FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی هوشنگ arrow پادشاهی هوشنگ چهل سال بود
پادشاهی هوشنگ چهل سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  پادشاهي هوشنگ چهل سال بود

 

بـــه جـــاي نـــيـــا تـــاج بـــر ســـر نــــهــــاد

جـــهـــانـــدار هـــوشـــنــــگ بــــا راي و داد

پـــر از هـــوش مــــغــــز و پــــر از راي دل

بــگــشــت از ســرش چــرخ ســالــي چـــهـــل

چـنــيــن گــفــت بــر تــخــت شــاهــنــشــهــي

چــو بــنــشــســـت بـــر جـــايـــگـــاه مـــهـــي

جـــهـــانـــدار پـــيـــروز و فــــرمــــانــــروا

كــه بــر هــفــت كـــشـــور مـــنـــم پـــادشـــا

بــه داد ودهــش تــنـــگ بـــســـتـــم كـــمـــر

بــــه فــــرمــــان يــــزدان پــــيــــروزگـــــر

هـــمـــه روي گـــيـــتـــي پـــر از داد كــــرد

وز آن پــس جــهــان يــكــســـر آبـــاد كـــرد

بـــه آتـــش ز آهـــن جـــدا كـــرد ســــنــــگ

نـخـسـتـيـن يـكـي گــوهــر آمــد بــه چــنــگ

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com