FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow كشته شدن تور بر دست منوچهر
كشته شدن تور بر دست منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  كشته شدن تور بر دست منوچهر

دل هــر دو جــنــگــي ز كــيـــنـــه بـــتـــفـــت   چــو از روز رخــشــنــده نــيــمــي بــرفـــت
هـــمـــه راي بـــيـــهـــوده انــــداخــــتــــنــــد   بــه تــدبــيــر يــك بــا دگــر ســـاخـــتـــنـــد
هـمـه دشـت و هـمـامـون پـر از خـون كـنـيـم   كــه چــون شــب مــا شــبــيــخــون كــنـــيـــم
دوان زي مــنــوچـــهـــر بـــشـــتـــافـــتـــنـــد   چــو كــار آگـــهـــان آگـــهـــي يـــافـــتـــنـــد
بــگـــفـــتـــنـــد تـــا بـــرنـــشـــانـــد ســـپـــاه   رســـيـــدنـــد پـــيـــش مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
ســوي چــاره شــد مــرد بـــســـيـــار هـــوش   مـنــوچــهــر بــشــنــيــد و بــگــشــاد گــوش
كــمــيــنـــگـــاه بـــگـــزيـــد ســـالـــار گـــرد   ســپـــه را ســـراســـر بـــه قـــارن ســـپـــرد
دلـــيـــران و گـــردان خـــنــــجــــر گــــزار   بـــبـــرد از ســـران نـــامـــور ســـي هــــزار
ســـواران جـــنـــگـــي و بـــايـــســـتـــه ديـــد   كــمــيــنــگــاه را جــاي شــايـــســـتـــه ديـــد
بـــيـــامـــد كـــمـــر بـــســـتـــه ي كــــارزار   چـو شــب تــيــره شــد تــور بــا ســد هــزار
بــپــيــوســتـــه تـــيـــر و كـــمـــان آخـــتـــه   شــبــيــخــون ســـگـــالـــيـــده و ســـاخـــتـــه
درفـــش فـــروزنــــده بــــرپــــاي پــــيــــش   چــو آمــد ســپــه ديــد بــر جــاي خـــويـــش
خــروش از مــيـــان ســـپـــه بـــركـــشـــيـــد   جــز از جــنــگ و پــيــگــار چــاره نـــديـــد
چـــو بـــرق درخـــشـــنـــده پـــولـــاد تـــيـــغ   ز گـــرد ســـواران هــــوا بــــســــت مــــيــــغ
چــو الــمــاس روي زمــيــن را بـــســـوخـــت   هــوا را تــو گــفــتــي هــمــي بــرفــروخــت
بــه ابـــر انـــدرون آتـــش و بـــاد خـــاســـت   بـه مــغــز انــدرون بــانــگ پــولــاد خــاســت
نـــــبـــــد تـــــور را از دو رويـــــه گــــــذر   بـــرآورد شـــاه از كـــمـــيـــنــــگــــاه ســــر
بــرآمــد ز لــشـــگـــر يـــكـــي هـــاي هـــوي   عـنــان را بــپــيــچــيــد و بــرگــاشــت روي
رســيــد انــدر آن نــامــور كــيـــنـــه خـــواه   دمـــان از پـــس ايـــدر مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
نــگــون ســار شـــد خـــنـــجـــر مـــشـــت او   يــكـــي نـــيـــزه انـــداخـــت بـــر پـــشـــت او
بــــزد بــــر زمــــيــــن داد مــــردي بــــه داد   ز زيــن بــرگــرفـــتـــش بـــه كـــردار بـــاد
دد و دام را از تــــــنــــــش ســــــور كــــــرد   ســـرش را هـــم آنـــگـــه ز تـــن دور كـــرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com