرد - نیکمرد

وهمن (مانند بهمن) - نیکدل، نیک اندیش، باخرد، خوب

وه منا (مانند سرسرا) - نیک اندیش

وهمنش - نیک اندیشه، بهمنش

وهومَن (مانند نکوگر) - نیک اندیش، نیکدل، شایسته، خوب

هجیر (مانند گریز) - نیک، خوب و برجسته، برگزیده، والا

هخامنش - دوست منش، نیک سرشت

هژیر (مانند زمین) - خوب چهر و خوشنما، نیک نژاد، نیکو و پسندیده

هستمان (مانند دستمال) - جاوید

هشُومند (مانند برومند) - هوش و خرد، هشیاری و زیرکی

هشیوار (مانند گلی وار) - خردمند و هشیار، شایسته و نیک

همگر (مانند بهمن) - پیوند دهنده، نیک منش

هوبان - نگهدارنده خوبی، پاسدار نیکی، نگهبان نیکویی

هوپاد - نگهبان نیکی

هوپند - اندرز دهنده نیکی، باخرد

هوتَخش (مانند موبند) - نیک سازنده، پیشه ور، ورزنده، نیک کوش و پرتلاش، خوب

هوتک (مانند هومن) - چابک، بی همتا، یگانه، رونده، خوب

هوجیتی - نیک زندگی

هوچسیتی - نیک آموزش دیده، برجسته

هودا - نیک اندیش، زاده نیکی

هودان - دانا، نیک پندار

هو دوست - دوست خوب، یاربامهر

هوروش - نیک روش، نیک شیوه

هوسپاس - سپاسگزار، نمک شناس، سپاسمند

هوشمند - باخرد، باهوش

هوشیار - آگاه، باهوش

هوشیتی - خانمان نیک

هوش یوتن - نیک کردار

هومان - نیک اندیش

هومایه - پرمایه، باخرد، آگاه، دانا

هومرد - نیکی، خوبی، نیکمرد

هومن - نیک اندیش

هونام - خوشنام، بلند آوازه، نیکنام

هوورش (مانند موسرش) نیکوکار

هویار - یار نیکدل، نیکوکار، همراه و همدل مهربان و نیک

هیراد - تازه روی، شاد و خرم

یادمند - باهوش، زیرک

یاررس - یاری بخش، پشتیبان

یارمند - یاررس، همراه، دوست

یارور - پشتیبان، همراه، یاری بخش

یاور - پشتیبان، همراه، دوست

یاوری - همراهی، پشتیبانی

یاوری پور

یاوری فر

یاوری نیا

یاوریان

یکان - بی همتا، یگانه

یکان پور

یکان فر

یکان کیش

یکان گهر

یکان نیا

یک انداز - شایسته، توانا

یکتا - بی همتا، یگانه، یکان

یکتاپور

یکتا داد

یکتا زاد

یکتا پرست

یکتایی

یکتایی پور

یکتایی فر

یکتایی نیا

یکرنگ - پاک، همدل، یکرو، بامهر

یکرنگ پور

یکرنگ تبار

یکرنگ داد

یکرنگ زاد

یکرنگ گهر

یکرنگ منش

یک رنگ نیا

یکرنگی

یکرنگیان

یکرنگیار

یگانگی

یگانه

یگانه پور

یگانه فر

یگانه نیا

یمرود (مانند سردوش) - مردمان نازکدل و مهربان، شاخ درخت نورسته نازک، نهال

یمرودیان - نگاه به "یمرود"

 

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com