FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow داستان ضحاك با كاوه ی آهنگر
داستان ضحاك با كاوه ی آهنگر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

داستان ضحاك با كاوه ي آهنگر

بـــه نـــام فــــريــــدون گــــشــــادي دو لــــب   چــنــان بــد كــه ضــحـــاك را روز و شـــب
شــده ز آفـــريـــدون دلـــش پـــر نـــهـــيـــب   بـــر آن بـــرز بـــالـــا ز بـــيـــم نـــشـــيــــب
نــهـــاده بـــه ســـر بـــر ز پـــيـــروزه تـــاج   چـنـان بــد كــه يــك روز بــر تــخــت عــاج
كــه در پــادشــاهــي كــنــد پـــشـــت راســـت   ز هـر كـشــوري مــهــتــران را بــخــواســت
كــه اي پــر هــنــر بـــا گـــهـــر بـــخـــردان   از آن پــس چــنــيــن گـــفـــت بـــا مـــوبـــدان
كـه بـر بـخـردان ايـن ســخــن روشــن اســت   مــرا در نـــهـــانـــي يـــكـــي دشـــمـــنـــســـت
گـــوي بـــد نـــژادي دلـــيـــر و ســــتــــرگ   بــه ســـال انـــدكـــي و بـــه دانـــش بـــزرگ
دريــــن كــــار مــــوبــــد زدش داســـــتـــــان   اگـــرچـــه بـــه ســـال انـــدك اي راســـتـــان
نـــبـــايـــدت او را بـــه پـــي بـــر ســــپــــرد   كـه دشــمــن اگــرچــه بــود خــوار و خــرد
بــــتــــرســــم هــــمــــي از بــــد روزگــــار   نـــدارم هـــمــــي دشــــمــــن خــــرد خــــوار
هــــم از مــــردم و هــــم ز ديــــو و پـــــري   هــمــي زيــن فـــزون بـــايـــدم لـــشـــگـــري
ابــــا ديــــو مــــردم بــــرآمــــيـــــخـــــتـــــن   يــكــي لــشــگــري خــواهــم انــگــيــخـــتـــن
كــه مــن نــاشــكــيـــبـــم بـــديـــن داســـتـــان   بـــبـــايـــد بـــديـــن بــــود هــــم داســــتــــان
كـه جـز تـخـم نـيـكــي ســپــهــبــد نــكــشــت   يـكـي مــحــضــر اكــنــون بــبــايــد نــبــشــت
نـــخـــواهـــد بـــه داد انـــدرون كـــاســـتـــي   نــگــويــد ســخـــن جـــز هـــمـــه راســـتـــي
بــر آن كـــار گـــشـــتـــنـــد هـــم داســـتـــان   ز بـــيـــم ســـپـــهـــبـــد هـــمـــه راســـتــــان
گــواهــي نــبـــشـــتـــنـــد بـــرنـــا و پـــيـــر   بـــر آن مـــحـــضـــر اژدهـــا نـــاگــــزيــــر
بـــــرآمـــــد خـــــروشـــــيـــــدن دادخـــــواه   هـــم آنـــگـــه يـــكـــايـــك ز درگــــاه شــــاه
بـــر نــــامــــدارانــــش بــــنــــشــــانــــدنــــد   ســـتـــم ديـــده را پـــيـــش او خـــوانـــدنــــد
كــه بــر گــوي تـــا از كـــه ديـــدي ســـتـــم   بــــدو گــــفــــت مــــهــــتــــر بــــه روي دژم
كـــه شـــاهـــا مــــنــــم كــــاوه ي دادخــــواه   خـــروشـــيـــد و دســـت بـــر ســـر ز شـــاه
ز شـــاه آتـــش آيـــد هــــمــــي بــــر ســــرم   يـــكــــي بــــي زيــــان مــــرد آهــــنــــگــــرم
بــــبــــايــــد بـــــديـــــن داســـــتـــــان داوري   تـــو شـــاهـــي و گـــر اژدهـــا پـــيـــكــــري
چـرا رنـج و سـخـتـي هــمــه بــهــر مــاســت   كـه گـر هـفـت كـشـور بـه شـاهــي تــراســت
بــدان تــا جــهــان مــانـــد انـــدر شـــگـــفـــت   شـــمـــاريـــت بـــا مـــن بـــبـــايـــد گـــرفـــت
كـه نـوبـت ز گـيـتـي بــه مــن چــون رســيــد   مـــگـــر كـــز شـــمـــار تـــو آيـــد پــــديــــد
هـــمــــي داد بــــايــــد زهــــر انــــجــــمــــن   كـــه مـــارانـــت را مـــغـــز فـــرزنــــد مــــن
شـگــفــت آمــدش كــان ســخــن هــا شــنــيــد   ســپــهــبــد بــه گــفــتـــار او بـــنـــگـــريـــد
بــه خــوبــي بــجـــســـتـــنـــد پـــيـــونـــد او   بــــــدو بــــــاز دادنـــــــد فـــــــرزنـــــــد او
كــه بــاشــد بــر آن مــحــضــر انـــدر گـــوا   بــــفــــرمــــود پــــس كــــاوه را پـــــادشـــــا
ســـبـــك ســـوي پـــيـــران آن كــــشــــورش   چـو بـرخــوانــد كــاوه هــمــه مــحــضــرش
بــريـــده دل از تـــرس گـــيـــهـــان خـــديـــو   خـــروشـــيـــد كــــاي پــــاي مــــردان ديــــو
ســـپـــرديـــد دل هـــا بـــه گــــفــــتــــار اوي   هــــمــــه ســــوي دوزخ نــــهــــاديـــــد روي
نــه هـــرگـــز بـــرانـــديـــشـــم از پـــادشـــا   نــبــاشــم بــديـــن مـــحـــضـــر انـــدر گـــوا
بــدريــد و بــســپــرد مــحــضـــر بـــه پـــاي   خــروشــيــد و بــرجــســت لــرزان ز جــاي
ز ايــوان بــرون شــد خــروشــان بــه كــوي   گـــرانـــمـــايـــه فـــرزنـــد او پـــيـــش اوي
كـــه اي نـــامـــور شــــهــــريــــار زمــــيــــن   مـــهـــان شـــاه را خـــوانـــدنــــد آفــــريــــن
نـــيـــارد گـــذشــــتــــن بــــه روز نــــبــــرد   ز چـــرخ فـــلـــك بـــر ســـرت بـــاد ســـرد
بــه ســـان هـــمـــالـــان كـــنـــد ســـرخ روي   چـــرا پـــيـــش تـــو كـــاوه ي خــــام گــــوي
بــــدرد بــــپــــيــــچــــد ز فــــرمــــان تـــــو   هـــمـــه مـــحـــضـــر مـــا و پـــيـــمـــان تـــو
كــه از مــن شــگــفــتــي بـــبـــايـــد شـــنـــود   كــــــي نــــــامــــــور پــــــاســــــخ آورد زود
دو گــــوش مـــــن آواز او را شـــــنـــــيـــــد   كـــه چـــون كـــاوه آمـــد ز درگـــه پـــديـــد
تــو گــفــتــي يــكـــي كـــوه آهـــن بـــرســـت   مـــــيـــــان مـــــن و او ز ايــــــوان درســــــت
كـــه راز ســـپـــهـــري نـــدانـــســــت كــــس   نــدانــم كـــه شـــايـــد بـــدن زيـــن ســـپـــس
بـــرو انـــجـــمــــن گــــشــــت بــــازارگــــاه   چـــو كـــاوه بـــرون شـــد ز درگــــاه شــــاه
جــهــان را ســـراســـر ســـوي داد خـــوانـــد   هــمــي بــرخــروشــيــد و فــريــادخــوانـــد
بــــپــــوشــــنــــد هــــنــــگــــام زخـــــم راي   از آن چــرم كــاهـــنـــگـــران پـــشـــت پـــاي
هــمــان گــه ز بـــازار بـــرخـــاســـت گـــرد   هــمــان كــاوه آن بــر ســـر نـــيـــزه كـــرد
كــــه اي نــــامــــداران يــــزدان پـــــرســـــت   خــروشــان هــمــي رفــت نــيــزه بــه دســت
دل از بـــنـــد ضـــحـــاك بـــيـــرون كـــنـــد   كـــســـي كـــو هـــواي فـــريـــدون كــــنــــد
جــهــان آفــريــن را بــه دل دشـــمـــنـــســـت   بــپــويــيــد كــايــن مــهــتــر آهــرمــنــســـت
پـــديــــد آمــــد آواي دشــــمــــن ز دوســــت   بـــدان بـــي بـــهـــا نـــاســــزاوار پــــوســــت
جــهــانــي بــرو انــجــمــن شـــد نـــه خـــرد   هــمــي رفــت پــيــش انـــدرون مـــرد گـــرد
سـر انـدر كــشــيــد و هــمــي رفــت راســت   بــدانــســت خــود كــافــريــدون كــجــاســت
بــديــدنــدش آنــجـــا و بـــرخـــاســـت غـــو   بــــيــــامــــد بــــه درگــــاه ســــالـــــار نـــــو
بــه نــيــكــي يــكــي اخــتــر افـــگـــنـــد پـــي   چــو آن پــوســت بــر نــيــزه بــرديـــد كـــي
ز گـــوهـــر بـــرو پـــيـــكــــر از زر بــــوم   بــــيــــاراســــت آن را بــــه ديـــــبـــــاي روم
يـــكـــي فـــال فـــرخ پـــي افـــگـــنــــد شــــاه   بــزد بــر ســر خــويــش چـــون گـــرد مـــاه
هـــمـــي خـــوانـــدش كـــاويـــانـــي درفــــش   فـرو هــشــت ازو ســرخ و زرد و بــنــفــش
بــه شــاهــي بــه ســر بــر نــهـــادي كـــلـــاه   از آن پـس هـر آن كـس كـه بــگــرفــت گــاه
بــرآويــخـــتـــي نـــو بـــه نـــو گـــوهـــران   بـــر آن بـــي بـــهـــا چــــرم آهــــنــــگــــران
بـــر آن گـــونـــه شـــد اخـــتـــر كـــاويــــان   ز ديــــبــــاي پــــرمــــايــــه و پــــرنــــيــــان
جــــهــــان را ازو دل پـــــرامـــــيـــــد بـــــود   كــه انــدر شــب تــيــره خــورشـــيـــد بـــود
هـــمـــي بـــودنـــي داشــــت انــــدر مــــهــــان   بــگــشــت انــدريــن نــيــز چــنــدي جــهـــان
جــهــان پـــيـــش ضـــحـــاك واژونـــه ديـــد   فـريـدون چـو گـيــتــي بــر آن گــونــه ديــد
بـــه ســـر بـــر نـــهـــاده كــــلــــاه كــــيــــان   ســـوي مـــادر آمـــد كـــمـــر بـــر مــــيــــان
تـــرا جـــز نـــيـــايـــش مـــبـــاد ايـــچ كــــار   كـــه مـــن رفـــتـــنــــي ام ســــوي كــــارزار
ازو دان بـــه هـــر نــــيــــكــــي زور دســــت   ز گــيــتــي جــهـــان آفـــريـــن را پـــرســـت
هـــمــــي خــــوانــــد بــــا خــــون دل داورش   فــــروريـــــخـــــت آب از مـــــژه مـــــادرش
ســــپــــردم تــــرا اي جــــهــــانـــــدار مـــــن   بــه يـــزدان هـــمـــي گـــفـــت زنـــهـــار مـــن
بــــپــــرداز گــــيــــتــــي ز نــــابــــخــــردان   بــــگــــردان ز جـــــانـــــش بـــــد جـــــاودان
سـخــن را ز هــر كــس نــهــفــتــن گــرفــت   فــريــدون ســبــك ســاز رفــتــن گـــرفـــت
ازو هـــر دو آزاده مــــهــــتــــر بــــه ســــال   بــــرادر دو بــــودش دو فـــــرخ هـــــمـــــال
دگــــر نــــام پــــرمــــايـــــه ي شـــــادكـــــام   يـــكـــي بـــود ازيـــشـــان كـــيـــانـــوش نـــام
كـــه خـــرم زيـــيـــد اي دلـــيـــران و شــــاد   فــريــدون بــريــشـــان زبـــان بـــرگـــشـــاد
بــــه مــــا بــــازگــــردد كــــلـــــاه مـــــهـــــي   كــه گــردون نــگــردد بــه جــز بــر بــهـــي
يـــكـــي گـــرز فـــرمــــود بــــايــــد گــــران   بــــيــــاريــــد دانــــنـــــده آهـــــنـــــگـــــران
بـــه بـــازار آهـــنـــگـــران تــــاخــــتــــنــــد   چـو بــگــشــاد لــب هــر دو بــشــتــافــتــنــد
بـــه ســـوي فـــريـــدون نــــهــــادنــــد روي   هـر آن كـس كـز آن پـيـشــه بــد نــام جــوي
وز آن گــرزپــيــكــر بـــديـــشـــان نـــمـــود   جــهــان جـــوي پـــرگـــار بـــگـــرفـــت زود
هــمــيــدون بـــه ســـان ســـر گـــاو مـــيـــش   نــگـــاري نـــگـــاريـــد بـــر خـــاك پـــيـــش
چــو شــد ســـاخـــتـــه كـــار گـــرز گـــران   بـــر آن دســــت بــــردنــــد آهــــنــــگــــران
فــروزان بــه كـــردار خـــورشـــيـــد بـــرز   بــه پــيــش جــهــان جــوي بـــردنـــد گـــرز
بــبــخــشــيــدشــان جــامــه و ســـيـــم و زر   پــــســــنــــد آمــــدش كــــار پــــولــــادگــــر
بـــســـي دادشـــان مـــهــــتــــري را نــــويــــد   بـــســـي كـــردشـــان نـــيـــز فـــرخ امـــيـــد

آخرین بروز رسانی ( ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com