FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow تاخت كردن منوچهر بر سپاه تور
تاخت كردن منوچهر بر سپاه تور چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  تاخت كردن منوچهر بر سپاه تور

طـــلـــايـــه پـــراگـــنـــده بـــرگـــرد دشـــت   بـدانـگـه كـه روشـن جــهــان تــيــره گــشــت
ابــــــا راي زن ســــــرو شــــــاه يــــــمـــــــن   بــــه پـــــيـــــش ســـــپـــــه قـــــارن رزم زن
كـــــه اي نـــــامـــــداران و مـــــردان شــــــاه   خـــروشـــي بـــرآمـــد ز پـــيــــش ســــپــــاه
همان درد و كـيـن اسـت و خـون خـسـتـنـسـت   بــكــوشــيــد كــايــن جــنــگ آهــرمــنــســت
هـــمـــه در پـــنـــاه جــــهــــانــــدار بــــيــــد   مــيــان بــســتـــه داريـــد و بـــيـــدار بـــيـــد
بــهــشــتــي بــود شــســتــه پــاك از گـــنـــاه   كـســي كــو شــود كــشــتــه زيــن رزمــگــاه
بـــريـــزنـــد خـــون و بـــگـــيـــرنـــد بــــوم   هـر آن كـس كـه از لــشــگــر چــيــن و روم
بــــمــــانــــنــــد بــــا فــــره ي مـــــوبـــــدان   هـــمـــه نـــيـــكـــنـــامــــنــــد تــــا جــــاودان
ز ســـــــالـــــــار زر و ز دادار بـــــــخـــــــت   هــم از شــاه يــابــنــد ديـــهـــيـــم و تـــخـــت
دو بــهــره بــپــيــمــايـــد از چـــرخ شـــيـــد   چـــو پـــيـــدا شـــود پـــاك روز ســـپـــيــــد
ابـــا گـــرز و بـــا خــــنــــجــــر كــــاولــــي   بـــبـــنـــديـــد يـــكـــســـر مــــيــــان يــــلــــي
يــكــي از دگـــر پـــاي مـــنـــهـــيـــد پـــيـــش   بــداريــد يــكــســر هــمــه جــاي خـــويـــش
كــشــيــدنــد صــف پــيــش ســالـــار شـــيـــر   ســــران ســــپــــه مــــهــــتــــران دلـــــيـــــر
خـــود انـــدر جـــهـــان شـــاه را زنـــده ايـــم   بــه ســالـــار گـــفـــتـــنـــد مـــا بـــنـــده ايـــم
زمـيـن را ز خــون رود جــيــحــون كــنــيــم   چــو فــرمــان دهــد هــمـــيـــدون كـــنـــيـــم
هــمــه بــا ســري كــيــنـــه ســـاز آمـــدنـــد   ســوي خــيــمــه ي خــويــش بـــاز آمـــدنـــد
مـــيـــان شـــب تـــيـــره انــــدر خــــمــــيــــد   ســپــيــده چــو از تــيــره شــب بـــردمـــيـــد
ابـــا جـــوشـــن و تـــيـــغ و رومـــي كـــلــــاه   مــنــوچــهــر بــرخـــاســـت از قـــلـــبـــگـــاه
ســنــان هــا بــه ابــر انــدر افـــراشـــتـــنـــد   ســپــه يــكــســره نـــعـــره بـــرداشـــتـــنـــد
هـــمـــي بـــرنـــبـــشـــتـــنـــد روي زمـــيـــن   پــر از خــشــم ســر ابــروان پــر ز چــيـــن
بــيــاراســت لــشــگــر چــو بــايــســـت شـــاه   چــپ و راســت و قــلــب و جــنـــاح ســـپـــاه
تــو گــفـــتـــي ســـوي غـــرق دارد شـــتـــاب   زمــيــن شــد بــه كــردار كــشــتــي بـــر آب
زمـيــن جــنــب جــنــبــان چــو دريــاي نــيــل   بــزد مــهــره بــر كــوهــه ي ژنـــده پـــيـــل
چــنــان چــون ز بــي جــاده بــاشــد ســتـــون   هــمــان پــيــش پــيــلــان بــه خــون انــدرون
كــزو مــغــز گــيــتــي پــر از مـــهـــر بـــود   هــمــه چــيــرگــي بــا مـــنـــوچـــهـــر بـــود
درخــشــنــده خــورشــيــد شـــد نـــاپـــديـــد   چـنـيـن تــا شــب تــيــره ســر بــر كــشــيــد
گـهـي شـهـد و نـوش اسـت و گـاهـي شـرنــگ   زمـــانـــه بـــه يـــك ســـان نــــدارد درنــــگ
بــه راه شـــبـــيـــخـــون نـــهـــادنـــد گـــوش   دل تــور و ســلـــم انـــدر آمـــد بـــه جـــوش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com