FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
در آفرینش ماه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

 در آفرينش ماه

بــه بــد تــا تــوانــي تــو هــرگــز مـــپـــيـــچ   چــراغــســت مــر تــيــره شــب را بــســيـــچ
شـــود تـــيـــره گـــيـــتـــي بـــدو روشـــنــــا   چـــو ســـي روز گـــردش بـــپـــيـــمـــايــــدا
چـو پـشـت كــســي كــو غــم عــشــق خــورد   پـــديـــد آيـــد آنــــگــــاه بــــاريــــك و زرد
هـــم انـــدر زمــــان او شــــود نــــاپــــديــــد   چـــو بـــيـــنـــنـــده ديـــدارش از دور ديــــد
هـــم انـــدر زمــــان او شــــود نــــاپــــديــــد   دگـــر بـــيـــنـــنـــده ديـــدارش از دور ديـــد
تـــرا روشـــنـــايـــي دهــــد بــــيــــشــــتــــر   دگــر شــب نــمــايــش كــنـــد بـــيـــشـــتـــر
بــدان بــازگــردد كـــه بـــود از نـــخـــســـت   بـــدو هـــفـــتـــه گـــردد تـــمـــام و درســـت
بــه خــورشــيــد تــابــنـــده نـــزديـــك تـــر   بـــود هـــر شـــبـــانـــگـــاه بـــاريــــك تــــر

آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com