FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow گفتار اندر ستایش خرد
گفتار اندر ستایش خرد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  گفتار اندر ستايش خرد

بــديــن جــايــگــه گـــفـــتـــن انـــدر خـــورد   كـــنـــون اي خـــردمــــنــــد وصــــف خــــرد
كــه گــوش نــيـــوشـــنـــده زو بـــرخـــورد   كـــنـــون تـــا چـــه داري بـــيـــار از خــــرد
ســـــتـــــايـــــش خـــــرد را بــــــه از راه داد   خــرد بـــهـــتـــر از هـــرچـــه ايـــزد بـــداد
خــرد دســت گــيـــرد بـــه هـــر دو ســـراي   خـــرد رهـــنـــمـــاي و خـــرد دلـــگـــشـــاي
وزويــت فــزونــي وزويـــت كـــمـــيـــســـت   ازو شـــادمـــانـــي و زويـــت غـــمـــيـــســـت
نـــبـــاشـــد هـــمـــي شـــادمـــان يـــك زمـــان   خــــرد تــــيـــــره و مـــــرد روشـــــن روان
كــــه دانــــا زگــــفــــتــــار او بــــرخــــورد   چــه گـــفـــت آن خـــردمـــنـــد مـــرد خـــرد
دلــش گــردد از كــرده ي خـــويـــش ريـــش   كـــســـي كـــو خـــرد را نـــدارد ز پـــيــــش
هــمـــان خـــويـــش بـــيـــگـــانـــه دانـــد ورا   هــــشــــيــــوار ديــــوانــــه خــــوانـــــد ورا
گــســســـتـــه خـــرد پـــاي دارد بـــه بـــنـــد   ازويـــي بـــه هـــردو ســـراي ارجـــمـــنــــد
تــو بــي چــشــم شــادان جــهــان نــســپـــري   خــرد چــشــم جــان اســت چــون بــنــگــري
نــگـــهـــبـــان جـــان اســـت و آن ســـه پـــاس   نــخــســت آفــريــنـــش خـــرد را شـــنـــاس
كـزيـن سـه رســد نــيــك و بــد بــي گــمــان   سـه پـاس تـو چـشـم اســت و گــوش و زبــان
وگــر مــن ســـتـــايـــم كـــه يـــارد شـــنـــود   خـــرد را و جـــان را كـــه يـــارد ســــتــــود
ازيــن پــس بــگــو كــافــريــنــش چــه بـــود   حـكـيـمـا چـو كـس نـيـسـت گـفـتـن چـه سـود
بـــبـــيـــنـــي هـــمـــي آشـــكـــار و نــــهــــان   تـــويــــي كــــرده ي كــــردگــــار جــــهــــان
بـه گـيـتـي بــپــوي و بــه هــركــس بــگــوي   بـــه گـــفـــتـــار دانـــنــــدگــــان راه جــــوي
از آمـــوخـــتـــن يـــك زمــــان نــــغــــنــــوي   زهــر دانــشــي چــون ســخـــن بـــشـــنـــوي

آخرین بروز رسانی ( ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com