FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
سرآغاز چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

سرآغاز

كــزيــن بــرتــر انــديــشـــه بـــر نـــگـــذرد   بـــــه نـــــام خـــــداونـــــد جـــــان و خـــــرد
خـــــداونــــــد روزي ده رهــــــنــــــمــــــاي   خــــداونـــــد نـــــام و خـــــداونـــــد جـــــاي
فــروزنــده ي مـــاه و نـــاهـــيـــد و مـــهـــر   خــداونـــد كـــيـــوان و گـــردان ســـپـــهـــر
نـــگـــارنـــده ي بـــرشـــده پـــيـــكـــرســــت   ز نــام و نـــشـــان و گـــمـــان بـــرتـــرســـت
نــبــيــنــي مـــرنـــجـــان دو بـــيـــنـــنـــده را   بـــه بـــيـــنـــنـــدگـــان آفـــريــــنــــنــــده را
كـــه او بـــرتـــر از نـــام و از جـــايــــگــــاه   نـــيـــابـــد بـــدو نـــيــــز انــــديــــشــــه راه
نـــــيـــــابـــــد بـــــدو راه جـــــان و خــــــرد   ســخــن هــرچــه زيــن گــوهــران بــگــذرد
هــمــان را گــزيــنــد كــه بــيـــنـــد هـــمـــي   خــرد گــر ســخــن بــرگــزيـــنـــد هـــمـــي
مــيـــان بـــنـــدگـــي را بـــبـــايـــدت بـــســـت   ســتــودن نــدانــد كــس او را چــو هـــســـت
در انـديـشـه ي سـخــتــه كــي گــنــجــد اوي   خــرد را و جــان را هــمــي ســنـــجـــد اوي
ســـتـــود آفـــريـــنــــنــــده را كــــي تــــوان   بـــــديـــــن آلـــــت راي و جـــــان و زبــــــان
ز گـــفـــتـــار بـــي كـــار يـــكـــســـو شـــوي   بـه هـسـتــيــش بــايــد كــه خــســتــو شــوي
بــه ژرفــي بــفـــرمـــانـــش كـــردن نـــگـــاه   پــرســـتـــنـــده بـــاشـــي و جـــويـــنـــده راه
زدانـــــش دل پـــــيــــــر بــــــرنــــــا بــــــود   تــــوانــــا بـــــود هـــــركـــــه دانـــــا بـــــود
آخرین بروز رسانی ( ۰۵ دي ۱۳۸۷ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com