FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow داستان فریدون با وكیل ضحاك
داستان فریدون با وكیل ضحاك چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶
 

داستان فريدون با وكيل ضحاك

يـــكـــي مـــايـــه ور بـــد بـــه ســــان رهــــي   چــو كــشــور ز ضـــحـــاك بـــودي تـــهـــي
شــگــفــتــي بـــه دل ســـوزگـــي كـــدخـــداي   كــه او داشــتــي گــنــج و تــخــت و ســـراي
بـــه كـــنـــدي زدي پـــيــــش بــــي داد گــــام   ورا كـــنـــدرو خــــوانــــدنــــدي بــــه نــــام
در ايــــوان يــــكــــي تــــاجــــور ديــــد نــــو   بـــــه كـــــاخ انــــــدر آمــــــد كــــــنــــــدرو
چــو ســرو بــلـــنـــد از بـــرش گـــرد مـــاه   نـــشـــســـتـــه بـــه آرام در پـــيــــشــــگــــاه
بــــه دســـــت دگـــــر مـــــاه روي ارنـــــواز   ز يــك دســت ســـرو ســـهـــي شـــهـــرنـــاز
كــمــر بـــســـتـــگـــان صـــف زده بـــر درش   هـمــه شــهــر يــكــســر پــر از لــشــگــرش
نــيــايــش كــنــان رفـــت و بـــردش نـــمـــاز   نـه آســيــمــه گــشــت و نــه پــرســيــد راز
هـــمـــيـــشـــه بـــزي تــــا بــــود روزگــــار   بـــرو آفـــريـــن كـــرد كـــاي شـــهـــريـــار
كــه هــســتــي ســـزاوار شـــاهـــنـــشـــهـــي   خــجــســتــه نــشـــســـت تـــو بـــا فـــرهـــي
ســـرت بـــرتـــر از ابــــر بــــارنــــده بــــاد   جــهــان هــفــت كــشــور تـــرا بـــنـــده بـــاد
بــكـــرد آشـــكـــارا هـــمـــه راز خـــويـــش   فــريــدونــش فــرمـــود تـــا رفـــت پـــيـــش
كـــه رو آلـــت تـــخـــت شـــاهـــي بـــجـــوي   بـــــفـــــرمـــــود شــــــاه دلــــــاور بــــــدوي
بـــپـــيـــمــــاي جــــام و بــــيــــاراي خــــوان   نــبــيـــذ آر و رامـــشـــگـــران را بـــخـــوان
بـــه دانـــش هـــمــــان دل زداي مــــنــــســــت   كــســي كــو بــه رامــش ســزاي مـــنـــســـت
چــنــان چــون بــود در خـــور بـــخـــت مـــن   بــيــار انـــجـــمـــن كـــن بـــر تـــخـــت مـــن
بــكــرد آنــچــه گــفــتــش بــدو رهــنــمــاي   چــو بــشــنــيــد از او ســـخـــن كـــدخـــداي
هــمــان در خــورش بــا گــهــر مـــهـــتـــران   مـــــي روشـــــن آورد و رامـــــشـــــگـــــران
شـبـي كـرد جـشـنــي چــنــان چــون ســزيــد   فــريــدون غــم افــگــنــد و رامــش گــزيــد
بــــرون آمــــد از پــــيــــش ســــالــــار نــــو   چـــو شـــد رام گـــيـــتــــي دوان كــــنــــدرو
ســـوي شـــاه ضـــحــــاك بــــنــــهــــاد روي   نــــشــــســــت از بــــر بــــاره ي را جـــــوي
سـراســر بــگــفــت آنــچــه ديــد و شــنــيــد   بــيــامــد چــو پــيــش ســپــهـــبـــد رســـيـــد
بـــه بـــرگـــشـــتـــن كـــارت آمـــد نـــشـــان   بــدو گـــفـــت كـــاي شـــاه گـــردن كـــشـــان
فــــراز آمــــدنــــد از دگــــر كـــــشـــــوري   ســـه مـــرد ســـرافـــراز بـــا لـــشــــگــــري
بــه بــالــاي ســـرو و بـــه چـــهـــر كـــيـــان   از آن ســه يــكــي كـــهـــتـــر انـــدر مـــيـــان
از آن مـــهـــتـــران او نـــهـــد پـــاي پـــيـــش   بــه ســالــت كــهــتــر فــزونـــيـــش بـــيـــش
هـــمــــي تــــابــــد انــــدر مــــيــــان گــــروه   يــكــي گــرز دارد چــو يــك لـــخـــت كـــوه
دو پــرمــايـــه بـــا او هـــمـــيـــدون بـــه راه   بـــه اســـپ انـــدر آمـــد بــــه ايــــوان شــــاه
هـمــه بــنــد و نــيــرنــگ تــو كــرد پــســت   بــيــامــد بــه تــخــت كــيــي بــرنـــشـــســـت
ز مـــــــردان مـــــــرد و ز ديـــــــوان تـــــــو   هــر آن كــس كــه بـــود انـــدر ايـــوان تـــو
هـمـه مــغــز بــا خــون بــر آمــيــخــتــشــان   سـر از پــاي يــكــســر فــرو ريــخــتــشــان
كـــه مـــهـــمـــان بـــود شـــاد بـــايــــد بــــدن   بـــدو گـــفـــت ضـــحــــاك شــــايــــد بــــدن
كـــه مـــهـــمـــان ابـــا گـــرزه ي گـــاوســـار   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ ورا پـــيـــشـــكــــار
ز تـــاج و كـــمـــر بـــســــتــــرد نــــام تــــو   بـــه مـــردي نـــشــــيــــنــــد بــــه آرام تــــو
چـنـيـن گـر تـو مـهـمــان شــنــاســي شــنــاس   بـــه آيـــيـــن خـــويـــش آورد نـــاســـپــــاس
كــه مــهــمــان گــســتــاخ بــهــتــر بــه غـــال   بــدو گــفــت ضــحــاك چـــنـــديـــن مـــنـــال
كــه آري شـــنـــيـــدم تـــو پـــاســـخ شـــنـــو   چـــنـــيـــن داد پــــاســــخ بــــدو كــــنــــدرو
چــه كــارســتــش انــدر شــبـــســـتـــان تـــو   گــزيــن نـــامـــور هـــســـت مـــهـــمـــان تـــو
نــشــيــنـــد زنـــد راي بـــر بـــيـــش و كـــم   كـــه بـــا دخــــتــــران جــــهــــانــــدار جــــم
بــــه ديــــگــــر عــــقــــيــــق لــــب ارنــــواز   بــه يـــك دســـت گـــيـــرد رخ شـــهـــرنـــاز
بــه زيــر ســر از مــشــگ بــالــيـــن كـــنـــد   شـب تـيـره گـون خــود بــه تــر زيــن كــنــد
كـــه بـــودنـــد هــــمــــواره دل خــــواه تــــو   چــو مــشــگ آن دو گــيــســوي دو مــاه تــو
بــديــن گــونــه مــهــمــان نــبــايــد بــدســـت   بـگـيـرد بـه بـرشـان چــو شــد نــيــم مــســت
شــنــيــد آن ســخــن كــارزو كـــرد مـــرگ   بــرآشــفــت ضـــحـــاك بـــر ســـان گـــرگ
شــگــفــتــي بــشــوريــد بـــا شـــور بـــخـــت   بـــه دشـــنـــام زشـــت و بـــه آواز ســـخـــت
ازيـــن پـــس نـــبـــاشـــي نـــگـــهـــبـــان مـــن   بــدو گـــفـــت هـــرگـــز تـــو در خـــان مـــن
كــه ايــدون گــمــانــم مـــن اي شـــهـــريـــار   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ ورا پـــيـــشـــكــــار
بــه مــن چــون دهــي كــدخـــدايـــي شـــهـــر   كــز آن بــخــت هــرگــز نــبــاشــدت بــهــر
مـــرا كـــار ســــازنــــدگــــي چــــون دهــــي   چـــو بـــي بـــهـــره بـــاشـــي ز گـــاه مـــهـــي
كـه هــرگــز نــيــامــدت ازيــن كــار پــيــش   چــرا تــو نــســازي هــمــي كــار خـــويـــش
بـــرون آمـــدي مـــهـــتـــرا چـــاره گــــيــــر   ز تــاج بــزرگــي چــو مـــوي از خـــمـــيـــر
يــكــي گــرزه ي گــاوپــيـــكـــر بـــه دســـت   تــرا دشــمــن آمــد بــه گــه بــر نــشـــســـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com