FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow پیروز نامه ی منوچهر نزد فریدون
پیروز نامه ی منوچهر نزد فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پيروز نامه ي منوچهر نزد فريدون

ز مــشــگ و ز عــنــبــر ســر خــامــه كــرد   بــه شــاه آفــريــدون يــكـــي نـــامـــه كـــرد
خــــداونــــد خـــــوبـــــي و پـــــاكـــــي و داد   نــخــســت از جــهــان آفـــريـــن كـــرد يـــاد
نـگـيــرد بــه ســخــتــي جــز او دســت كــس   ســـپـــاس از جـــهــــانــــدار فــــريــــاد رس
خــــداونــــد تــــاج و خـــــداونـــــد گـــــرز   دگـــر آفـــريـــن بــــر فــــريــــدون بــــرز
هــمــش تــاج و هــم تــخــت شــاهــنــشــهــي   هـــمـــش داد و هـــم ديـــن و هـــم فـــرهـــي
هــمــه فــر و زيــبــايــي از تــخـــت اوســـت   هــمــه راســتــي راســت از بـــخـــت اوســـت
سـپـه بــركــشــيــديــم و جــســتــيــم كــيــن   رســيــدم بــه خــوبــي بــه تـــوران زمـــيـــن
چـه در شـب چــه در هــور گــيــتــي فــروز   سـه جـنـگ گــران كــرده شــد در ســه روز
كـشـيـديـم و جـسـتــيــم هــر گــونــه كــيــن   از ايــشــان شــبــيــخــون و از مــا كــمــيـــن
ز بــي چــارگــي بــنــد افـــســـون گـــرفـــت   شــنــيــدم كــه ســاز شــبــيــخــون گــرفــت
نــمـــانـــدم بـــه جـــز بـــاد در مـــشـــت اوي   كــمــيــن ســـاخـــتـــم از پـــس پـــشـــت اوي
پـــي انـــدر گـــرفـــتـــم رســـيــــدم بــــدوي   يـكـايــك چــو از جــنــگ بــرگــاشــت روي
بــه نـــيـــرو از آن زيـــنـــش بـــرداشـــتـــم   بــه خــفــتــانــش بــر نــيــزه بــگــذاشـــتـــم
بــــريــــدم ســــرش از تــــن بـــــي بـــــهـــــا   بـــيـــنـــداخـــتــــم چــــون يــــكــــي اژدهــــا
بـــســـازم كـــنـــون ســـلـــم را كـــيـــمـــيـــا   فـــرســـتـــادم ايـــنــــك بــــه نــــزد نــــيــــا
بــه تـــابـــوت زر انـــدر افـــگـــنـــد خـــوار   چـــنـــان چـــون ســـر ايـــرج شـــهـــريــــار
هـــيـــونـــي بـــرافـــگـــنـــد بـــرســـان بـــاد   بــه نــامــه درون ايـــن ســـخـــن كـــرد يـــاد
دو چـــشـــم فـــريـــدون پـــر از آب گــــرم   فـــرســـتـــاده آمــــد رخــــي پــــر ز شــــرم
بــــريــــده بــــر شــــاه ايـــــران زمـــــيـــــن   كـه چــون بــرد خــواهــد ســر شــاه چــيــن
پـــدر را بـــدو مـــهـــر افـــزون ز كــــيــــن   كــه فــرزنــد گــر ســر بــپــيــچــد ز ديــن
و ديــگــر كــه كــيــن خــواه او بـــود گـــرد   گــنــه بـــس گـــران بـــود پـــوزش نـــبـــرد
ســــر تــــور بــــنــــهــــاد در پــــيــــش اوي   بـــيــــامــــد فــــرســــتــــاده ي شــــوخ روي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com