FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow فرستادن سر سلم به نزد فریدون
فرستادن سر سلم به نزد فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

 فرستادن سر سلم را به نزد فريدون

ســـر شــــاه خــــاور مــــر او را ســــپــــرد   فـــرســـتـــاده اي را بـــر افـــگـــنـــد گـــرد
پــر از جــنــگ و پــر چــاره و كــيـــمـــيـــا   يـــكـــي نـــامـــه بـــنـــبـــشـــت نـــزد نـــيــــا
دگــــر يـــــاد كـــــرد از شـــــه نـــــامـــــدار   نــخــســت آفــريــن كـــرد بـــر كـــردگـــار
كــزويـــســـت نـــيـــرو و هـــم زو هـــنـــر   ســـپـــاس از جـــهـــانـــدار پـــيــــروزگــــر
هــــمــــه دردهــــا زيــــر درمــــان اوســـــت   هــمــه نــيــك و بــد زيــر فــرمــان اوســـت
خـــردمـــنـــد و بــــيــــدار شــــاه زمــــيــــن   كـــنـــون بـــر فــــريــــدون ازو آفــــريــــن
هــــمــــش راي و هـــــم فـــــره ي ايـــــزدي   گــــشــــايــــنــــده ي بــــنــــدهـــــاي بـــــدي
كـــه بــــودنــــد خــــونــــي ز خــــون پــــدر   بـــه نـــيــــروي شــــاه آن دو بــــي دادگــــر
بـــه پـــولـــاد شـــســـتـــيـــم روي زمــــيــــن   سـرانـشـان بــريــدم بــه شــمــشــيــر كــيــن
بــيــايــم كــنــم هــر چــه رفـــتـــســـت يـــاد   مــن ايـــنـــك پـــس نـــامـــه بـــر ســـان بـــاد
جـــهـــان ديـــده مــــرد جــــهــــان جــــوي را   ســــوي دژ فــــرســــتــــاد شـــــيـــــروي را
نـگـه كـن هــمــه هــر چــه يــابــي بــه جــاي   بــفــرمــود كـــان خـــواســـتـــه بـــرگـــراي
بــــــه درگــــــاه شــــــاه آور آراســــــتــــــه   بــه پــيــلــان گــردون كــش آن خــواســتـــه
زدنـــد و فـــرو هــــشــــت پــــرده ســــراي   بـــفـــرمـــود تـــا كـــوس رويـــيـــن و نـــاي
ز هــامــون ســـوي آفـــريـــدون كـــشـــيـــد   ســپــه را ز دريــا بــه هـــامـــون كـــشـــيـــد
نــــيــــا را بــــه ديــــدار او بـــــد نـــــيـــــاز   چــو آمــد بــه نــزديــك تــمـــيـــشـــه بـــاز
ســراســر بــجــنــبــيــد لــشــگـــر ز جـــاي   بـــــرآمـــــد ز در نـــــالـــــه ي كـــــرنـــــاي
بـــيـــاراســـت ســـالـــار پـــيـــروز بـــخــــت   هــمــه پــشــت پــيــلــان ز پــيــروزه تــخــت
بــه گــوهــر بــيــاراســتــه هـــم چـــنـــيـــن   چــه بــا مــهــد زريــن بــه ديــبـــاي چـــيـــن
جــهــانــي شــده ســـرخ و زرد و بـــنـــفـــش   چــه بــا گــونــه گــونــه درفــشــان درفـــش
دمـــادم بـــه ســـاري رســـيـــده آن ســــپــــاه   ز دريـــاي گـــيـــلـــان چـــو ابــــر ســــيــــاه
فـــريـــدون پـــذيـــره بــــيــــامــــد بــــه راه   چــو آمــد بـــه نـــزديـــك شـــاه آن ســـپـــاه
ابــا طـــوق زريـــن و مـــشـــگـــيـــن كـــلـــه   هــمــه گــيــل مـــردان چـــو شـــيـــر يـــلـــه
دلــيــران و هــر يـــك چـــو شـــيـــر ژيـــان   پــــس پــــت شــــاه انـــــدر ايـــــرانـــــيـــــان
پـــس ژنـــده پـــيــــلــــان يــــلــــان دلــــيــــر   بــه پــيــش ســپــاه انــدرون پــيــل و شــيــر
ســپــاه مــنــوچــهـــر صـــف بـــركـــشـــيـــد   درفـــش درفـــشــــان چــــو آمــــد پــــديــــد
درخـــت نــــو آيــــيــــن پــــر از بــــار نــــو   پــــيــــاده شــــد از بــــاره ســـــالـــــار نـــــو
بــر آن تــاج و تــخــت و كــلــاه و نــگـــيـــن   زمــيــن را بــبــوســيـــد و كـــرد آفـــريـــن
بـبــوســيــد و بــســتــرد رويــش بــه دســت   فــريــدونــش فــرمــود تــا بـــرنـــشـــســـت
كـــــه اي دادگـــــر داور راســــــت گــــــوي   پــس آنــگـــه ســـوي آســـمـــان كـــرد روي
بـــه ســـخـــتـــي ســـتـــم ديــــده را يــــاورم   تـــو گـــفــــتــــي كــــه مــــن دادگــــر داورم
هـــمـــم تـــاج دادي هـــم انــــگــــشــــتــــري   هـــــــــمــــــــــم داد دادي و هــــــــــم داوري
نــشــســـت از بـــر تـــخـــت زر بـــا كـــلـــاه   بــفـــرمـــود پـــس تـــا مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
بـــــه درگـــــاه شـــــاه آمـــــد آراســـــتــــــه   ســـپـــهـــدار شـــيـــروي بـــا خـــواســـتــــه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com