FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی گیومرث arrow پادشاهی گیومرث سی سال بود
پادشاهی گیومرث سی سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶
پادشاهي گيومرث سي سال بود
كـه نـام بــزرگــي بــه گــيــتــي كــه جــســت   سـخـن گـوي دهـقـان چـه گــويــد نــخــســت
نــــدارد كــــس آن روزگــــاران بـــــه يـــــاد   كــه بــود آن كــه ديــهــيــم بــر ســر نــهــاد
بــگــويـــد تـــرا يـــك بـــه يـــك در بـــه در   مــــگــــر كــــز پــــدر يــــاد دارد پــــســـــر
كــرا بــود از آن بــرتــران پـــايـــه بـــيـــش   كـــه نـــام بـــزرگــــي كــــه آورد پــــيــــش
كـــه از پـــهــــلــــوانــــان زنــــد داســــتــــان   پـــژوهـــنــــده ي نــــامــــه ي بــــاســــتــــان
گـــــيـــــومـــــرث آورد و او بـــــود شــــــاه   چــنــيــن گــفــت كــايــيــن تــخــت و كــلـــاه
جــهــان گـــشـــت بـــا فـــر و آيـــيـــن و آب   چـــو آمـــد بـــه بـــرج حـــمــــل آفــــتــــاب
كـه گـيـتــي جــوان گــشــت از آن يــكــســره   بـــتـــابــــيــــد از آن ســــان ز بــــرج بــــره
نـخـسـتـيـن بـه كـوه انـدرون ســاخــت جــاي   گــيــومــرث شــد بــر جـــهـــان كـــدخـــداي
پــلــنــگــيــنــه پــوشــيــد خــود بـــا گـــروه   سـر بـخـت و تــخــتــش بــر آمــد بــه كــوه
كــه پــوشــيــدنــي نــو بــد و نـــو خـــورش   ازو انـــــدر آمـــــد هــــــمــــــي پــــــرورش
بـه خـوبـي چــو خــورشــيــد بــر گــاه بــود   بــه گــيـــتـــي درون ســـال ســـي شـــاه بـــود
چـــو مـــاه دو هـــفـــتـــه ز ســـرو ســـهــــي   هــمــي تـــافـــت زو فـــر شـــاهـــنـــشـــهـــي
ز گـــيـــتـــي بـــه نـــزديــــك او آرمــــيــــد   دد و دام و هـــر جـــانـــور كــــش بــــديــــد
از آن بـــــر شـــــده فـــــره و بـــــخـــــت او   دو تـــا مــــي شــــدنــــدي بــــر تــــخــــت او
وزو بــر گــرفـــتـــنـــد آيـــيـــن خـــويـــش   بـــه رســـم نـــمـــاز آمـــدنـــديـــش پـــيـــش
هـنــرمــنــد و هــمــچــون پــدر نــامــجــوي   پــســر بـــد مـــر اورا يـــكـــي خـــوبـــروي
گــــيــــومــــرث را دل بــــدو زنــــده بـــــود   ســيــامــك بــدش نــام و فـــرخـــنـــده بـــود
ز بـــيــــم جــــدايــــيــــش بــــريــــان بــــدي   بــه جــانــش بــر از مــهــر گـــريـــان بـــدي
فــــروزنــــده شــــد دولــــت شــــهــــريــــار   بـــر آمـــد بـــريـــن كـــار يــــك روزگــــار
مـــگـــر بـــدكـــنـــش ريـــمـــن آهـــرمـــنـــا   بــه گــيــتــي نــبــودش كـــســـي دشـــمـــنـــا
هــــمــــي راي زد تــــا بــــبــــالــــيــــد بــــال   بــه رشـــك انـــدر آهـــرمـــن بـــد ســـگـــال
دلـــــاور شـــــده بـــــا ســـــپـــــاه بــــــزرگ   يـكــي بــچــه بــودش چــو گــرگ ســتــرگ
ز بـــخـــت ســـيـــامـــك وز آن پـــايــــگــــاه   جــهــان شــد بـــر آن ديـــو بـــچـــه ســـيـــاه
هـمـي تــخــت و ديــهــيــم گــي شــاه جــســت   ســپــه كـــرد و نـــزديـــك او راه جـــســـت
جــهــان كــرد يــكــســر پــر آواي خــويــش   هـمـي گــفــت بــا هــر كــســي راي خــويــش
كــه تــخــت مـــهـــي را جـــز او شـــاه بـــود   گــيــومــرث زيـــن خـــود كـــي آگـــاه بـــود

بـــه ســـان پـــري پـــلـــنـــگـــيـــنـــه پـــوش

  يــكــايــك بــيــامــد خــجــســـتـــه ســـروش
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com