FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر
پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

 پرسيدن فريدون نژاد خود را از مادر

ز الـــبـــرز كـــوه انـــدر آمـــد بــــه دشــــت   چـو بـگـذشـت از آن بـر فـريـدون دو هـشـت
كـــه بـــگـــشـــاي بـــر مـــن راز نـــهـــفــــت   بـــر مـــادر آمـــد پـــژوهـــيــــد و گــــفــــت
كــيــم مـــن ز تـــخـــم كـــدامـــيـــن گـــهـــر   بـــگـــو مـــر مـــرا تــــا كــــه بــــودم پــــدر
يــــكــــي دانــــشــــي داســــتــــانـــــم بـــــزن   چــه گــويــم كــيـــم بـــر ســـر انـــجـــمـــن
بــگــويــم تــرا هــر چــه گــفــتــي بـــگـــوي   فــرانــك بــدو گــفـــت كـــاي نـــامـــجـــوي
يــــكــــي مــــرد بــــد نــــام او آبــــتـــــيـــــن   تــو بــشــنــاس كــز مـــرز ايـــران زمـــيـــن
خـــردمـــنــــد و گــــرد و بــــي آزار بــــود   ز تـــخـــم كـــيـــان بـــود و بـــيــــدار بــــود
پـــدر بـــر پـــدر بـــر هـــمـــي داشـــت يـــاد   ز تــــهــــمــــورث گـــــرد بـــــودش نـــــژاد
نـــبـــد روز روشــــن مــــرا جــــز بــــدوي   پـــدر بـــد تــــرا و مــــرا نــــيــــك شــــوي
از ايـــران بـــه جـــان تـــو يـــازيــــد دســــت   چــنــان بــد كــه ضــحــاك جــادوپـــرســـت
چــه مـــايـــه بـــه بـــد روز بـــگـــذاشـــتـــم   ازو مــــن نــــهــــانــــت هــــمــــي داشــــتــــم
فـــدا كــــرده پــــيــــش تــــو روشــــن روان   پـــدرت آن گـــرانـــمـــايــــه مــــرد جــــوان
بــــرســــت و بــــرآورد از ايــــران دمـــــار   ابـــر كـــتـــف ضـــحـــاك جــــادو دو مــــار
هــمـــان اژدهـــا را خـــورش ســـاخـــتـــنـــد   ســـر بـــابـــت از مـــغـــز پـــرداخـــتــــنــــد
كـه كـس را نـه ز آن بـيـشـه انــديــشــه يــي   ســرانــجــام رفــتــم ســـوي بـــيـــشـــه يـــي
ســراپــاي نـــيـــرنـــگ و رنـــگ و نـــگـــار   يـــكـــي گـــاو ديـــدم چـــو خــــرم بــــهــــار
نــشــســتــه بــه بــيــشــه درون شـــاه فـــش   نـــگــــهــــبــــان او پــــاي كــــرده بــــكــــش
هــمــي پــروريــدت بــه بــر بـــر بـــه نـــاز   بـــــــــدو دادمــــــــــت روزگــــــــــاري دراز
بــرافـــراخـــتـــي چـــون دلـــاور پـــلـــنـــگ   ز پــــســــتــــان آن گــــاو طــــاوس رنـــــگ
يــكــايــك خــبــر شــد ســوي شـــهـــريـــار   ســـرانـــجـــام ز آن گــــاو آن مــــرغــــزار
گـــريـــزنـــده ز ايـــوان و از خـــان و مـــان   ز بـــيـــشـــه بـــبــــردم تــــرا نــــاگــــهــــان
چـــنـــان بـــي زبـــان مـــهـــربــــان دايــــه را   بــيــامــد بـــكـــشـــت آن گـــرانـــمـــايـــه را
بـــرآورد و كـــرد آن بـــلـــنـــدي مـــغـــاك   وز ايــوان مــا تــا بــه خـــورشـــيـــد خـــاك
ز گـــفـــتـــار مـــادر بـــرآمـــد بـــه جـــوش   فـريــدون چــو بــشــنــيــد بــگــشــاد گــوش
بــه ابـــرو ز خـــشـــم انـــدر آورد چـــيـــن   دلـش گــشــت پــر درد و ســر پــر ز كــيــن
نـــگـــردد مـــگـــر ز آزمــــايــــش دلــــيــــر   چــنــيــن داد پــاســخ بــه مــادر كــه شــيـــر
مــرا بــرد بــايــد بــه شــمـــشـــيـــر دســـت   كــنــون كـــردنـــي كـــرد جـــادو پـــرســـت
بـــــرآرم ز ايـــــوان ضـــــحـــــاك خــــــاك   بـــپـــويـــم بــــه فــــرمــــان يــــزدان پــــاك
تـرا بـا جـهـان ســر بــه ســر پــاي نــيــســت   بــدو گــفــت مــادر كــه ايــن راي نــيـــســـت
مـــيـــان بـــســـتـــه فـــرمـــان او را ســـپـــاه   جـــهـــانـــدار ضـــحـــاك بـــا تـــاج و گــــاه
كـــمـــر بـــســـتـــه او را كـــنـــد كــــارزار   چـو خــواهــد ز هــر كــشــوري ســدهــزار
جــهــان را بــه چــشــم جـــوانـــي مـــبـــيـــن   جــز ايــنــســت آيــيــن پــيــونـــد و كـــيـــن
بـه گـيــتــي جــز از خــويــشــتــن را نــديــد  

كـه هــر كــو نــبــيــنــد جــوانــي چــشــيــد

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com