FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow پیام فرستادن پسران نزد فریدون
پیام فرستادن پسران نزد فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پيغام فرستادن پسران نزد فريدون

ســخــن را نــه ســر بـــود پـــيـــدا نـــه بـــن   فـــرســـتــــاده آمــــد دلــــي پــــر ســــخــــن
بـــــه درگـــــاه شـــــاه آمـــــد آراســـــتــــــه   ابــا پــيــل و بــا گــنـــج و بـــا خـــواســـتـــه
بــفــرمـــود تـــا تـــخـــت شـــاهـــنـــشـــهـــي   بـــه شـــاه آفـــريـــدون رســـيـــد آگــــهــــي
كـــلـــاه كـــيـــانـــي بـــپــــيــــراســــتــــنــــد   بــه ديـــبـــاي چـــيـــنـــي بـــيـــاراســـتـــنـــد
چــو ســرو ســهــي بــر ســرش گـــرد مـــاه   نــشــســت از بــر تــخـــت پـــيـــروزه شـــاه
چــنــان چــون بــود در خـــور شـــهـــريـــار   ابـــا تـــاج و بـــا طـــوق و بـــا گـــوشـــواره
نــشــســتــه نــهــاده بـــه ســـر بـــر كـــلـــاه   خــجــســتــه مــنــوچــهــر بــر دســـت شـــاه
زمـيـن كـرده خـورشـيـدگـون ســر بــه ســر   بــه زريــن عــمـــود و بـــه زريـــن كـــمـــر
ســــراپـــــاي يـــــكـــــســـــر بـــــه زر آژده   دو رويــــه بــــزرگــــان كــــشــــيـــــده رده
بــه دســت دگــر ژنـــده پـــيـــلـــان جـــنـــگ   بـه يـك دسـت بـربـسـتـه شــيــر و پــلــنــگ
فـــرســـتـــاده ي ســـلـــم را پـــيــــش بــــرد   بـــرون شـــد ز درگــــاه شــــاپــــور گــــرد
پـــــــيــــــــاده دوان انــــــــدر آمــــــــد ز راه   فـــرســـتــــاده چــــون ديــــد درگــــاه شــــاه
ســر و تــخــت و تـــاج بـــلـــنـــدش بـــديـــد   چــو نــزديــك شـــاه آفـــريـــدون رســـيـــد
هــمــي بــر زمــيــن بـــر بـــمـــالـــيـــد روي   ز بـــالـــا فـــرو بــــرد ســــر پــــيــــش اوي
بـــه كــــرســــي زريــــن ورا كــــرد جــــاي   گــرانـــمـــايـــه شـــاه جـــهـــان كـــدخـــداي
كــه اي نــازش تــاج و تــخـــت و نـــگـــيـــن   فـــرســـتـــاده بـــر شـــاه كـــرد آفــــريــــن
زمــان روشــن از مــايــه ي بــخـــت تـــســـت   زمـيـن گــلــشــن از پــايــه ي تــخــت تــســت
هــــمــــه پــــاك زنــــده بــــراي تــــوايـــــم   هـــمـــه بـــنـــده ي خـــاك پــــاي تــــوايــــم
هــمــه راســتــي هــا نـــهـــفـــتـــن گـــرفـــت   پــيــام دو خــونــي بــه گـــفـــتـــن گـــرفـــت
بــــدو داده شــــاه جـــــهـــــانـــــدار گـــــوش   گـــشـــاده زبـــان مـــرد بـــســـيـــار هــــوش
مــنــوچــهـــر را نـــزد خـــود خـــواســـتـــن   ز كـــــردار بـــــد پــــــوزش آراســــــتــــــن
ســـپـــردن بـــدو تـــاج و تـــخــــت مــــهــــي   مـــيـــان بـــســـتـــن او را بـــه ســـان رهــــي
بـــه ديـــنـــار و ديـــبـــا و تـــاج و كـــمــــر   خــــــريــــــدن ازو بــــــاز خــــــون پـــــــدر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com