FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
زادن فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  اندر زادن فريدون

كــشــيــد اژدهـــافـــش بـــتـــنـــگـــي فـــراز   بـــــرآمــــــد بــــــريــــــن روزگــــــار دراز
جـــهـــان را يـــكـــي ديـــگـــر آمـــد نـــهــــاد   خـــجـــســـتـــه فـــريـــدون ز مـــادر بـــزاد
هــمــي تـــافـــت زو فـــر شـــاهـــنـــشـــهـــي   بــــبــــايــــد بــــر ســــان ســــرو ســــهـــــي
بــه كــردار تــابـــنـــده خـــورشـــيـــد بـــود   جــهــان جــوي بــا فــر جـــمـــشـــيـــد بـــود
روان را چــو دانــش بـــه شـــايـــســـتـــگـــي   جــهــان را چــو بــاران بــه بــايـــســـتـــگـــي
شـــده رام بــــا آفــــريــــدون بــــه مــــهــــر   بـه سـر بـر هـمـي گـشــت گــردان ســپــهــر
ز گـــاوان ورا بـــرتـــريـــن پــــايــــه بــــود   هــمــان گـــاو كـــش نـــام پـــرمـــايـــه بـــود
بــه هــر مـــوي بـــر تـــازه رنـــگـــي دگـــر   ز مــــادر جــــداشــــد چــــو طــــاوس نـــــر
ســـتـــاره شـــنـــاســــان و هــــم مــــوبــــدان   شــده انـــجـــمـــن بـــر ســـرش بـــخـــردان
نــه از پــيـــر ســـر كـــاردانـــان شـــنـــيـــد   كــه كــس در جــهــان گــاو چــونــان نــديــد
بـه گـرد جـهـان هـم بـديـن جــســت و جــوي   زمـيـن كـرده ضـحــاك پــر گــفــت و گــوي
شــده تــنــگ بـــر آبـــتـــيـــن بـــر زمـــيـــن   فـــريـــدون كـــه بـــودش پـــدر آبـــتـــيــــن
بـــرآويـــخـــت نـــاگـــاه بـــر كـــام شـــيـــر   گـريـزان و از خـويـشـتــن گــشــتــه ســيــر
تـــنـــي چـــنـــد روزي بـــدو بــــاز خــــورد   از آن روزبـــــانــــــان نــــــاپــــــاك مــــــرد
بــــرو بــــرســــر آورد ضـــــحـــــاك روز   گــرفــتــنــد و بــردنــد بــســتــه چــو يــوز
كـه بــر جــفــت او بــر چــنــان بــد رســيــد   خـــردمـــنـــد مـــام فـــريـــدون چــــو ديــــد
بـــه مـــهـــر فـــريـــدون دل آگـــنـــده بـــود   فــرانــك بـــدش نـــام و فـــرخـــنـــده بـــود
هـــمـــي رفـــت پـــويـــان بـــدان مـــرغـــزار   پــــر از داغ دل خــــســــتــــه ي روزگـــــار
كـه بــايــســتــه بــر تــنــش پــيــرايــه بــود   كـــجـــا نـــامـــور گـــاو پـــرمـــايــــه بــــود
خــروشــيــد و بــاريــد خــون بــر كـــنـــار   بـــه پـــيـــش نـــگـــهـــبـــان آن مـــرغــــزار
ز مــــن روزگـــــاري بـــــه زنـــــهـــــار دار   بــدو گــفــت كــايــن كــودك شــيــر خـــوار
وزيــن گــاو نــغــزش بــپــرور بــه شــيـــر   پــــدر وارش از مـــــادر انـــــدر پـــــذيـــــر
گـروگـان كــنــم جــان بــدان كــت هــواســت   وگـــر بـــاره خـــواهـــي روانـــم تـــراســـت
چــنــيـــن داد پـــاســـخ بـــدان پـــاك مـــغـــز   پــرســتــنــده ي بـــيـــشـــه و گـــاو نـــغـــز
بـــبـــاشـــم پـــرســـتـــنـــده ي پـــنــــد تــــو   كــه چــون بــنــده در پــيــش فــرزنـــد تـــو
هـــشـــيـــوار بـــيـــدار زنــــهــــار گــــيــــر   ســه ســالــش هــمــي داد ز آن گــاو شـــيـــر
شـد از گـاو گـيــتــي پــر از گــفــت و گــوي   نـشـد سـيـر ضـحـاك از آن جـسـت و جــوي
چـــنـــيـــن گـــفـــت بـــا مـــرد زنـــهـــار دار   دوان مـــــادر آمـــــد ســـــوي مـــــرغـــــزار
فـــــراز آمـــــدســـــت از ره بــــــخــــــردي   كــــه انــــديـــــشـــــه ي در دلـــــم ايـــــزدي
كـه فـرزنـد و شـيـريـن روانــم يــكــيــســت   هـمـي كــرد بــايــد كــزيــن چــاره نــيــســت
شـــوم تـــا ســـر مـــرز هــــنــــدوســــتــــان   بــــبــــرم پــــي از خــــاك جــــادوســــتــــان
بـــرم خــــوب رخ را بــــه الــــبــــرز كــــوه   شــــوم نــــاپــــديــــد از مـــــيـــــان گـــــروه
چـــو مـــرغـــان بـــر آن تـــيـــغ بــــلــــنــــد   بـــيــــاورد فــــرزنــــد را چــــون نــــونــــد
كـــه از كـــار گـــيـــتـــي بـــي انـــدوه بــــود   يـــكـــي مـــرد ديـــنـــي بـــر آن كـــوه بــــود
مـــنـــم ســــوگــــواري ز ايــــران زمــــيــــن   فــرانـــك بـــدو گـــفـــت كـــاي پـــاك ديـــن
هـــمـــي بـــود خـــواهـــد ســـر انـــجـــمـــن   بــدان كــايــن گــرانــمــايــه فـــرزنـــد مـــن
پـــــدروار لــــــرزنــــــده بــــــر جــــــان او   تــــرا بــــود بــــايــــد نـــــگـــــهـــــبـــــان او
نــــيــــاورد هــــرگــــز بــــدو بــــاد ســــرد   پـــذيـــرفـــت فـــرزنـــد او نــــيــــك مــــرد
از آن گــــاو پــــرمــــايــــه و مــــرغـــــزار   خــبــر شــد بــه ضـــحـــاك بـــد روزگـــار
مــران گـــاو پـــرمـــايـــه را كـــرد پـــســـت   بـيــامــد از آن كــيــنــه چــون پــيــل مــســت
بــيــفــگــنــد و زيــشــان بــپــرداخــت جــاي   هــمــه هـــر چـــه ديـــد انـــدرو چـــارپـــاي
فــراوان پــژوهــيــد و كـــس را نـــيـــافـــت   ســبــك ســوي خــان فــريــدون شــتـــافـــت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com