FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow گفتار اندر آفرينش مردم
گفتار اندر آفرينش مردم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

گفتار اندر آفرينش مردم

شــد ايــن بــنــدهــا را ســراســـر كـــلـــيـــد   چــو زيــن بـــگـــذري مـــردم آمـــد پـــديـــد
بــه گــفــتــار خــوب و خـــرد كـــار بـــنـــد   سـرش راســت بــرشــد چــو ســرو بــلــنــد
مــــــر او را دد و دام فــــــرمــــــان بـــــــرد   پــــذيــــرنــــده ي هــــوش و راي و خـــــرد
كــه مــردم بــه مــعــنــي چــه بــاشــد يــكـــي   ز راه خـــــرد بـــــنـــــگـــــري انـــــدكــــــي
جـــز ايـــن را نـــشـــانـــي نـــدانـــي هـــمـــي   مــگــر مــردمــي خــيــره خــواهـــي هـــمـــي
بــه چــنــديــن مــيــانــچــي بــپــرورده انـــد   تــــرا از دو گــــيــــتــــي بـــــرآورده انـــــد
تــويــي خــويــشــتـــن را بـــه بـــازي مـــدار   نــخــســتــيــن فــطــرت پــســيـــن شـــمـــار
چــــه دانــــيــــم راز جــــهــــان آفـــــريـــــن   شـــنـــيـــدم ز دانـــا دگـــر گــــونــــه زيــــن
چــو كــاري بــيـــابـــي ازيـــن بـــه گـــزيـــن   نــگــه كــن ســرانــجــام خـــود را بـــبـــيـــن
كـه خـود رنــج بــردن بــه دانــش ســزاســت   بـــه رنـــج انـــدر آري تـــنـــت را رواســــت
ســــر انــــدر نــــيـــــاري بـــــه دام بـــــلـــــا   چــو خــواهــي كــه يــابــي زهــر بـــد رهـــا
كـــه درمـــان ازويـــســـت وزويـــســــت درد   نــگــه كــن بــديــن گــنـــبـــد تـــيـــز گـــرد
نـــه آن رنـــج و تـــيـــمـــار بـــگـــزايــــدش   نـــه گـــشـــت زمـــانـــه بـــفــــرســــايــــدش
نــه چــون مــا تــبـــاهـــي پـــذيـــرد هـــمـــي   نـــه از جـــنـــبـــش آرام گـــيـــرد هــــمــــي

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com