FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow آگاهی یافتن فریدون از كشته شدن ایرج
آگاهی یافتن فریدون از كشته شدن ایرج چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  آگاهي يافتن فريدون از كشته شدن ايرج

ســــپــــاه و كــــلــــاه آرزومـــــنـــــد شـــــاه   فــــريــــدون نــــهــــاده دو ديــــده بـــــه راه
پــدر ز آن ســخــن خـــود كـــي آگـــاه بـــود   چــو هــنـــگـــام بـــرگـــشـــتـــن شـــاه بـــود
هــمــي تــاج را گــوهــر انـــدر نـــشـــاخـــت   هــمــي شــاه را تــخــت پــيــروزه ســـاخـــت
مــي و رود و رامــش گــران خــواســتـــنـــد   پــــذيــــره شــــدن را بــــيــــاراســــتــــنــــد
بــبــســتــنــد آذيـــن بـــه هـــر كـــشـــورش   تـــبـــيـــره بـــبـــردنـــد و پــــيــــل از درش
يــــكــــي گــــرد تــــيــــره بــــرآمــــد ز راه   بـــزيـــن انـــدرون بــــود شــــاه و ســــپــــاه
نــشـــســـتـــه بـــرو ســـوگـــواري بـــه درد   هــيـــونـــي بـــرون آمـــد از تـــيـــره گـــرد
يـــكـــي زر تـــابــــوتــــش انــــدر كــــنــــار   خــــروشـــــي بـــــرآورد دل ســـــوگـــــوار
نــــهــــاده ســــر ايـــــرج انـــــدر مـــــيـــــان   بـــه تـــابــــوت زر انــــدرون پــــرنــــيــــان
بــه پــيــش فــريــدون شــد آن شـــوخ مـــرد   ابـــــــا نـــــــالـــــــه و آه و بـــــــا روي زرد
كــه گــفــتـــار او خـــوار پـــنـــداشـــتـــنـــد   ز تــابـــوت زر تـــخـــتـــه بـــرداشـــتـــنـــد
ســــر ايــــرج آمــــد بــــريـــــده پـــــديـــــد   ز تــابــوت چــون پــرنــيــان بــركـــشـــيـــد
سـپـه سـر بـه ســر جــامــه كــردنــد چــاك   بــيــافــتــاد ز اســپ آفــريــدون بــه خـــاك
كــه ديــدن دگـــر گـــونـــه بـــودش امـــيـــد   ســيــه شــد رخ و ديــدگــان شــد ســـپـــيـــد
چــنــيــن بــازگــشـــت از پـــذيـــره ســـپـــاه   چــو خــســرو بــر آن گـــونـــه آمـــد ز راه
رخ نــــامــــداران بــــه رنــــگ آبـــــنـــــوس   دريـــده درفـــش و نـــگـــونـــســـار كــــوس
پــراكــنــده بــر تــازي اســپـــانـــش نـــيـــل   تـــبـــيـــره ســـيـــه كـــرده و روي پــــيــــل
پــر از خــاك ســر بـــر گـــرفـــتـــنـــد راه   پـــيـــاده ســـپــــهــــبــــد پــــيــــاده ســــپــــاه
كــنــان گــوشـــت تـــن را بـــر آن راد مـــرد   خـــروشــــيــــد پــــهــــلــــوانــــان بــــه درد
بــخــواهــد ربــودن چــو بــنــمــود چـــهـــر   بـريـن گــونــه گــردد بــه مــا بــر ســپــهــر
نــه نـــيـــكـــو بـــود راســـتـــي در كـــمـــان   مــبــر خــود بــه مـــهـــر زمـــانـــه گـــمـــان
وگـر دوسـت خــوانــي نــبــيــنــيــش چــهــر   چـو دشــمــنــش گــيــري نــمــايــدت مــهــر
دل از مــهــر گــيــتــي بـــبـــايـــدت شـــســـت   يـــكـــي پـــنـــد گـــويـــم تـــرا مـــن درســـت
ســــوي بــــاغ ايـــــرج نـــــهـــــادنـــــد روي   ســــپــــه داغ دل شــــاه بــــا هـــــاي هـــــوي
وز آن پـــيـــش تـــر بـــزمـــگـــاهـــان بـــدي   بــه روزي كــجــا جــشـــن شـــاهـــان بـــدي
بــيـــامـــد بـــه بـــر بـــرگـــرفـــتـــه نـــوان   فــــريــــدون ســـــر شـــــاه پـــــور جـــــوان
ســــــر شــــــاه را نــــــز در تــــــاج ديـــــــد   بــر آن تــخــت شــاهــنــشــهــي بــنــگــريــد
درخـــت گـــل فـــشـــان و بـــيـــد و بــــهــــي   هــمــان حــوض شــاهــان و ســـرو ســـهـــي
بـــه كـــيـــوان بــــرآورده گــــرد ســــيــــاه   تـــهـــي ديـــد از آزادگـــان جـــشــــنــــگــــاه
هـمـي ريـخــت اشــگ و هــمــي كــنــد مــوي   هـمـي سـوخــت بــاغ و هــمــي خــســت روي
فــكــنـــد آتـــش انـــدر ســـراي نـــشـــســـت   مــيــان را بــه زنــار خــونـــيـــن بـــبـــســـت
بــه يــكــبــارگــي چــشــم شــادي بــدوخـــت   گـلـسـتـانـش بـركـنـد و سـروان بــســوخــت
ســر خــويـــشـــتـــن كـــرد زي كـــردگـــار   نــــهــــاده ســــر ايــــرج انـــــدر كـــــنـــــار
بــديــن بــي گــنــه كــشــتـــه انـــدر نـــگـــر   هــــمـــــي گـــــفـــــت كـــــاي داور دادگـــــر
تـــنـــش خـــورده شـــيـــران آن انـــجـــمـــن   بـه خـنــجــر ســرش كــنــده در پــيــش مــن
كـه هـرگــز نــبــيــنــنــد جــز تــيــره روز   دا هـــر دو بـــيـــداد از آن ســـان بــــســــوز
كـــه بـــخـــشـــايـــش آرد بـــريـــشــــان دده   بـــه داغــــي جــــگــــرشــــان كــــنــــي آژده
كـــه چـــنـــدان زمـــان يـــابـــم از روزگـــار   هـــمـــي خـــواهـــم از روشـــن كـــردگــــار
بــيــايــد بــريــن كــيــن بـــبـــنـــدد كـــمـــر   كـــه از تـــخـــم ايـــرج يــــكــــي نــــامــــور
اگــــر خــــاك بــــالــــا بــــپــــيــــمــــايــــدم   چــو ديــدم چــنــيــن ز آن ســپــس شـــايـــدم
هــمــي تــا گــيــا رســـتـــش انـــدر كـــنـــار   بـريـن گـونـه بـگـريــســت چــنــدان بــه زار
شـــده تـــيـــره روشـــن جـــهـــان بـــيــــن او   زمـــيـــن بـــســـتـــر و خـــاك بـــالـــيـــن او
هـــمــــي گــــفــــت كــــاي داور راســــتــــان   در بــــار بــــســــتـــــه گـــــشـــــاده زبـــــان
كـــه مـــردســـت ايـــن نــــام بــــردار گــــرد   كــس از تــاج داران بـــديـــن ســـان نـــمـــرد
تـــنـــش را شـــده كـــام شـــيــــران كــــفــــن   ســـرش را بــــريــــده بــــه زار اهــــرمــــن
ز هـــــر دام و دد بــــــرده آرام و خــــــواب   خــروشــي بــه زاري و چــشــمـــي پـــر آب
بــه هــر جـــاي كـــرده يـــكـــي انـــجـــمـــن   ســراســر هــمـــه كـــشـــورش مـــرد و زن
نــشـــســـتـــه بـــه انـــدوه در ســـوگ شـــاه   هـــمـــه ديـــده پـــر آب و دل پـــر ز خـــون
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com