FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow گفتار اندر آفرینش جهان
گفتار اندر آفرینش جهان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

 گفتار اندر آفرينش عالم

ســـرمـــايـــه ي گـــوهـــران از نـــخـــســـت   از آغــــاز بــــايــــد كـــــه دانـــــي درســـــت
بــــدان تــــا تـــــوانـــــايـــــي آرد پـــــديـــــد   كــه يــزدان ز نــاچــيــز چـــيـــز آفـــريـــد
بــــرآورده بــــي رنــــج و بــــي روزگـــــار   ســـرمـــايـــه ي گـــوهـــران ايـــن چـــهــــار
مـــيـــان آب و بـــاد از بـــر تـــيـــره خـــاك   يـــكـــي آتـــشـــي بــــرشــــده تــــابــــنــــاك
ز گــرمــيــش پــس خــشــگــي آمــد پـــديـــد   نـخـسـتـيـن كـه آتــش بــه جــنــبــش دمــيــد
ز ســـردي هــــمــــان بــــاز تــــري فــــزود   وز آن پـــــس ز آرام ســـــردي نــــــمــــــود
ز بـــهـــر ســـپـــنـــجـــي ســـراي آمـــدنــــد   چــو ايــن چــار گــوهــر بــه جــاي آمــدنــد
شــگــفــتـــي نـــمـــايـــنـــده ي نـــو بـــه نـــو   پـــديـــد آمـــد ايـــن گـــنــــبــــد تــــيــــزرو
گـــرفـــتـــنـــد هـــر يـــك ســـزاوار جـــاي   ابــــر ده و دو هــــفــــت شــــد كــــدخــــداي
بــبــخــشــيــد دانــا چــنــان چــون ســـزيـــد   در بــــخــــشـــــش و دادن آمـــــد پـــــديـــــد
بــجــنــبــيــد چــون كــار پــيــوســتــه شـــد   فــلــك هــا يــك انــدر دگــر بــســتــه شـــد
زمــيــن شـــد بـــه كـــردار روشـــن چـــراغ   چـو دريـا و چـون كـوه و چـون دشـت و راغ
ســر رســتـــنـــي ســـوي بـــالـــا كـــشـــيـــد   بـــبـــالـــيـــد كــــوه آب هــــا بــــردمــــيــــد
يــكــي مــركـــزي تـــيـــره بـــود و ســـيـــاه   زمـــيـــن را بـــلـــنـــدي نـــبـــد جـــايـــگــــاه
بــه خـــاك انـــدرون روشـــنـــايـــي فـــزود   ســتــاره بـــرو بـــر شـــگـــفـــتـــي نـــمـــود
هـــمـــي گـــشـــت گـــرد زمـــيـــن آفـــتـــاب   هـــمـــي بـــرشـــد آتـــش فـــرود آمــــد آب
بـه زيــر انــدر آمــد ســرانــشــان ز بــخــت   گــيــا رســـت بـــا چـــنـــد گـــونـــه درخـــت
نــپــويــد چــو پــويــنــدگــان هــر ســـويـــي   بـــبـــالـــد نـــدارد جـــز ايـــن نـــيـــرويــــي
هــمــه رســتــنــي زيــر خـــويـــش آوريـــد   وز آن پــس چــو جــنــبــنــده آمـــد پـــديـــد
وز آن زنـــدگـــي كـــام جــــويــــد هــــمــــي   خـــور و خـــواب و آرام جـــويـــد هـــمــــي
ز خــــاك و ز خــــاشــــاك تــــن پـــــرورد   نـــه گـــويـــا زبـــان و نـــه جـــويـــا خــــرد
نـــخـــواهـــد ازو بـــنـــدگــــي كــــردگــــار   نـــدانـــد بـــد و نـــيـــك و فـــرجـــام كـــار
ازيـــرا نـــكـــرد ايـــچ پـــنـــهــــان هــــنــــر   چـــــو دانـــــا تـــــوانـــــا بــــــد و دادگــــــر

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com