FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم
فرستادن فریدون منوچهر را به جنگ تور و سلم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  فرستادن فريدون منوچهر را به جنگ تور و سلم

هــمــان گــه خــبــر بــافــريــدون رســـيـــد   سـپــه چــون بــه نــزديــك ايــران كــشــيــد
ز پــهـــلـــو بـــه هـــامـــون گـــذارد ســـپـــاه   بــفـــرمـــود پـــس تـــا مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
كــه مــرد جــوان چـــون بـــود نـــيـــك پـــي   يـــكـــي داســـتـــان زد جـــهـــان ديـــده كــــي
پــلــنــگ از پــس پــشــت و صــيــاد پـــيـــش   بـــه دام آيـــدش نـــاســـگـــالـــيـــده مـــيــــش
هــــژبــــر از بــــيـــــابـــــان بـــــه دام آورد   شـــكـــيـــبـــايـــي و هـــوش و راي و خـــرد
بــه فــرجــام روزي بــپــيــچـــيـــد تـــنـــش   و ديــــگــــر زبــــده مــــردم بــــدكــــنـــــش
كـــه تـــفـــســـيـــده آهـــن بـــتـــابـــيـــدمـــي   بـــبـــادافـــره آنـــگـــه شـــتــــابــــيــــدمــــي
بــرون بــرد آن جــا بــه بـــد روز هـــشـــت   چـو لـشـگــر مــنــوچــهــر بــر ســاده دشــت
ســخــن هــا بــه دانــش بــدو گــســتـــريـــد   فــريــدونـــش هـــنـــگـــام رفـــتـــن بـــديـــد
كـي آيـد كــســي پــيــش تــو كــيــنــه خــواه   مــنــوچــهــر گــفـــت اي ســـرافـــراز شـــاه
بــه جــان و تــن خـــود خـــورد زيـــنـــهـــار   مـــگـــر بـــد ســـگــــالــــد بــــدو روزگــــار
بــبــنــدم كــه نـــگـــشـــايـــدم از تـــن گـــره   مـــن ايـــنـــك مـــيـــان را بــــه رومــــي زره
بـــرآرم بـــه خـــورشـــيـــد گـــرد ســـپــــاه   بــه كــيــن جـــســـتـــن از دشـــت آوردگـــاه
كــجــا جــســـت يـــارنـــد بـــا مـــن نـــبـــرد   از آن انـــجـــمـــن كـــس نـــدارم بـــه مــــرد
ز پـــهـــلـــو بـــه دشــــت انــــدر آورد روي   بـــــفـــــرمـــــود تـــــا قـــــارن رزم جـــــوي
درفــش هــمــايــون بــه هــامــون كــشـــيـــد   ســـراپـــرده ي شـــاه بـــيـــرون كـــشـــيـــد
چــو دريــا بــجــوشــيــد هـــامـــون و كـــوه   هــمــي رفــت لــشــگــر گــروه هـــا گـــروه
تـو گــفــتــي كــه خــورشــيــد شــد لــاژورد   چــنــان تــيــره شـــد روز روشـــن ز گـــرد
هــمـــي كـــر شـــدي مـــردم تـــيـــز گـــوش   ز كــشــور بـــرآمـــد ســـراســـر خـــروش
ز بــانــگ تــبــيـــره هـــمـــي بـــرگـــذشـــت   خـــروشـــيـــدي تـــازي اســـپـــان ز دشــــت
كـــشـــيـــده دو رويـــه رده ژنــــده پــــيــــل   ز لــشــگــرگـــه پـــهـــلـــوان تـــا دو مـــيـــل
بــه زر انـــدرون چـــنـــد گـــونـــه گـــهـــر   از آن شــســت بــر پــشــتــشــان تــخـــت زر
چـــو ســـيـــســـد هـــمــــان از در كــــارزار   چــو ســيــســد بــنــه بـــر نـــهـــادنـــد بـــار
نــبــدشــان جــز از چــشــم ز آهـــن بـــرون   هـــمـــه زيـــر بـــرگـــســـتــــوان انــــدرون
ز تــمــيــشــه لــشــگــر بــه هــامــون زدنـــد   ســــراپــــرده ي شــــاه بــــيـــــرون زدنـــــد
ســواران جــنــگــي چــو ســـيـــســـد هـــزار   ســـپـــهـــدار چـــون قـــارن كــــيــــنــــه دار
بـــرفــــتــــنــــد بــــا گــــرزهــــاي گــــران   هــــمـــــه نـــــامـــــداران جـــــوشـــــن وران
هــمــه بــســتــه بــر كــيـــن ايـــرج مـــيـــان   دلــيـــران يـــكـــايـــك چـــو شـــيـــر ژيـــان
بــه چــنــگ انــدرون تــيــغ هــاي بــنـــفـــش   بــه پــيـــش انـــدرون كـــاويـــانـــي درفـــش
بــــرون آمــــد و بـــــيـــــشـــــه ي نـــــارون   مـــنـــوچــــهــــر بــــا قــــارن پــــيــــل تــــن
بــيــاراســت لــشــگــر بــر آن پــهـــن دشـــت   بــيــامــد بــه پــيــش ســـپـــه بـــرگـــذشـــت
ابـــر مـــيـــمـــنـــه ســـام يـــل بــــا قــــبــــاد   چــپ لــشــگــرش را بـــه گـــرشـــاســـپ داد
مــنـــوچـــهـــر بـــا ســـرو در قـــلـــبـــگـــاه   رده بـــركـــشـــيـــده ز هـــر ســـو ســـپــــاه
نــــبــــود ايــــچ پــــيــــدا ز افـــــراز كـــــوه   هــمــي تــافـــت چـــون مـــه مـــيـــان گـــروه
ســپــه بــر كـــشـــيـــده حـــســـام از نـــيـــام   ســپــه كــش چــو قــارن مــبــارز چــو ســام
كــمــيــن ور چــو گــرد تــلــيـــمـــان نـــژاد   طــلــايــه بــه پــيــش انــدرون چــون قــبــاد
بـــه شـــيـــران جـــنـــگــــي و آواي كــــوس   يــكــي لــشــگــر آراســتــه چـــون عـــروس
كــه ايــرانــيــان جـــنـــگ را ســـاخـــتـــنـــد   بــه تــور و بــه ســلــم آگــهــي تــاخــتــنـــد
ز خـــون جــــگــــر بــــر لــــب آورده كــــف   ز بــيــشــه بــه هــامــون كــشــيــدنــد صـــف
بـــرفـــتـــنـــد آگـــنـــده از كـــيـــن ســـران   دو خــونــي هــمــان بـــا ســـپـــاهـــي گـــران
الـــــانـــــان دژ را پـــــس پـــــشـــــت كـــــرد   كــشــيــدنــد لــشــگـــر بـــه دشـــت نـــبـــرد
چــو تــور آگــهــي يــافـــت آمـــد چـــو بـــاد   يـــكـــايـــك طـــلـــايـــه بـــيـــامـــد قــــبــــاد
بـــگـــويـــش كـــه اي بـــي پـــدر شـــاه نــــو   بـــدو گـــفـــت نـــزد مـــنـــوچـــهــــر شــــر
تــرا تــيــغ و گــوپــال و جـــوشـــن كـــه داد   اگــــر دخــــتــــر آمـــــد ز ايـــــرج نـــــژاد
بـديـن ســان كــه گــفــتــي و بــردي تــو نــام   بـــــدو گـــــفـــــت آري گـــــزارم پـــــيــــــام
خـــرد بـــا دل تـــو نـــشــــيــــنــــد بــــه راز   ولـــيـــكـــن گـــر انـــديـــشـــه گـــردد دراز
بــتــرســي از ايــن خــام گــفــتــار خــويـــش   بــدانــي كــه كــاريــت هـــولـــســـت پـــيـــش
هــمــي گــريــدي نــيــســتــي بــس عـــجـــب   اگـــر بــــر شــــمــــا دام و دد روز و شــــب
ســـواران جـــنـــگـــنـــد و مـــردان كــــيــــن   كــه از بــيــشــه ي نــارون تــا بـــه چـــيـــن
چـــو بـــيـــنـــد بـــا كـــاويــــانــــي درفــــش   درفـــشـــيـــدن تــــيــــغ هــــاي بــــنــــفــــش
بـــلـــنـــدي نـــدانـــيـــد بـــاز از نـــشـــيــــب   بــــدرد دل و مــــغــــزتــــان از نــــهــــيـــــب
بـگـفـت آن چــه بــشــنــيــد از آن رزم خــواه   قــبـــاد آمـــد آنـــگـــه بـــه نـــزديـــك شـــاه
كــه چــونــيــن نــگــويــد مــگـــر ابـــلـــهـــي   مــنــوچــهــر خــنــديــد و گــفــت آنــگــهـــي
شـــنــــاســــنــــده ي آشــــكــــار و نــــهــــان   ســپــاس از جـــهـــانـــدار هـــر دو جـــهـــان
فــــريــــدون فــــرخ گــــواي مــــنـــــســـــت   كــه دانـــد كـــه ايـــرج نـــيـــاي مـــنـــســـت
شـــــود آشـــــكـــــارا نـــــژاد و گــــــهــــــر   كــنــون گــر بــه جــنــگ انــدر آريــم ســر
كـــه چـــنـــدان نـــمـــانـــم ورا دســـتـــگـــاه   بـــه زور خـــداونـــد خـــورشـــيـــد و مـــاه
بــريــده بــه لــشــگــر نـــمـــايـــمـــش ســـر   كــه بــرهــم زنـــد چـــشـــم زيـــر و زبـــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com