FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow  دیدن فریدون دختران جمشید را
دیدن فریدون دختران جمشید را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶
 

ديدن فريدون دختران جمشيد را

ســرش بـــاســـمـــان بـــر فـــرازيـــده بـــود   طــلــســمــي كــه ضــحــاك ســازيــده بـــود
كـــه آن جـــز بـــه نـــام جـــهـــانـــدار ديـــد   فــــريــــدون ز بــــالـــــا فـــــرود آوريـــــد
هـــمـــه نـــامــــور نــــره ديــــوان بــــدنــــد   وز آن جـــادوان كـــانـــدر ايـــوان بــــدنــــد
نـــشـــســـت از بـــر گـــاه جـــادو پـــرســـت   سـرانــشــان بــه گــرز گــران كــرد پــســت
كــلــاه كــيــي جــســت و بــگـــرفـــت جـــاي   نـــهـــاد از بـــر تـــخـــت ضـــحــــاك پــــاي
بــتــان ســـيـــه مـــوي و خـــورشـــيـــدروي   بــــرون آوريــــد از شــــبــــســــتـــــان اوي
روانــشــان از آن تــيــرگــي هــا بــشـــســـت   بـفـرمــود شــســتــن ســرانــشــان نــخــســت
ز آلــــودگــــي پـــــس بـــــپـــــالـــــودشـــــان   ره داور پــــــاك بـــــــنـــــــمـــــــودشـــــــان
ســراســيــمــه بــر ســان مــســتــان بـــدنـــد   كــه پــرورده ي بـــت پـــرســـتـــان بـــدنـــد
بــــه نــــرگــــس گــــل ســــرخ را داده نــــم   پـــس آن دخــــتــــران جــــهــــانــــدار جــــم
كــه نــو بــاش تــا هــســت گــيــتــي كـــهـــن   گـــشـــادنـــد بــــر آفــــريــــدون ســــخــــن
چـــه بـــاري ز شـــاخ كـــدامـــيـــن درخــــت   چـه اخـتـر بـد ايـن از تـو اي نــيــك بــخــت
ســــتــــمــــكــــاره مــــرد دلــــيــــر آمــــدي   كــه ايــدون بـــه بـــالـــيـــن شـــيـــر آمـــدي
ز كـــــردار ايـــــن جـــــادوي بـــــي خـــــرد   چـه مــايــه جــهــان گــشــت بــر مــا بــه بــد
بــديــن پــايــگــه از هــنـــر بـــهـــره داشـــت   نـديـديـم كــس كــايــن چــنــد زهــره داشــت
و گـــــــــرش آرزو جـــــــــاه او آمـــــــــدي   كــــش انــــديـــــشـــــه ي گـــــاه او آمـــــدي
نــمــانــد بــه كــس جــاودانــه نـــه بـــخـــت   چــنــيــن داد پــاســخ فــريــدون كــه تــخــت
كــه بــگــرفــت ضــحــاك ز ايــران زمــيــن   مــنــم پــور آن نـــيـــك بـــخـــت آبـــتـــيـــن
نـــهـــادم ســـوي تـــخـــت ضــــحــــاك روي   بـكـشـتــش بــه زاري و مــن كــيــنــه جــوي
ز پـيـكــر تــنــش هــمــچــو پــيــرايــه بــود   هــمــان گـــاو پـــرمـــايـــه كـــم دايـــه بـــود
چـــه آمــــد بــــر آن مــــرد نــــاپــــاك راي   ز خـــون چـــنـــان بــــي زبــــان چــــارپــــاي
از ايـــران بـــه كـــيــــن انــــدر آورده روي   كــمــر بــســتــه ام لــاجــرم جــنــگ جـــوي
بــكــوبــم نــه بــخــشــايــش آرم نــه مــهـــر   ســرش را بــديـــن گـــرزه ي گـــاوچـــهـــر
گـــــشـــــاده شـــــدش بـــــر دل پــــــاك راز   چــو بــشــنــيــد ازو ايــن ســـخـــن ارنـــواز
كــه ويــران كــنــي تـــنـــبـــل و جـــادويـــي   بـــدو گـــفـــت شـــاه آفـــريـــدون تــــويــــي
گـشــاد جــهــان بــر كــمــر بــســت تــوســت   كـجـا هــوش ضــحــاك بــر دســت تــوســت
شـــــده رام بـــــا او ز بـــــيـــــم هـــــلـــــاك   ز تــخــم كــيــان مــا دو پـــوشـــيـــده پـــاك
چـــگـــونـــه تـــوان بـــودن اي شـــهـــريـــار   هـمــي جــفــت مــان خــوانــد آن جــفــت مــار
كــــه گــــر چــــرخ دادم دهـــــد از فـــــراز   فـــريـــدون چـــنـــيـــن پـــاســـخ آورد بـــاز
بـــشـــويـــم جـــهـــان را ز نـــاپـــاك پــــاك   بــــــبــــــرم پــــــي اژدهــــــا را ز خـــــــاك
كــه آن بــي بــهــا اژدهــافـــش كـــجـــاســـت   بــبــايــد شــمــا را كــنـــون گـــفـــت راســـت
مـــگـــر اژدهــــا را ســــرآيــــد بــــه گــــاز   بــــرو خــــوب رويــــان گــــشــــادنــــد راز
بـــشـــد تـــا كـــنـــد بـــنـــد جـــادوســـتــــان   بــگــفــتــنــد كـــو ســـوي هـــنـــدوســـتـــان
هـــراســــان شــــدســــت از بــــد روزگــــار   بـــبـــرد ســــر بــــي گــــنــــاهــــان هــــزار
كــه پــردخــتــگــي گـــردد از تـــو زمـــيـــن   كـجــا گــفــتــه بــودش يــكــي پــيــش بــيــن
چـــگـــونـــه فـــرو پـــژمـــرد بـــخـــت تـــو   كــه آيــد كــه گـــيـــرد ســـر تـــخـــت تـــو
هــمــه زنــدگــانــي بـــرو نـــاخـــوشـــســـت   دلــــش ز آن زده فــــال پــــرآتــــشــــســـــت
بــــريــــزد كـــــنـــــد در يـــــكـــــي آبـــــدن   هـــــمـــــي خــــــون دام و دد و مــــــرد وزن
شـــود فـــال اخـــتـــرشـــنـــاســـان نـــگــــون   مـگـر كــو ســر و تــن بــشــويــد بــه خــون
بـــه رنـــج درازســـت مـــانـــده شـــگــــفــــت   هــمــان نــيــز از آن مــارهــا بــر دو كــفــت
ز رنــــج دو مــــار ســــيـــــه نـــــغـــــنـــــود   ازيـــن كـــشـــور آيـــد بـــه ديـــگـــر شـــود
كــه جـــايـــي نـــبـــايـــد فـــراوان بـــدنـــش   بـــيـــامـــد كـــنـــون گـــاه بــــز آمــــدنــــش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com