FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ل چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۴ اسفند ۱۳۸۶
ل

  لاابالی: بی بند و بار- ولنگار- بی خیال.

لااقل: دست کم- دست پایین.

لابد: ناچار- ناگزیر- به ناچار.

لابیرنت: (فر) - پیچ درپیچ.

لاتاری: (فر) - بخت آزمایی.

لاجرم: ناچار- ناگزیر.

لاجرعه: به یک نوش- یکبار نوش.

لاجون: نزار- بی جان.

لازم: بایسته.

لازم الاجرا: ناگزیر- پایکَرد.

لازم بودن: بایستن، بایسته بودن.

لازم داشتن: نیاز داشتن.

لاستیک: (فر) - رویی، رویه چرخ.

لاشعور: بیخرد- نادان.

لاطایل: بیهوده- یاوه- ژاژ.

لاعلاج: بی درمان..

لاغیر: هیچ - هیچکس- نه دیگر.

لاقید: بی بند و بار- ولنگار.

لاکردار: بدکردار- بی آیین - بیدین.

لامپ: (فر) - چراغ.

لامذهب: بی دین - بی کیش.

لامسه: بساوایی.

لامع: درخشان- تابان.

لایتناهی: بی پایان - بیکران.

لایزال: جاوید - پاینده - بی پایان.

لایحه: پیشنهاد نامه- نیساک.

لایحه قانونی: دات نامه- رستک نامه.

لایق: شایسته - سزاوار- درخور.

لاینحل: ناگشودنی- چاره ناپذیر.

لاینفک: پیوسته- جدایی ناپذیر.

لاینقطع: پی در پی- پیوسته - پیاپی.

لئیم بودن: پست، فرومایه بودن.

لایموت: پاینده- ماندنی- جاویدان.

لباده: بلند جامه - چوخا.

لباس: جامه - پوشاک - رخت.

لباس دوز: درزی - درزیگر- جامه دوز.

لباس شوی: گازر- رختشوی.

لباس فروش: پوشاک، جامه فروش.

لباّف: زیلو باف - جوال دوز.

لبنیات: فرآورده های شیری- جیوان

لثه: گوشت دندان- پایه- بج- ژَم.

لَج: ستیزه - پافشاری - سرسختی.

لجباز: یکدنده- پافشاری کننده.

لجاجت: ستیزه- سرسختی کردن.

لجام: لگام- افسار.

لحاظ: نگرش- نگر - دید - رو.

لحاف: روانداز- زبر پوش- دَواج.

لحظه: دم- یکدم - یک نگاه.

لحد: گور- آرامگاه.

لحن: آوا - آواز- نوا - آهنگ.

لحیم کاری: جوشکاری- جوش دادن.

لذا: زیرا- از اینرو- چونکه.

لذّت: مزه - گوارایی - خوشی.

لذّت بردن: خوشگذرانی- شادی کردن.

لذیذ: خوشمزه - گوارا.

لزج: چسبناک- چسبنده- لغزنده.

لزوم: بایست- بایسته.

لسان: زبان.

لژ: (فر) - فرگاه.

لطافت: نرمی- نازکی.

لطیف: نرم- نازک.

لطف: نرمی- نیکویی.

لطف: مهرورزیدن- نیکویی کردن.

لطفاً: مهرورزیده- از روی مهر.

لطمه: آسیب - گزند - زیان.

لعاب: لایه آب - آب لایه.

لعن: نفرین کردن - دشنام دادن.

لعنت: نفرین- دشنام.

لغت: واژه.

لغت تخصصی: دانشواژه.

لغت نامه: واژه نامه - فرهنگنامه.

لُغُز: یاوه گویی- لیچارگویی.

لغو: سخن بیهوده - یاوه - هرزه.

لغوکردن: بهم زدن- پیمان شکستن.

لفظ:  سخن - گفته - گفتار.

لق: نااستوار- سست.

لقاء: روی- چهره.

لقاح: آبستن، بارور شدن.

لقب: فرنام برنام.

لقمه: نواله- گُراس.

لک لک: بَلارَج - اَچوپیل.

لکن: زیرا- ولی- چون- مگر.

لکنت: زبان گرفتگی - تپُغ.

لکنت داشتن: تُپُغ زدن.

لمس: مالش- بساوایی- شل و افتاده.

لمس کردن: بساویدن- بسودن.

لنف: آب میان بافت.

لوا: درفش- پرچم.

لوازم التحریر: نوشت افزار.

لوتو: (ای) - بخت- بخته.

لوث شدن: ازمیان رفتن- ازمیان بردن.

لوح: تخته سنگ - تخته.

لوزه: بادامک.

لول: (فر) رده - رج- فراز- تراز.

لوءلوء:  مروارید- مروارید درخشان.

لهجه: گویش.

لهو ولعب: هرزگی- زنبارگی- بدکاری.

لیاقت: شایستگی- سزاواری- برازندگی.

لیسانس: (فر) دانشنامه - پروانه.

لیست: (فر)پهرست - سیاهه.

لیف: کیسه ساوُن - پُرز.

لیل و نهار: شب و روز.

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com