FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
ط چاپ ارسال به دوست
نویسنده فرهنگ ایران   
۲۴ اسفند ۱۳۸۶
ط

طائفه، طایفه: تیره - تبار- خاندان.

طائر، طایر: پرنده - مرغ.

طاس: تاس- گردانک.

طاعون: مرگا مرگ - مرگ سیاه.

طاعت: فرمانبرداری - بندگی.

طارمی: تارمی - نرده.

طاق: سر پناه - بام - ایوان

طاق: تک - تنها - لنگه

طاغی: سرکش.

طاقت: تاب - توان- بردباری- شکیبایی.

طاقت تاغ شدن: بی تاب شدن- توان از دست دادن.

طاقت فرسا: توان فرسا - تاب فرسا.

طاقباز: تاغباز- به پشت خوابیدن.

طالب: جوینده - دانشجو - پژوهنده.

طالب شهرت: نامجو- آوازه جو.

طالب علم: دانش پژوه - دانشگر.

طالبی: تالبی- خَرَچوک - خروک.

طالع: بخت- سرنوشت.

طالع بین:پیشگو- فال بین -بخت بین.

طالع شوم: بخت بد - بد شگونی - وارونه بختی- سرنوشت بد.

طالع همایون: بخت بیدار.

طاوس: فراش مرغ.

طاهر: پاکیزه- پاکدامن- پاک جامه.

طب: پزشگی.

طباخ: آشپز- پزنده- خورشگر.

طبخ: پختن.

طبع: نهاد و خوی- گوهر- چاپ.

طبعاً: به دلخواه - خود به خود.

طَبق: تَبَک- سبد.

طِبق: برابر.

طبقه: لایه- رده- اشکوب- رسته.

طبقه بندی: رده بندی

طبقات زمین: چینه

طبل: دهل- کوس- تبیره.

طبّی: پزشکی- درمانی.

طبیب: پزشک.

طبیعت: سرشت - نهاد- خوی.

 طبیعتاً: به خودی خود.

طپانچه: تپانچه- هفت تیر.

طپاندن: تپاندن.

طپش: تپش.

طُپق: تپغ- کند زبانی.

طحال: سپُرز- اُسبُل.

طرح: برنامه- شالوده - پیش نویس.

طرح ریزی: برنامه ریزی- شالوده ریزی- زمینه سازی.

طراح: برنامه ریز- شالوده ریز.

طرد: راندن- دور کردن- واپس زنی.

طردکردن: بیرون راندن - واپس زدن.

طرز: روش- شیوه- روال.

طرز رفتار: روش.

طرز عمل: کارکرد - شیوه کار- روش کار- روال کار- شِگردکار.

طرزفکر: روش اندیشه - مِنیش.

طرزفکرخوب: اندیشه نیک.

طَرَف: سو- ور- کنار- پهلو- کناره.

طرفدار: پشتیبان- هوادار-هواخواه.

طرف دعوی: همآورد- خوانده.

طرف شدن: درگیرشدن- به ستیزبرخاستن - همآورد شدن.

طرف سخن: هم سخن.

طُرفه: تازه و نو- خوش آیند - شگفت.

طرانجبین: ترانگبین.

طُره:دسته مو- زلف- شکنج مو- کاکل.

طریق: روش- روند- روال - راه - شیوه.

طریقت: راه - آیین - شیوه - روال.

طریقه: گونه - شیوه - روال - شگِرد.

طریقه عمل: روند، روش، شیوه کار.

طعام: خوراک - خوردنی.

طعم: مزه.

طعم تند و تیز: مزه تند و تیز.

طعم شیرین: مزه شیرین.

طُعمه: خوردنی- خوراک - خورش.

طعن و لعن: سرزنش و نفرین.

طعنه: سرزنش- سرکوفت - بدگویی.

طعنه آمیز: نیشدار- گوشه دار- سرکوفت آمیز.

طغیان: سرپیچی- شورش- نافرمانی.

طغیان آب: خیزآب - کوهه.

طفل: کودک- نوزاد - بچه.

طفولیّت: کودکی- خردسالی - بچگی.

طفیلی: انگل.

طلا: زر.

طلاق: جدایی- ازهم گسیختگی.

طلاق گرفتن: از هم جدا شدن- گسستن.

طلایی:  زرین- زرگون.

طلایه: پیشرو- دیده ور- دیده بان.

طلب: بستانکاری- خواستن- جستن.

طلبکار: بستانکار.

طلبه: دین پژوه - دین آموز.

طلبیدن: خواستن- باز جستن- جویا شدن- ستاندن - فراخواندن.

طلسم: جادو - نیرنگ - افسون.

طلعت: رخسار- چهره.

طلق: تلک.

طلوع: تابیدن- برآمدن- سرزدن.

طلوع صبح: سپیده دم.

طمّاع: آزمند - آز وَرز- چشم و دل گرسنه.

طمع: آز.

طمعکار: آزمند - آزور.

طمطراق: خودنمایی.

طمع داشتن: چشم داشتن - آزورزیدن.

طناب: ریسمان- رِشتَک- رَسَن.

طنّاز: دلربا - نازکننده.

طنبور: تنبور- گونه ای ساز.

طنز: شوخی - ریشخند.

طنین: واکنش سدا- پژواک.

طنین افکن: وَرافکن.

طوّاف: دوره گرد - دورچیزی گشتن - گِردگشتن.

طواف کردن: دور گشتن..

طوبی: خوشی- شادی- درخت بهشتی.

طور: تور- دام.

طوطی: توتی، نام پرنده ای است.

طوطی وار: مانند توتی سخن گفتن.

طوع: فرمان بردن- گردن نهادن.

طوعاً و کَرها: خواهی نخواهی- خواه و ناخواه.

طوا ف: دورگشتن- گِردچیزی گشتن.

طوفان: توفان- تندباد.

طوق: گردن بند- چنبر.

طول: درازا.

طول جغرافیایی: درازای گیتایی.

طول عمر: دیرزیوی- درازی زندگی.

طولانی: دورو دراز- دراز- دیرپا - دیرباز.

طول دادن: کش دادن- درازکردن.

طول کشیدن: به درازا کشیدن- دیرشدن.

طولی نمی کشد: دیری نمی پاید-به زودی- در زمانی کوتاه.

طومار: نامه بلند.

طویل: دراز- بلند.

طویل العمر: سالخورده.

طویل المدّت: دراز زمان.

طویله: ستورگاه- بند ستور.

طهارت: پاکیزگی و پاکی- شستن.

طی کردن: نوردیدن- رهسپاری.

طیّاره:
هواپیما.

طیب: پاک و پاکیزه.

طیر: پرنده- مرغ.

طیف: دیوانگی- خشم.

طیف نما: بردنما.

طینت: سرشت - منش - والا.

خوش طینت: خوب سرشت- نیکومنش- نیکو نهاد.

بد طینت: بد سرشت - بد منش-بد نهاد.

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com