FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow كشته شدن ایرج به دست برادران
كشته شدن ایرج به دست برادران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  كشته شدن ايرج بر دست برادران

ســـپـــيـــده بـــرآمـــد بـــپــــالــــود خــــواب   چــو بــرداشــت پـــرده ز پـــيـــش آفـــتـــاب
كــه ديــده بـــشـــويـــنـــد هـــر دو ز شـــرم   دو بـــيــــهــــوده را دل بــــدان كــــار گــــرم
نـــهـــادنــــد ســــر ســــوي پــــرده ســــراي   بـــرفـــتـــنـــد هـــر دو گــــرازان ز جــــاي
پــر از مـــهـــر دل پـــيـــش ايـــشـــان دويـــد   چــو از خــيــمــه ايــرج بــه ره بــنــگــريــد
سـخـن بـيــش تــر بــر چــرا رفــت و چــون   بـــرفـــتـــنـــد بـــا او بـــه خـــيـــمـــه درون
چــــرا بــــرنــــهــــادي كـــــلـــــاه مـــــهـــــي   بـــدو گـــفـــت تـــور ار تـــو از مـــا كـــهـــي
مـــرا بـــر در تـــرك بـــســــتــــه مــــيــــان   تـــرا بـــايـــد ايـــران و تـــخـــت و كـــيــــان
بــه ســر بــر تــرا افــســر و زيــر گـــنـــج   بــرادر كــه مــهــتــر بــه خــاور بـــه رنـــج
هــمــه ســوي كــهــتــر پــســـر روي كـــرد   چـنـيـن بـخـشـشـي كـان جـهــان جــوي كــرد
نـــه نـــام بـــزرگـــي نـــه ايــــران ســــپــــاه   نــه تــاج كــيــان مــانــم اكـــنـــون نـــه گـــاه
يــكــي پـــاك تـــر پـــاســـخ افـــگـــنـــد بـــن   چــو از تــور بـــشـــنـــيـــد ايـــرج ســـخـــن
اگــــر كـــــام دل خـــــواهـــــي آرام جـــــوي   بــدو گــفـــت كـــاي مـــهـــتـــر كـــام جـــوي
نــه شــاهــي نــه گــســتـــرده روي زمـــيـــن   مـن ايـران نـخـواهــم نــه خــاور نــه چــيــن
بــر آن مــهــتــري بــر بــبــايــد گــريــســت   بــزرگــي كــه فــرجــام او تــيــرگــيــســـت
ســرانــجــام خـــشـــتـــســـت بـــالـــيـــن تـــو   ســپـــهـــر بـــلـــنـــد ار كـــشـــد زيـــن تـــو
كـنـون گـشـتــم از تــاج و از تــخــت ســيــر   مـــرا تـــخـــت ايــــران اگــــر بــــود زيــــر
بـــديـــن روي بـــا مـــن مـــداريــــد كــــيــــن   ســـپـــردم شـــمـــا را كـــلـــاه و نـــگــــيــــن
روان را نــبــايـــد بـــريـــن رنـــجـــه كـــرد   مــرا بــا شــمــا نــيــســت نــنــگ و نـــبـــرد
رگــــــر دور مــــــانــــــم ز ديــــــدارتــــــان   زمــــانــــه نــــخــــواهـــــم بـــــه آزارتـــــان
مـــبـــاد آز و گـــردن كــــشــــي ديــــن مــــن   جــز از كــهــتــري نــيـــســـت آيـــيـــن مـــن
بــه ابـــرو ز خـــشـــم انـــدر آورد چـــيـــن   چــو بــشــنــيــد تــور از بــرادر چـــنـــيـــن
نـــبـــد راســــتــــي نــــزد او ارجــــمــــنــــد   نـــيـــامـــدش گـــفـــتـــار ايـــرج پـــســـنــــد
هـمـي گــفــت و بــرجــســت هــر دم ز جــاي   بــه كــرســي بــه خــشــم انـــدر آورد پـــاي
گــرفــت آن گــران كــرســي زر بــه دســـت   يـــكـــايـــك بـــرآمـــد ز جـــاي نـــشـــســـت
ازو خــواســت ايــرج بــه جــان زيـــنـــهـــار   بــــزد بــــر ســـــر خـــــســـــرو تـــــاج دار
نـه شــرم از پــدر خــود هــمــيــنــســت راي   نــيـــايـــدت گـــفـــت ايـــچ بـــيـــم از خـــداي
بــپـــيـــچـــانـــد از خـــون مـــن كـــردگـــار   مــكــش مــر مــرا كــت ســـرانـــجـــام كـــار
كــزيــن پــس نــيــابــي ز مــن خــود نــشـــان   مــكــن خــويــشـــتـــن را ز مـــردم كـــشـــان
بـــه كـــوشــــش فــــراز آورم تــــوشــــه ي   بــســنــده كــنــم زيــن جــهـــان گـــوشـــه ي
چـــه ســـوزي دل پـــيـــر گـــشـــتـــه پــــدر   بـــه خـــون بـــرادر چـــه بـــنـــدي كـــمـــر
مــكــن بــا جـــهـــانـــدار يـــزدان ســـتـــيـــز   جـهــان خــواســتــي يــافــتــي خــون مــريــز
هــمــان گــفــتــن آمــد هـــمـــان ســـرد بـــاد   ســخــن را چــو بــشــنـــيـــد پـــاســـخ نـــداد
ســـراپـــاي او چــــادر خــــون كــــشــــيــــد   يــكــي خــنــجــر آبـــگـــون بـــركـــشـــيـــد
هــمــي كـــرد چـــاك آن كـــيـــانـــي بـــرش   بــدان تــيــز زهــرآبـــگـــون خـــنـــجـــرش
گــشــشــت آن كــمــرگــاه شــاهــنـــشـــهـــي   فــــرود آمــــد از پــــاي ســـــرو ســـــهـــــي
شــــد آن نــــامــــور شــــهــــريــــار جــــوان   دوان خــــون از آن چــــهـــــره ي ارغـــــوان
ور آن پــس نـــدادي بـــه جـــان زيـــنـــهـــار   جـــهـــانــــا بــــپــــرورديــــش در كــــنــــار
بــديــن آشــكـــارت بـــبـــايـــد گـــريـــســـت   نــهــانــي نــدانـــم تـــرا دوســـت كـــيـــســـت
بـه خـنـجـر جـدا كــرد و بــرگــاشــت كــار   ســــــر تــــــاجــــــور ز آن پـــــــيـــــــل وار
فــرســتــاد نــزد جـــهـــان بـــخـــش پـــيـــر   بـيـاگــنــد مــغــزش بــه مــشــگ و عــبــيــر
كـــه تـــاج نـــيـــاگـــان بـــدو گـــشـــت بـــاز   چــنــيــن گــفــت كــايــنــت ســـر آن نـــيـــاز
شــد آن ســايــه گــســتــر نــيـــازي درخـــت   كــنــون خــواه تــاجــش ده و خــواه تــخـــت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com