FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow گفتار اندر مردن فریدون
گفتار اندر مردن فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  گفتار اندر مردن فريدون

بـــپـــژمـــرد بــــرگ كــــيــــانــــي درخــــت   چـو ايـن كـرده شـد روز بـرگــشــت بــخــت
نـــهـــاده بـــر خـــود ســـر هـــر ســـه شـــاه   كـــرانـــه گـــزيــــد از بــــر تــــاج و گــــاه
چــنـــيـــن تـــا زمـــانـــه ســـرآمـــد بـــروي   پـــر از خـــون دل و پـــر ز گــــريــــه روي
بـــــرآمــــــد بــــــريــــــن روزگــــــار دراز   فـــريـــدون شـــد و نــــام او مــــانــــد بــــاز
كــه كــرد اي پــســر ســود بــر كــاســـتـــي   هـــمـــان نـــيـــك نـــامـــي بـــه و راســـتــــي
بــه زنــار خــونــيـــن بـــبـــســـتـــن مـــيـــان   مـــنـــوچـــهـــر بـــنــــهــــاد تــــاج كــــيــــان
چــــه از زر ســـــرخ و چـــــه از لـــــاژورد   بــر آيــيــن شــاهــان يــكــي دخــمـــه كـــرد
بـــيـــاويـــخـــتـــنــــد از بــــر عــــاج تــــاج   نـــهـــادنـــد زيـــر انـــدرش تـــخــــت عــــاج
چــنــان چــون بــود رســم آيــيــن و كــيــش   بــه پــدرود كــردنـــش رفـــتـــنـــد پـــيـــش
شـد آن ارجــمــنــد از جــهــان زار و خــوار   در دخــمــه بــســـتـــنـــد بـــر شـــهـــريـــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com