FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow داستان دقیقی شاعر
داستان دقیقی شاعر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

داستان دقيقي شاعر

هـمـي خـوانـد خـوانــنــده بــر هــر كــســي   چــو از دفــتــر ايــن داســتـــان هـــا بـــســـي
هــمــان بــخــردان نــيــز و هـــم راســـتـــان   جـــهـــان دل نــــهــــاده بــــديــــن داســــتــــان
ســخـــن گـــفـــتـــن خـــوب و طـــبـــع روان   جــــوانــــي بــــيــــامــــد گــــشــــاده زبـــــان
زو شــــادمــــان شــــد ايــــن انـــــجـــــمـــــن   بــه شــعــر آرام ايــن نــامــه را گــفـــت مـــن
ابــا بــد هــمــيـــشـــه بـــه پـــيـــگـــار بـــود   جـــوانـــيــــش را خــــوي بــــد يــــار بــــود
نـهــادش بــه ســر بــر يــكــي تــيــره تــرگ   بـــرو تـــاخـــتـــن كـــرد نــــاگــــاه مــــرگ
نـــبـــد از جـــوانــــيــــش يــــك روز شــــاد   بــدان خـــوي بـــد جـــان شـــيـــريـــن بـــداد
بــه دســت يــكــي بــنــده بــركــشــتـــه شـــد   يــكــايــك ازو بــخــت بـــرگـــشـــتـــه شـــد
چــنــان بــخــت بــيــدار او خــفــتــه مـــانـــد   بــرفــت او و ايــن نــامــه نــاگــفــتــه مــانــد

آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com