FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow آگاه شدن سلم و تور از منوچهر
آگاه شدن سلم و تور از منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  آگاهي شدن سلم و تور از منوچهر

كـه شــد روشــن آن تــخــت شــاهــنــشــهــي   بــه ســلــم و بــه تــور آمـــد ايـــن آگـــهـــي
كــه اخــتــر هــمــي رفــت ســوي نــشــيـــب   دل هـــر دو بـــيـــدادگـــر پـــر نــــهــــيــــب
شـــده تـــيـــره روز جـــفـــاپـــيــــشــــگــــان   نــشــســتــنــد هــر دو بـــه انـــديـــشـــگـــان
كـز آن روي شـان چــاره بــايــســت جــســت   يــكــايــك بـــر آن راي شـــان شـــد درســـت
بــه پــوزش كــجــا چـــاره ايـــن بـــود بـــس   كــه ســوي فــريــدون فــرســـتـــنـــد كـــس
يـــكــــي پــــاك دل مــــرد چــــيــــره زبــــان   بــجــســتــنــد از آن انـــجـــمـــن هـــر دوان
بــگــفــتــنـــد بـــا لـــابـــه بـــســـيـــار گـــرم   بــدان مـــرد بـــاهـــوش و بـــا راي و شـــرم
بـــديـــدنـــد هــــول نــــشــــيــــب از فــــراز   در گــــنــــج خــــاور گــــشــــادنـــــد بـــــاز
هــمــي پــشــت پــيـــلـــان بـــيـــاراســـتـــنـــد   ز گــنــج گـــهـــر تـــاج زر خـــواســـتـــنـــد
چــه ديــبــا و ديـــنـــار و خـــز و حـــريـــر   بـه گـردون هـا بـر چـه مــشــگ و عــبــيــر
ز خــــاور بــــه ايــــران نــــهــــادنــــد روي   ابــا پــيــل گــردونــكــش و رنـــگ و بـــوي
يـــكـــايـــك فـــرســـتـــادشــــان يــــادگــــار   هــر آن كــس كــه بــد بــر در شــهـــريـــار
فــــرســــتـــــاده آمـــــد بـــــر آراســـــتـــــه   چـو پـردخـتــه شــان شــد دل از خــواســتــه
نــخـــســـت از جـــهـــانـــدار بـــردنـــد نـــام   بــــدادنـــــد نـــــزد فـــــريـــــدون پـــــيـــــام
هـــمـــه فــــرهــــي ايــــزد او را ســــپــــرد   كـــه جـــاويــــد بــــاد آفــــريــــدون گــــرد
مـــنـــش بـــر گـــذشـــت ز چـــرخ بـــلـــنـــد   ســرش ســبــز بــاد و تــنـــش ارجـــمـــنـــد
پـــــــر از آب ديـــــــده ز شـــــــرم پــــــــدر   بـــدان كـــان دو بــــدخــــواه بــــيــــدادگــــر
هـــمـــي ســـوي پـــوزش نـــمـــايـــنــــده راه   پـــشـــيـــمـــان شـــده داغ دل بــــر گــــنــــاه
كـه هـر كـس كــه بــد كــرد كــيــفــر بــرد   چـــه گـــفـــتــــنــــد دانــــنــــدگــــان خــــرد
چـــو مـــا مـــانـــده ايـــم اي شـــه راد مــــرد   بــمـــانـــد بـــه تـــيـــمـــار و دل پـــر ز درد
بـــــه رســـــم بـــــوش انـــــدر آمـــــد روش   نــبــشــتـــه چـــنـــيـــن بـــودمـــان از بـــوش
ز دام قــــضـــــا هـــــم نـــــيـــــابـــــد رهـــــا   هـــژبـــر جـــهــــان ســــوز و نــــر اژدهــــا
بـــبـــرد دل از تـــرس كـــيـــهـــان خـــديــــو   و ديـــگـــر كـــه فـــرمـــان نـــاپــــاك ديــــو
كــه مـــغـــز دو فـــرزنـــد شـــد جـــاي بـــد   بــه مــا بــر چــنــيــن خــيــره شــد راي بــد
كــه بــخــشــايــش آرد بــه مــا بــر مـــگـــر   هـــمـــي چـــشـــم داريــــم از آن تــــاجــــور
بــه بــي دانــشـــي بـــرنـــهـــد پـــيـــشـــگـــاه   اگـــر چـــه بـــزرگـــســـت مـــا را گــــنــــاه
كـه گــاهــي پــنــاهــســت و گــاهــي گــزنــد   و ديـــگـــر بـــهـــانـــه ســـپـــهـــر بـــلـــنـــد
مـــيـــان بـــســـتـــه دارد ز بـــهـــر گـــزنـــد   ســوم ديــو كــانــدر مــيـــان چـــون نـــونـــد
شـــود پـــاك و روشــــن شــــود ديــــن مــــا   اگــــر پــــادشــــا را ســــر از كــــيــــن مــــا
فــرســتــد بــه نــزديــك خــواهــشـــگـــران   مــــنــــوچــــهــــر را بــــا ســــپــــاه گــــران
بـــبـــاشـــيـــم جــــاويــــد ايــــن اســــت راي   بـدان تـا چـو بــنــده بــه پــيــشــش بــه پــاي
بـــه آب دو ديــــده تــــوانــــيــــم شــــســــت   مـگـر كـان درخـتـي كــزيــن كــيــن بــرســت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com