FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow گریختن سلم و كشته شدن او به دست منوچهر
گریختن سلم و كشته شدن او به دست منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  گريختن سلم و كشته شدن او به دست منوچهر

گــريــزان هــمـــي رفـــت ســـوي حـــصـــار   تــهــي شــد ز كــيــنـــه ســـر كـــيـــنـــه دار
دمــــان و دنــــان بــــرگــــرفــــتــــنـــــد راه   پـــس انـــدر ســـپـــاه مـــنـــوچـــهــــر شــــاه
نــديــد آن چــه كــشــتــي بــر آن رهــگــذار   چــو شــد ســلــم تــا پــيـــش دريـــا كـــنـــار
كـــه پـــويـــنـــده را راه دشـــوار گــــشــــت   چـنـان شـد ز بـس كـشـتـه و خـســتــه دشــت
نـــشـــســـت از بـــر چـــرمـــه ي تـــيـــزرو   پــر از خــشــم و پــر كــيــنــه ســالــار نـــو
بــگــرد ســپــه چــرمــه انـــدر نـــشـــاخـــت   بــيــفــگــنــد بــر گــســتــوان و بـــتـــاخـــت
خـــروشـــيـــد كـــاي مـــرد بــــي داد شــــوم   رســـيـــد آنـــگـــهـــي تـــنـــگ در شـــاه روم
كــلـــه يـــافـــتـــي چـــنـــد پـــويـــي بـــه راه   بـــكـــشـــتـــي بــــرادر ز بــــهــــر كــــلــــاه
بـــه بـــار آمـــد آن خـــســـروانـــي درخـــت   كــنــون تــاجـــت آوردم اي شـــاه و تـــخـــت
فـــريـــدونـــت گـــاهـــي بـــيـــاراســـت نــــو   ز تــــاج بــــزرگــــي گــــريــــزان مــــشــــو
بــيــابــي هـــم اكـــنـــون بـــرش در كـــنـــار   درخـــتـــي كـــه پـــروردي آمـــد بـــه بــــار
وگــر پــرنــيـــانـــســـت خـــود رشـــتـــه ي   اگــر بـــار خـــارســـت خـــود كـــشـــتـــه ي
يــكــايــك بــه تــنــگــي رســيـــد انـــدر اوي   هـمـي تـاخـت اسـپ انـدريــن گــفــت و گــوي
بــدو نــيــمــه شــد خـــســـروانـــي تـــنـــش   يـــكــــي تــــيــــغ زد زود بــــر گــــردنــــش
بــه نــيــزه بــه ابــر انــدر افـــراشـــتـــنـــد   بـــفـــرمـــود تـــا ســـرش بـــرداشـــتــــنــــد
از آن زور و آن بـــازوي جـــنــــگ جــــوي   بــمــانــدنــد لــشــگــر شــگــفــت انـــدر اوي
كــــه بــــپــــراگـــــنـــــد روزگـــــار دمـــــه   هــمــه لــشــگــر ســـلـــم هـــم چـــون رمـــه
پـــراگـــنــــده در دشــــت و دريــــا و كــــوه   بــرفــتــنـــد يـــكـــســـر گـــروهـــا گـــروه
كــه بــودش زبــان پــر ز گــفــتـــار نـــغـــز   يــكــي پــرخــرد مـــرد پـــاكـــيـــزه مـــغـــز
شـــود گــــرم و بــــاشــــد زبــــان ســــپــــاه   بــگــفــتـــنـــد تـــا زي مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
زمــيــن جــز بــه فــرمــان او نــســـپـــريـــم   بــگــويــد كــه گــفــتــنــد مــا كــهـــتـــريـــم
گـــروهـــي خـــداونـــد كـــشـــت و ســــراي   گـــروهــــي خــــداونــــد بــــر چــــارپــــاي
نـــه بـــر آرزو كـــيـــنـــه خـــواه آمـــديـــم   ســـپـــاهـــي بـــديـــن رزمـــگــــاه آمــــديــــم
دل و جـــان بـــه مـــهـــر وي آگـــنـــده ايـــم   كــنــون ســر بــه ســر شــاه را بــنــده ايـــم
نـــــداريـــــم نـــــيـــــروي آويـــــخـــــتـــــن   گـرش راي جـنـگ اسـت و خــون ريــخــتــن
بـــــر او ســـــر بـــــي گـــــنـــــاه آوريــــــم   ســـران يـــكـــســـره پـــيـــش شـــاه آوريـــم
بــريــن بــي گــنــه جـــان مـــا پـــادشـــاســـت   بـــرانـــد هـــر آن كـــام كـــو را هـــواســـت
ســـپــــهــــدار خــــيــــره بــــدو داد گــــوش   بـگـفــت ايــن ســخــن مــرد بــســيــار هــوش
بـه خـاك افـگـنــم بــركــشــم نــام خــويــش   چـنــيــن داد پــاســخ كــه مــن كــام خــويــش
از آهــرمـــنـــي گـــر ز دســـت بـــديـــســـت   هـــر آن چـــيـــز نـــه ز ره ايـــزديــــســــت
بـــــدي را تـــــن ديـــــو رنـــــجـــــور بـــــاد   ســـــراســـــر ز ديـــــدار مــــــن دور بــــــاد
وگـــر دوســـت داريـــد و يــــار مــــنــــيــــد   شــمــا گــر هــمــه كـــيـــنـــه دار مـــنـــيـــد
گـــنـــه كـــار پـــيـــدا شـــد از بـــي گـــنـــاه   چـــو پـــيـــروزگـــر دادمـــان دســـتــــگــــاه
ســـران را ســـر از كـــشــــتــــن آزاد شــــد   كـــــنـــــون روز دادســـــت بـــــي داد شــــــد
ز تـــن آلـــت جـــنـــگ بـــيـــرون كـــنـــيـــد   هــمــه مــهــر جــويــي و افــســون كــنــيـــد
كـــه اي پـــهـــلـــوانـــان فـــرخــــنــــده راي   خــــروشــــي بــــرآمــــد ز پــــرده ســــراي
كـه بــخــت جــفــا پــيــشــگــان شــد نــگــون   ازيــن پــس بــه خــيــره مــريـــزيـــد خـــون
بـــبـــردنـــد نـــزديـــك پـــور پـــشــــنــــگ   هـــمـــه آلـــت لـــشـــگـــر و ســـاز جـــنـــگ
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com