FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow تاخت كردن كاكوی نبیره ی ضحاك
تاخت كردن كاكوی نبیره ی ضحاك چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  تاخت كردن كاكوي نبيره ي ضحاك

بـــيـــامـــد بـــه نـــزد مـــنـــوچـــهـــر شــــاه   از آن جـــــايـــــگـــــه قـــــارن رزم خــــــواه
وز آن گــــــردش روزگــــــار نـــــــبـــــــرد   بـه شــاه نــو آيــيــن بــگــفــت آن چــه كــرد
كـه بـي تــو مــبــاد اســپ و گــوپــال و زيــن   بــرو بــر مـــنـــوچـــهـــر كـــرد آفـــريـــن
نــو آيــيــن يــكــي نــامــور كــيــنـــه خـــواه   تــو ز ايــدر بــرفـــتـــي بـــيـــامـــد ســـپـــاه
شـــنـــيـــدم كـــه كـــاكـــوي نـــاپـــاك بـــود   نــبــيـــره ي ســـپـــهـــدار ضـــحـــاك بـــود
ســــواران گـــــردنـــــكـــــش و نـــــامـــــدار   يـــكـــي تـــاخـــتـــن كـــرد بـــا ســـد هـــزار
كــــه بــــودنــــد شــــيــــران روز نــــبــــرد   بـــكـــشـــت از دلـــيـــران مـــا چـــنـــد مـــرد
كـه يــارش ز دژهــوخــت كــنــگ آمــدســت   كــنــون ســلـــم را راي جـــنـــگ آمـــدســـت
كــــنــــد رزم نــــابــــاك بـــــا زور دســـــت   يــكــي ديــو جــنــگــيــش گــويــنــد هــســـت
بـــه گـــرز دلـــيـــران نـــپـــيــــمــــودمــــش   هــــنــــوز انــــدر آورد نــــبــــســــودمــــش
ورا بــرگــرايــم بـــبـــيـــنـــمـــش ســـنـــگ   چــو ايــن بــاره آيــد ســوي مــا بــه جــنــگ
كـــه آيـــد بـــه پـــيــــش تــــو در كــــارزار   بـــدو گـــفـــت قـــارن كـــه اي شـــهـــريـــار
بـــدرد بـــرو پـــوســــت از يــــاد جــــنــــگ   اگــر هــم نـــبـــرد تـــو بـــاشـــد پـــلـــنـــگ
هــم آورد تــو در جــهــان مــرد كـــيـــســـت   كـدامـســت كــاكــوي و كــاكــوي چــيــســت
يــكــي چــاره ســازم بـــريـــن كـــار نـــغـــز   مــن اكــنــون بــه هــوش دل و پــاك مـــغـــز
چـو كـاكـوي سـركـش نــيــايــد بــه جــنــگ   كـزيـن پـس سـوي مـا ز دژهــوخــت كــنــگ
كــه دل را بــديــن كــار غــمــگـــيـــن مـــدار   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ بـــدو شـــهـــريــــار
ســپـــه بـــردن و كـــيـــنـــه را ســـاخـــتـــن   تـو خـود رنـجـه گــشــتــي بــديــن تــاخــتــن
تـــو دم بـــر زن اي گــــرد گــــردن فــــراز   كــــنــــون گـــــاه رزم مـــــن آمـــــد فـــــراز
بـــرآمــــد ز دهــــلــــيــــز پــــرده ســــراي   بــگــفـــت ايـــن و آواز شـــيـــپـــور و نـــاي
هــوا قــيــرگـــون شـــد زمـــيـــن آبـــنـــوس   خـــــــروش ســــــــواران و آواي كــــــــوس
هـــمــــان گــــرز و نــــيــــزه زبــــان داردي   تـــو گـــفـــتـــي كـــه الـــمـــاس جـــان داردي
هـــوا دام كـــرگـــس شـــد از پــــر تــــيــــر   دهــــاده خــــروش آمــــد و دار و گــــيـــــر
چـكــان قــطــره ي خــون ز تــاريــك مــيــغ   فـسـرده ز خــون پــنــجــه بــر دســت تــيــغ
وز آن مـــــوج بـــــر اوج خـــــواهــــــد زدن   تــو گــفــتــي زمــيـــن مـــوج خـــواهـــد زدن
بــرآويـــخـــت بـــا شـــاه چـــون نـــره ديـــو   بــرون رفــت كــاكـــوي و بـــرزد غـــريـــو
گـــشـــاده بـــرو دســـت بـــســـتـــه مـــيــــان   تــو گــفــتــي دو پــيــلـــنـــد هـــر دو ژيـــان
بــجــنــبــيـــد بـــر ســـرش رومـــي كـــلـــاه   يــكـــي نـــيـــزه زد بـــر كـــمـــرگـــاه شـــاه
از آهـــن كـــمـــرگـــاهـــش آمــــد پــــديــــد   زره بـــر كــــمــــربــــنــــد او بــــر دريــــد
هــمــه چــاك شــد جــوشــن انـــدر تـــنـــش   يـــكـــي تـــيـــغ زد شــــاه بــــر گــــردنــــش
چـو سـرگـشـتـه شـد هــور گــيــتــي فــروز   دو خــونــي بــريــن گــونــه تــا نـــيـــم روز
هــمــه خــاك بــا خــون بــرآمــيــخــتـــنـــد   هــمــي چــون پــلــنــگــان بــرآويــخــتــنـــد
بـه خـون غـرقـه بـد كـوه و هـامـون و دشـت   چـو خـورشـيـد گـردان ز گـنــبــد بــگــشــت
بـــيـــفـــشـــارد ران بـــيــــازيــــد چــــنــــگ   دل شـــاه در جـــنـــگ بـــرگـــشـــت تـــنـــگ
ز زيـــن بـــرگـــرفـــت آن تـــن پـــيـــلــــوار   كــمــربــنــد كــاكــوي بـــگـــرفـــت خـــوار
بـه شـمـشـيـر كـردش بـر و سـيــنــه چــاك   بـيــنــداخــت خــســتــه بــر آن گــرم خــاك
جـــــز آن روز بـــــد را ز مــــــادر نــــــزاد   شــد آن مــرد تــازي بــه تـــيـــزي بـــه بـــاد
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com