FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow بندكردن فریدون ضحاك را
بندكردن فریدون ضحاك را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

بندكردن فريدون ضحاك را 

بـــه جـــوش آمـــد و زود بــــنــــهــــاد روي   جـهــانــدار ضــحــاك از آن گــفــت و گــوي
فـــــروزنـــــده را مـــــهـــــره در قـــــار زد   چـــو شـــب در گـــردش روز پـــرگــــار زد
بـــر آن بــــادپــــايــــان بــــاريــــك بــــيــــن   بـــفـــرمــــود تــــا بــــرنــــهــــادنــــد زيــــن
هــــمــــه نــــره ديـــــوان جـــــنـــــگ آوران   بـــيـــامـــد دمـــان بـــا ســــپــــاهــــي گــــران
گـــرفـــت و بـــه كـــيـــن انـــدر آورد ســـر   ز بــــــي راه مــــــر كـــــــاخ را بـــــــام و در
هــــمــــه ســــوي آن راه بــــي ره شــــدنــــد   ســـپـــاه فـــريـــدون چـــو آگــــه شــــدنــــد
در آن جــاي تــنــگـــي بـــر آويـــخـــتـــنـــد   ز اســپــان جــنـــگـــي فـــرو ريـــخـــتـــنـــد
كــســي كــش ز جــنــگ آوري بــهـــر بـــود   هـــمـــه بــــام و در مــــردم شــــهــــر بــــود
كــه از درد ضــحـــاك پـــر خـــون بـــدنـــد   هـــمــــه در هــــواي فــــريــــدون بــــدنــــد
بـه كـوي انـدرون تـيــغ و تــيــر و خــدنــگ   ز ديـــوارهـــا خـــشـــت و ز بـــام ســــنــــگ
پــيـــي را نـــبـــد بـــر زمـــيـــن جـــايـــگـــاه   بـــبـــاريـــد چـــون ژالـــه ز ابــــر ســــيــــاه
چــه پــيــران كــه در جــنــگ دانـــا بـــدنـــد   بـه شـهــر انــدرون هــر كــه بــرنــا بــدنــد
ز نــيــرنــگ ضــحــاك بـــيـــرون شـــدنـــد   ســـوي لـــشـــگـــر آفـــريــــدون شــــدنــــد
كـــه بـــر تـــخـــت اگـــر شـــاه بـــاشـــد دده   خــــروشــــي بــــرآمــــد ز آتــــشـــــكـــــده
يـــكـــايـــك ز گـــفـــتـــار او نــــگــــذريــــم   هــمــه پــيــر و بــرنــاش فــرمــان بـــريـــم
مـــــــر آن اژدهـــــــادوش نـــــــاپـــــــاك را   نـــخـــواهـــيـــم بــــر گــــاه ضــــحــــاك را
ســراســر بــه جــنــگ انـــدر آمـــد گـــروه   ســپــاهـــي و شـــهـــري بـــه كـــردار كـــوه
بــرآمــد كـــه خـــورشـــيـــد شـــد لـــاژورد   از آن شــهــر روشــن يــكــي تـــيـــره گـــرد
ز لـــشـــگـــر ســـوي كـــاخ بـــنـــهـــاد روي   پــس آنــگــاه ضــحــاك شــد چـــاره جـــوي
بـــدان تـــا نـــدانـــد كـــســـش زانـــجـــمـــن   بـــه آهـــن ســـراســـر بـــپـــوشـــيــــد تــــن
بــــر آمــــد بــــر بــــام كــــاخ بـــــلـــــنـــــد   بـه چـنـگ انــدرون شــســت يــازي كــمــنــد
پــر از جــادويـــي بـــا فـــريـــدون بـــه راز   بــديـــد آن ســـيـــه نـــرگـــس شـــهـــرنـــاز
گـــشـــاده بـــه نـــفـــريـــن ضـــحـــاك لــــب   دو رخـســاره روز و دو زلــفــش چــو شــب
بــه ايــوان كــمــنــد انــدر افــگــنــد راســـت   بــه مــغــز انــدرش آتــش رشــك خـــاســـت
فــــرود آمــــد از بــــام كــــاخ بـــــلـــــنـــــد   نــه از تــخــت يــاد و نــه جــان ارجــمـــنـــد
بــه خــون پــري چــهــرگــان تــشــنــه بــود   بــه دســت انــدرش آبــگـــون دشـــنـــه بـــود
بـــيـــامـــد فـــريــــدون بــــه كــــردار بــــاد   ز بــالــا چــو پــي بــر زمــيـــن بـــر نـــهـــاد
بـزد بــر ســرش تــرگ بــشــكــســت خــرد   بــــر آن گــــرز گــــاوســــر دســــت بــــرد
مـــزن گـــفــــت كــــورا نــــيــــامــــد زمــــان   بـــيـــامـــد ســـروش خـــجـــســـتـــه دمــــان
بــبــر تــا دو كــوه آيـــدت پـــيـــش تـــنـــگ   هـمـيـدون شـكـسـتـه بـبــنــدش چــو ســنــگ
نــيــايــد بـــرش خـــويـــش و پـــيـــونـــد او   بـــه كـــوه انـــدرون بــــه بــــود بــــنــــد او
كــمــنــدي بـــيـــاراســـت از چـــرم شـــيـــر   فــريــدون چــو بــشــنــيــد نـــاســـود ديـــر
كــه نــگـــشـــايـــد آن بـــنـــد پـــيـــل ژيـــان   بــه تــنــدي بــبــســتــش دو دســت و مــيــان
بــــيــــفــــگــــنــــد نــــاخــــوب آيــــيــــن او   نــــشــــســــت از بــــر تــــخــــت زريــــن او
كــه هــر كــس كــه داريــد بــيــدار هـــوش   بــفـــرمـــود كـــردن بـــه در بـــر خـــروش
نـه زيـن گـونـه جـويـد كـســي نــام و نــنــگ   نــبــايــد كــه بــاشــيـــد بـــا ســـاز جـــنـــگ
بــه يــك روي جــويـــنـــد هـــر دو هـــنـــر   ســپــاهــي نــبــايـــد كـــه بـــا پـــيـــشـــه ور
ســـزاوار هـــر كـــس پـــديـــدســــت كــــار   يــــكــــي كــــارورز و يــــكـــــي گـــــرزدار
پـــرآشـــوب گـــردد ســـراســــر زمــــيــــن   چـــو ايـــن كـــارآن جـــويـــدآن كـــار ايــــن
جــــهـــــان را ز كـــــردار او بـــــاك بـــــود   بــه بــنــد انــدرســت آنـــك نـــاپـــاك بـــود
بــه رامـــش ســـوي ورزش خـــود شـــويـــد   شـــمـــا ديـــر مـــانـــيـــد و خـــرم بـــويــــد
از آن مـــرد پـــرهـــيـــز بـــا دســــتــــگــــاه   شــنــيــدنــد يــكــســر ســخـــن هـــاي شـــاه
كــســي كــش بــد از تــاج وز گــنــج بــهـــر   وز آن پـــس هـــمـــه نـــامــــداران شــــهــــر
هـــمـــه دل بـــه فـــرمــــانــــش آراســــتــــه   بـــرفـــتـــنـــد بـــا رامـــش و خـــواســـتــــه
بــر انــدازه بــر پــايـــگـــه ســـاخـــتـــشـــان   فـــريـــدون فـــرزانـــه بـــنـــواخـــتـــشـــان
هـــمـــي يـــاد كـــرد از جـــهـــان آفـــريــــن   هـــمـــي پـــنـــدشـــان دادو كـــرد آفـــريـــن
بــه نــيــك اخــتــر بــومــتــان روشــنــســت   هــمــي گــفــت كــايــن جــايــگــاه مــنـــســـت
بــرانــگـــيـــخـــت مـــا را ز الـــبـــرز كـــوه   كـــه يـــزدان پـــاك را از مــــيــــان گــــروه
بــــه فــــرمــــان گــــرز مــــن آيــــد رهـــــا   بـــــدان تـــــا جـــــهـــــان از بــــــد اژدهــــــا
بــه نــيـــكـــي بـــبـــايـــد ســـپـــردن رهـــش   چــو بــخــشــايـــش آورد نـــيـــكـــي دهـــش
نــشــايــد نــشــســتــن بــه يـــك جـــاي بـــر   مــنــم كــدخـــداي جـــهـــان ســـر بـــه ســـر
بـــســـي بـــا شـــمـــا روز پـــيــــمــــودمــــي   وگـــر نـــه مـــن ايـــدر هـــمــــي بــــودمــــي
ز درگــــاه بـــــرخـــــاســـــت آواي كـــــوس   مـــهـــان پـــيـــش او خــــاك دادنــــد بــــوس
وز آن شــهــر نــايــافـــتـــه هـــيـــچ بـــهـــر   دمــادم بــرون رفـــت لـــشـــگـــر ز شـــهـــر
بــه پــشــت هــيــونـــي بـــرافـــگـــنـــده زار   بــبــردنــد ضــحـــاك را بـــســـتـــه خـــوار
جـهـان را چـو ايــن بــشــنــوي پــيــر خــوان   هـمـي رانــد ازيــن گــونــه تــا شــيــرخــوان
گـذشـتـســت و بــســيــار خــواهــد گــذشــت   بــســا روزگـــارا كـــه بـــر كـــوه و دشـــت
ســوي شــيــرخــوان بــرد بــيـــدار بـــخـــت   بـرآن گـونـه ضـحــاك را بــســتــه ســخــت
هــمــي خــواســت كــارد ســرش را نــگـــون   هـــمـــي رانــــد او را بــــه كــــوه انــــدرون
بـه خـوبــي يــكــي راز گــفــتــش بــه گــوش   بــيــامــد هــم آنــگــه خــجــســتــه ســروش
بــبــر هــمــچــنـــان تـــازيـــان بـــي گـــروه   كــه ايــن بــســـتـــه را تـــا دمـــاونـــد كـــوه
بــه هــنــگــام ســخــتــي بــه بــر گـــيـــردت   مــبــر جــز كــســي را كـــه نـــگـــزيـــردت
بـــه كـــوه دمـــاونـــد كـــردش بـــه بــــنــــد   بـــيـــاورد ضـــحــــاك را چــــون نــــونــــد
نـــگـــه كـــرد غـــاري بـــنـــش نـــاپـــديــــد   بــه كــوه انــدرون تــنــگ جــايــش گــزيـــد
بــه جــايــي كــه مــغــزش نــبـــود انـــدر آن   بــــيــــاورد مـــــســـــمـــــارهـــــاي گـــــران
بـــدان تـــا بـــمـــانـــد بـــه ســـخـــتـــي دراز   فــرو بــســت دســتـــش بـــر آن كـــوه بـــاز
وزو خـــون دل بـــر زمـــيـــن ريــــخــــتــــه   بــبــســتــش بـــر آن گـــونـــه آويـــخـــتـــه
جـــهــــان از بــــد او هــــمــــه پــــاك شــــد   ازو نـــام ضـــحــــاك چــــون خــــاك شــــد
بـــمـــانـــده بـــدان گــــونــــه در بــــنــــد او   گـسـســتــه شــد از خــويــش و پــيــونــد او
بــكــوشــش هــمــه دســت نــيــكــي بـــريـــم   بــيــا تــا جــهــان را بــه بـــد نـــســـپـــريـــم
هــمــان بــه كــه نـــيـــكـــي بـــود يـــادگـــار   نــبــاشــد هـــمـــي نـــيـــك و بـــد پـــايـــدار
نــخـــواهـــد بـــدن مـــر تـــرا ســـودمـــنـــد   هــمــان گــنــج و ديــنــار و كـــاخ بـــلـــنـــد
ســخــن را چــنــيـــن خـــوار مـــايـــه مـــدار   ســخـــن مـــانـــد از تـــو هـــمـــي يـــادگـــار
ز گــوهـــر ورا پـــايـــه بـــرتـــر ســـزيـــد   ســخــن را ســخــن دان ز گــوهــر گــزيـــد
چــنــان كــن كـــه بـــر داد پـــويـــي هـــمـــي   تــويــي آن كــه گــيــتــي بــجــويــي هـــمـــي
ز مــشــگ و ز عــنــبــر ســرشــتــه نــبــود   فـــريـــدون فـــرخ فــــرشــــتــــه نــــبــــود
تــو داد و دهـــش كـــن فـــريـــدون تـــويـــي   بــه داد و دهـــش يـــافـــت آن نـــيـــكـــويـــي
نـخــســتــيــن جــهــان را بــشــســت از بــدي   فـــريـــدون ز كـــاري كـــه كـــرد ايــــزدي
كـــه بـــي دادگـــر بـــود و نـــاپــــاك بــــود   يــكــي بــيــش تــر بـــنـــد ضـــحـــاك بـــود
بـــپـــرداخـــت و بـــســـتـــد ز دســـت بـــدان   دو ديــگــر كــه گــيـــتـــي ز نـــابـــخـــردان
جـهـان ويـژه بـر خـويــشــتــن كــرد راســت   ســديــگــر كــه كــيــن پــدر بــازخــواســـت
كــه خــود پــرورانــي و خــود بــشـــكـــري   جــهــانــا چــه بــدمـــهـــر و بـــدگـــوهـــري
كــه از پــيــر ضــحـــاك شـــاهـــي بـــبـــرد   نـــگـــه كـــن كـــجــــا آفــــريــــدون گــــرد
بـــاخـــر بـــشـــد مـــانـــد ازو جـــايــــگــــاه   بــبــد در جـــهـــان پـــنـــج ســـد ســـال شـــاه
بــه جـــز درد و انـــدوه چـــيـــزي نـــبـــرد  

بــرفــت و جـــهـــان ديـــگـــري را ســـپـــرد

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com