FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow گفتار در بنیاد نهادن كتاب
گفتار در بنیاد نهادن كتاب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

گفتار در بنياد نهادن كتاب

ســـوي تـــخـــت شـــاه جـــهـــان كـــرد روي   دل روشـــن مـــن چـــو بـــرگـــشـــت از اوي
ز دفــتـــر بـــه گـــفـــتـــار خـــويـــش آورم   كـــه ايـــن نـــامـــه را دســـت پـــيــــش آورم
بــــتــــرســــيــــدم از گـــــردش روزگـــــار   بــپــرســيــدم از هــر كــســي بــيـــشـــمـــار
بــبــايـــد ســـپـــردن بـــه ديـــگـــر كـــســـي   مــگــر خــود درنـــگـــم نـــبـــاشـــد بـــســـي
هـمــيــن رنــج را كــس خــريــدار نــيــســت   و ديــگــر كــه گــنــجــم وفــادار نــيــســـت
ســـخـــن را نـــهـــفـــتـــه هـــمـــي داشـــتـــم   بــريــن گــونــه يــك چــنــد بــگـــذاشـــتـــم
بــجــويــنــدگــان بــر جــهــان تــنـــگ بـــود   ســراســر زمـــانـــه پـــر از جـــنـــگ بـــود
بـــه نـــزد ســـخـــن ســـنـــج فـــرخ مـــهـــان   ز نــيــكــو ســخــن بــه چــه انــدر جـــهـــان
نـــبـــي كـــي بـــدي نـــزد مـــا رهـــنـــمـــاي   اگـــر نـــامـــدي ايـــن ســــخــــن از خــــداي
تـو گـفـتـي كـه بـا مـن بـه يـك پــوســت بــود   بــه شــهــرم يــكــي مــهــربــان دوســت بــود
بــه نــيـــكـــي گـــرايـــد هـــمـــي پـــاي تـــو   مـــرا گـــفـــت خـــوب آمـــد ايــــن راي تــــو
بـــه پـــيـــش تـــو آرم مـــگـــر نـــغــــنــــوي   نــبــشــتــه مــن ايـــن نـــامـــه ي پـــهـــلـــوي
ســخــن گــفــتــن پــهـــلـــوانـــيـــت هـــســـت   گـــشـــاده زبـــان و جـــوانـــيــــت هــــســــت
بـــديــــن جــــوي نــــزد مــــهــــان آبــــروي   شــو ايــن نــامــه ي خــســـروان بـــازگـــوي

آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com