FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow پاسخ دادن فریدون پسران را
پاسخ دادن فریدون پسران را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پاسخ دادن فريدون پسران را

پـــــيـــــام دو فـــــرزنـــــد نـــــاپـــــاك راي   چــو بــشــنــيــد شـــاه جـــهـــان كـــدخـــداي
كــه خــورشــيــد را چــون تــوانــي نــهــفــت   يــكــايــك بــه مــرد گــرانــمــايـــه گـــفـــت
ز خــورشــيـــد روشـــن تـــر آمـــد پـــديـــد   نـــــهـــــان دل آن دو مــــــرد پــــــلــــــيــــــد
نــگــه كــن كــه پــاســخ چــه يـــابـــي ز بـــن   شـنـيـدم هـمـه هــر چــه گــفــتــنــي ســخــن
دو بـــي داد و بـــد مــــهــــر و نــــابــــاك را   بــــگــــو آن دو بــــي شــــرم نـــــاپـــــاك را
ازيــن در ســخــن خــود نــرانـــيـــم نـــيـــز   كــه گــفــتــار خــيــره نــيــرزد بــه چــيــز
تـــن ايـــرج نــــامــــورتــــان كــــجــــاســــت   اگــر بــر مــنــوچــهــرتــان مــهــر خــاســت
ســرش را يــكــي تــنــگ تـــابـــوت جـــفـــت   كــــه كــــام دد و دام بــــودش نـــــهـــــفـــــت
بــه كــيــن مــنــوچــهــر بــر ســـاخـــتـــيـــد   كــنــون چــون ز ايـــرج بـــپـــرداخـــتـــيـــد
ز پــــولــــاد بــــر ســــر نــــهــــاده كــــلــــاه   نــبــيــنـــيـــد رويـــش مـــگـــر بـــا ســـپـــاه
زمــيــن كــرده از ســم اســـپـــان بـــنـــفـــش   ابـــا گــــرز و بــــا كــــاويــــانــــي درفــــش
چــو شــاپــور و نــســتــوه شــمــشـــيـــرزن   ســـــپـــــهــــــدار چــــــون قــــــارن رزم زن
چــو شــيـــروي شـــيـــراوژن رهـــنـــمـــاي   بـه يـك دسـت شــيــدوش جــنــگــي بــه پــاي
بــــه پــــيــــش ســــپــــاه انـــــدرون راي زن   چـــو ســـام نـــريـــمـــان و ســــرو يــــمــــن
بـه خـون بـرگ و بـارش بـخـواهـيـم شـسـت   درخــتــي كـــه از كـــيـــن ايـــرج بـــرســـت
كــه پـــشـــت زمـــانـــه نـــديـــديـــم راســـت   از آن تـا كـنـون كـيــن او كــس نــخــواســت
كــجــا جــنــگ را كــردمــي دســـت پـــيـــش   نـه خــوب آمــدي بــا دو فــرزنــد خــويــش
بـــرومـــنـــد شـــاخـــي بـــرآمـــد بـــلـــنــــد   كـنـون ز آن درخـتــي كــه دشــمــن بــكــنــد
بــه كــيــن پــدر تــنـــگ بـــســـتـــه مـــيـــان   بــيـــامـــد كـــنـــون چـــون هـــژبـــر ژيـــان
چــو ســام نــريــمــان و گــرشـــاســـپ جـــم   ابــــا نــــامــــداران لــــشــــگــــر بــــه هـــــم
بــگــيــرنــد و كــو بــنــد گــيــتــي بــه پــاي   ســـپـــاهـــي كـــه از كـــوه تـــا كـــوه جـــاي
ز كــيــن دل بــشــويــد بــبــخــشـــد گـــنـــاه   و ديــگــر كــه گــفــتــنــد بــايــد كـــه شـــاه
خـرد خـيـره شــد تــيــره شــد جــاي مــهــر   كـه بـر مـا چـنـيـن گـشــت گــردان ســپــهــر
چــه گــفــت آن جــهــان جــوي نــابـــردبـــار   شـــنـــيـــدم هـــمــــه پــــوزش نــــابــــكــــار
نـه خـوش روز بــيــنــد نــه خــرم بــهــشــت   كـه هـر كـس كـه تـخــم جــفــا را بــكــشــت
شـــمــــا را ز خــــون بــــرادر چــــه بــــاك   گــــر آمـــــرزش آيـــــد ز يـــــزدان پـــــاك
گـــنـــاه آن ســـگـــالـــد كـــه پـــوزش بــــرد   هـــر آن كـــس كــــه دارد روانــــش خــــرد
ســـيـــه دل زبـــان پـــر ز گـــفـــتـــار نــــرم   ز روشــن جــهـــانـــداران نـــيـــســـت شـــرم
بــــيــــابــــيــــد از دادگــــر يـــــك خـــــداي   مــكــافـــات ايـــن بـــد بـــه هـــر دو ســـراي
بــريــن ژنــده پــيـــلـــان و پـــيـــروزه تـــاج   ســـديـــگـــر فـــرســـتـــادن تـــخـــت عــــاج
نــجــويــيــم كــيــن و بـــشـــويـــيـــم خـــون   بــديــن بـــدرهـــاي گـــهـــر گـــونـــه گـــون
كــه مــه تــاج بــادا مــه تــخـــت و مـــه فـــر   ســـــر تـــــاج داري فـــــروشـــــم بــــــه زر
مــــگــــر نــــاســـــزا بـــــچـــــه ي اژدهـــــا   ســـر بــــي بــــهــــا را ســــتــــانــــد بــــهــــا
بــهـــايـــي كـــنـــد پـــيـــر گـــشـــتـــه پـــدر   كــه گــويــد كـــه جـــان گـــرامـــي پـــســـر
ســخــن چــنــد گــويــيـــم چـــنـــديـــن دراز   بــديــن خــواســتــه نــيــســت مــا را نـــيـــاز
ازيــن كــيــن نــخــواهــد گــشـــادن كـــمـــر   پـــدر تـــا بـــود زنــــده بــــا پــــيــــر ســــر
يـــكـــايـــك بـــگــــوي و بــــه زودي بــــرو   پــيــامــت شـــنـــيـــدم تـــو پـــاســـخ شـــنـــو
نـــشـــســـت مـــنـــوچـــهـــر ســـالـــار ديــــد   فـــرســـتـــاده آن هـــول گــــفــــتــــار ديــــد
هـــم آنـــگـــه بـــزيــــن انــــدر آورد پــــاي   بــپــژمــرد و بــرخــاســت لـــرزان ز جـــاي
بـــديـــد آن گـــرانـــمـــايـــه مــــرد جــــوان   هـــمـــه بـــودنـــي هــــا بــــه روشــــن روان
نــه بــن ديــر چــيــن انــدر آرد بــه چــهـــر   كـه بــا ســلــم و بــا تــور گــردان ســپــهــر
ســـري پـــر ز پـــاســـخ دلـــي پـــر گـــمـــان   بــــيـــــامـــــد بـــــه كـــــردار بـــــاد دمـــــان
بــه هــامــون كــشـــيـــده ســـراپـــرده ديـــد   ز ديــــدار چــــون خــــاور آمــــد پــــديـــــد
بــــه پــــرده درون بــــود خـــــاور خـــــداي   بــــيــــامــــد بــــه درگــــاه پــــرده ســـــراي
ســـــتـــــاره زده جـــــاي پـــــرداخــــــتــــــه   يــكــي خــيــمــه ي پـــرنـــيـــان ســـاخـــتـــه
بــگـــفـــتـــنـــد كـــامـــد فـــرســـتـــاده بـــاز   دو شــاه دو كــشــور نــشــســـتـــه بـــه راز
فـــرســـتــــاده را بــــرد زي شــــهــــريــــار   بـــيـــامـــد هــــم آنــــگــــاه ســــالــــار بــــار
ز شــاه نــو آيــيــن خــبـــر خـــواســـتـــنـــد   نــشــســتــنــگــهـــي نـــو بـــيـــاراســـتـــنـــد
ز ديــهــيـــم وز تـــخـــت شـــاهـــنـــشـــهـــي   بــجـــســـتـــنـــد هـــر گـــونـــه ي آگـــهـــي
ز گـــردان جــــنــــگــــي و از كــــشــــورش   ز شــــاه آفــــريــــدون و از لــــشــــگــــرش
كــه دارد هــمــي بــر مــنــوچــهـــر مـــهـــر   و ديـــگـــر ز كـــردار گـــردان ســـپـــهــــر
چـه مـايـسـتـشـان گـنـج و گـنـجـور كـيـســت   بــزرگــان كــدامــنــد و دســتــور كــيــســت
بـــديـــد و بـــبـــيــــنــــد در شــــهــــريــــار   فــرســتــاده گــفــت آن كــه روشــن بـــهـــار
هــمــه خــاك عــنــبــر هــمــه زر خــشـــت   بـــهـــاريـــســـت خـــرم در ارديـــبـــهـــشـــت
بــهـــشـــت بـــريـــن روي خـــنـــدان اوســـت   ســپــهــر بــريــن كـــاخ و مـــيـــدان اوســـت
بــه پــهــنـــاي مـــيـــدان او بـــاغ نـــيـــســـت   بــــه بــــالــــاي ايــــوان او راغ نــــيــــســــت
ســـرش بـــا ســـتـــاره هـــمـــي گـــفـــت راز   چــو رفــتــم بـــه نـــزديـــك ايـــوان فـــراز
جــهــان را بــه تـــخـــت انـــدر آورده زيـــر   بـه يـك دسـت پـيـل و بـه يــك دســت شــيــر
ز گــوهـــر هـــمـــه طـــوق شـــيـــران نـــر   ابــر پــشــت پــيــلـــانـــش بـــر تـــخـــت زر
ز هـــر ســـو خـــروشـــيـــدن كــــره نــــاي   تــبــيــره زنــان پــيــش پــيـــلـــان بـــه پـــاي
زمــيــن بــاســمــان بــر خــروشـــد هـــمـــي   تـو گـفــتــي كــه مــيــدان بــجــوشــد هــمــي
يــكــي تـــخـــت پـــيـــروزه ديـــدم بـــلـــنـــد   خـــرامـــان شـــدم پـــيـــش آن ارجـــمـــنــــد
ز يــاقــوت رخــشــان بــه ســر بـــركـــلـــاه   نــشــســتــه بــرو شــهـــريـــاري چـــو مـــاه
دل آرزم جــــوي و زبــــان چــــرپ گـــــوي   چـو كـافـور مــوي و چــو گــل بــرگ روي
تـو گــفــتــي مــگــر زنــده شــد جــمــشــيــد   جـــهـــان را ازو دل بـــبـــيـــنـــم و امــــيــــد
بـــه كـــردار تـــهــــمــــورث ديــــو بــــنــــد   مــنـــوچـــهـــر چـــون زاد ســـرو بـــلـــنـــد
تـــو گـــويــــي زبــــان و دل پــــادشــــاســــت   نــشــســتـــه بـــر شـــاه بـــر دســـت راســـت
بـــه دســـت چـــپـــش ســـرو شـــاه يــــمــــن   بــــه پـــــيـــــش انـــــدرون قـــــارن رزم زن
چـو پــيــروز گــرشــاســپ گــنــجــورشــان   چـــو شـــاه يـــمـــن ســـرو دســـتـــورشـــان
كــس انــدر جــهـــان آن بـــزرگـــي نـــديـــد   شــــمــــار در گــــنــــج هــــا نــــاپـــــديـــــد
بــه زريــن عـــمـــود و بـــه زريـــن كـــلـــاه   هـــمـــه گـــرد ايـــوان دو رويــــه ســــپــــاه
بـــه پــــيــــش ســــپــــاه انــــدرون آوگــــان   ســــپــــهــــدار چــــون قــــارن كــــاوگـــــان
چــو شـــاپـــور يـــل ژنـــده پـــيـــل دلـــيـــر   مــبـــارز چـــو شـــيـــروي درنـــده شـــيـــر
هـــوا گـــردد از كــــرد چــــون آبــــنــــوس   چــنــو بــســت بــر كــوهــه ي پــيــل كــوس
شـــود كـــوه هـــامـــون و هــــامــــون كــــوه   گــر آيــنــد زي مــا بــه جــنــگ آن گـــروه
بـه جـز جـنـگ شـان نـيـسـت چــيــز آرزوي   هـمـه دل پـر از كـيـن و پـرچــيــن بــه روي
ســخــن نــيــز كــز آفــريـــدون شـــنـــيـــد   بـريـشــان هــمــه بــرشــمــرد آن چــه ديــد
بــپــيــچـــيـــد و شـــد رويـــشـــان لـــاژورد   دو مـــرد جــــفــــا پــــيــــشــــه را دل ز درد
ســخــن را نــه ســر بــود پــيـــدا نـــه پـــاي   نـشـسـتـنـد و جــســتــنــد هــر گــونــه راي
كـــه آرام و شـــادي بـــبـــايــــد نــــهــــفــــت   بــه ســلــم بــزرگ آنــگــهــي تــور گـــفـــت
شـــود تـــيـــز دنـــدان و گـــردد و دلـــيــــر   نــبــايـــد كـــه آن بـــچـــه ي نـــره شـــيـــر
كــــش آمــــوزگــــار آفـــــريـــــدون بـــــود   چــنــان نـــامـــور بـــي هـــنـــر چـــون بـــود
از آن جـــايـــگـــه بـــردمـــد كــــيــــمــــيــــا   نـــبـــيـــره چـــو شـــد راي زن بــــا نــــيــــا
شــــتــــاب آوريــــدن بــــه جــــاي درنـــــگ   بــبــايــد بــســيــچــيــد مــا را بـــه جـــنـــگ
ز چــيــن و ز خــاور ســپــه ســـاخـــتـــنـــد   ز لــشــگــر ســـواران بـــرون تـــاخـــتـــنـــد
جـــهـــانـــي بـــديـــشـــان نــــهــــادنــــد روي   فـتــاد انــدر آن بــوم و بــر گــفــت و گــوي
بــدان بـــد كـــه اخـــتـــر جـــوانـــه نـــبـــود   ســـپـــاهـــي كـــه آن را كـــرانـــه نــــبــــود
بــه خــفــتــان و خــود انـــدرون نـــاپـــديـــد   ز خــاور دو لــشــگــر بــه ايــران كــشــيــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com