FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow رفتن ایرج به نزد برادران
رفتن ایرج به نزد برادران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رفتن ايرج به نزد برادران

بــه خــاور خــداي و بـــه ســـالـــار چـــيـــن   يــكــي نـــامـــه بـــنـــبـــشـــت شـــاه زمـــيـــن
كـجـا هـسـت و بـاشـد هـمــيــشــه بــه جــاي   ســــر نــــامــــه كــــرد آفــــريــــن خــــداي
بــه نــزد دو خــورشــيــد گــشــتــه بــلــنــد   چـنـيـن گـفــت كــايــن نــامــه ي پــنــد مــنــد
مــيــان كــيــان چــون درخــشـــان نـــگـــيـــن   دو ســنــگــي دو جــنــگــي دو شــاه زمـــيـــن
شــــده آشــــكــــارا بــــرو بـــــر نـــــهـــــان   از آن كـــوز هـــر گـــونـــه ديـــده جـــهـــان
فــــروزنــــده ي نـــــامـــــدار افـــــســـــران   گـــرايـــنــــده ي تــــيــــغ و گــــرز گــــران
گـــشـــايـــنـــده ي گـــنـــج پـــيـــش امـــيــــد   نــمـــايـــنـــده ي شـــب بـــه روز ســـپـــيـــد
بـــــرو روشــــــنــــــي انــــــدر آورده روي   هــمــه رنــج هــا گـــشـــتـــه آســـان بـــدوي
نــه آگــنــده گــنــج و نــه تـــاج و نـــه گـــاه   نــخــواهــم هــمــي خــويــشــتــن را كـــلـــاه
از آن پــــس كـــــه ديـــــديـــــم رنـــــج دراز   ســـه فـــرزنـــد را خـــواهــــم آرام و نــــاز
وگــر چـــنـــد هـــرگـــز نـــزد بـــاد ســـرد   بــــرادر كــــزو بـــــود دل تـــــان بـــــه درد
كـــــه بـــــود آرزومـــــنـــــد ديـــــدارتـــــان   دوان آمــــــــد از بــــــــهــــــــر آزارتــــــــان
چـــنــــان كــــز ره نــــامــــداران ســــزيــــد   بــيــفــگــنـــد شـــاهـــي شـــمـــا را گـــزيـــد
بــرفـــت مـــيـــان بـــنـــدگـــي را بـــبـــســـت   ز تـخـت انـدر آمــد بــه زيــن بــرنــشــســت
نـــوازيـــدن كـــهـــتـــر انـــدر خــــورســــت   بـدان كــو بــه ســال از شــمــا كــهــتــرســت
چـــو پـــرورده شـــد تـــن روان پـــروريـــد   گــرامــيـــش داريـــد و نـــوشـــه خـــوريـــد
فــرســتـــيـــد بـــازي مـــنـــش ارجـــمـــنـــد   چـــو از بـــودنـــش بـــگـــذرد روز چـــنــــد
ز ايـــوان بـــر ايـــرج گــــزيــــن كــــرد راه   نــهـــادنـــد بـــر نـــامـــه بـــر مـــهـــر شـــاه
چـــنـــان چـــون بـــود راه را نــــاگــــزيــــر   بــشــد بــا تــنــي چـــنـــد بـــرنـــا و پـــيـــر
نــــبــــود آگــــه از راي تــــاريــــك شــــان   چــو تــنــگ انــدر آمــد بــه نــزديــك شــان
ســپــه ســر بــه ســر بــاز بــردنــد پــيـــش   پــذيــره شــدنـــدش بـــه آيـــيـــن خـــويـــش
يــكــي تــازه تــر بـــرگـــشـــادنـــد چـــهـــر   چـــو ديـــدنـــد روي بـــرادر بــــه مــــهــــر
گــرفـــتـــنـــد پـــرســـش نـــه بـــر آرزوي   دو پـرخـاش جــوي بــا يــكــي نــيــك جــوي
بــرفــتــنــد هـــر ســـه بـــه پـــرده ســـراي   دو دل پــر ز كــيــنــه يــكـــي دل بـــه جـــاي
كـــه او بـــد ســـزاوار تــــخــــت وكــــلــــاه   بـــه ايـــرج نـــگــــه يــــكــــســــر ســــپــــاه
دل از مـــهـــر و ديـــده پـــر از چــــهــــر او   بــــي آرام شـــــان شـــــد دل از مـــــهـــــر او
هـــمـــه نـــام ايـــرج بـــد انـــدر نـــهــــفــــت   ســپــاه پــراگـــنـــده شـــد جـــفـــت جـــفـــت
جـــز ايـــن را نـــزيـــبـــد كـــلــــاه مــــهــــي   كــه هــســت ايــن ســزاوار شــاهــنــشــهـــي
ســرش گــشــت از كــار لـــشـــگـــر گـــران   بــه لــشــگــر نــگــه كــرد ســلــم از كـــران
جــگــر پــر ز خــون ابــروان پــر ز چــيــن   بــه لــشــگــرگــه آمــد دلـــي پـــر ز كـــيـــن
خـــود و تـــور بـــنـــشـــســــت بــــا راي زن   ســـراپــــرده پــــرداخــــت از انــــجــــمــــن
ز شـــاهــــي و از تــــاج هــــر كــــشــــوري   ســـخـــن شـــد پـــژوهـــنـــده از هــــر دري
كـه يـك يـك سـپـاه از چـه گـشـتـنـد جــفــت   بــه تــور از مــيــان ســخــن ســلـــم گـــفـــت
نــكــردي هــمــانــا بـــه لـــشـــگـــر نـــگـــاه   بــه هـــنـــگـــامـــه ي بـــازگـــشـــتـــن ز راه
دگـــر بـــود و ديـــگــــر بــــه بــــاز آمــــدن   ســــپـــــاه دو شـــــاه از پـــــذيـــــره شـــــدن
يــكــي چــشــم از ايــرج نــه بــرداشــتـــنـــد   كــه چــنــدان كــجـــا راه بـــگـــذاشـــتـــنـــد
بــه انــديــشــه انـــديـــشـــگـــان بـــرفـــزود   از ايـــران دلـــم خـــود بـــدو نــــيــــم بــــود
از ايــن پــس چــو او را نــخــوانــنـــد شـــاه   ســـپـــاه دو كـــشـــور چـــو كـــردم نـــگـــاه
ز تــخـــت بـــلـــنـــدت كـــشـــد زيـــر پـــاي   اگـــر بـــيـــخ او نـــگـــســـلـــانـــي ز جــــاي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com