FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow پیام سلم و تور به نزدیك فریدون
پیام سلم و تور به نزدیك فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پيغام سلم و تور به نزديك فريدون

ســخــن گــوي و بـــيـــنـــادل و يـــادگـــيـــر   گـــزيـــدنـــد پـــس مـــوبـــدي تـــيـــزويـــر
ســگــالــش گــرفــتــنـــد هـــرگـــونـــه راي   ز بــيــگــانــه پــردخــتـــه كـــردنـــد جـــاي
ز شـــرم پـــدر ديـــدگــــان را بــــشــــســــت   سـخــن ســلــم پــيــونــد كــرد از نــخــســت
نـــبـــايـــد كـــه يـــابـــد تـــرا بـــاد و گـــرد   فـــرســــتــــاده را گــــفــــت ره بــــرنــــورد
نــخــســتــيـــن ز هـــر دو پـــســـر ده درود   چـــو آيـــي بـــه كـــاخ فـــريــــدون فــــرود
بــبــايــد كــه بــاشـــد بـــه هـــر دو ســـراي   پــس آنــگــه بــگــويــش كــه تــرس خـــداي
نــگــردد ســيــه مــوي گــشــتـــه ســـپـــيـــد   جــــوان را بــــود روز پــــيــــري امــــيـــــد
كــه شــد تــنــگ بـــر تـــو ســـراي درنـــگ   چــه ســازي درنــگ انــدريــن جــاي تــنــگ
ز تــابــنــده خــورشــيــد تــا تــيـــره خـــاك   جــــهــــان مــــر تـــــرا داد يـــــزدان پـــــاك
نـــكـــردي بـــه فـــرمـــان يــــزدان نــــگــــاه   هـــمـــه بـــارزو ســـاخـــتــــي رســــم و راه
نــكــردي بــه بـــخـــشـــش درون راســـتـــي   نــجــســتــي بــه جــز كـــژي و كـــاســـتـــي
بـــزرگ آمـــدت تـــيـــره بــــيــــدار خــــرد   ســه فــرزنــد بــودت خــردمـــنـــد و گـــرد
كـــجـــا ديـــگـــري زو فـــرو بــــرد ســــر   نــديــدي هـــنـــر بـــا يـــكـــي بـــيـــشـــتـــر
يـــكـــي را بـــه ابـــر انـــدر افــــراخــــتــــي   يـــــكـــــي را دم اژدهــــــا ســــــاخــــــتــــــي
بــرو شــاد گــشـــتـــه جـــهـــان بـــيـــن تـــو   يــكـــي تـــاج بـــر ســـر بـــه بـــالـــيـــن تـــو
نـه بـر تــخــت شــاهــي نــه انــدر خــوريــم   نــه مــا زو بــه مــام و پـــدر كـــمـــتـــريـــم
بـــريـــن داد هـــرگـــز مـــبــــاد آفــــريــــن   ايــــا دادگـــــر شـــــهـــــريـــــار زمـــــيـــــن
شـــود دور و يــــابــــد جــــهــــان زو رهــــا   اگــــر تــــاج از آن تـــــارك بـــــي بـــــهـــــا
نـشــيــنــد چــو مــا از تــو خــســتــه نــهــان   ســـپـــاري بـــدو گـــوشــــه ي از جــــهــــان
هـــم از روم گـــردان جـــويـــنـــده كــــيــــن   وگـــرنـــه ســـواران تـــركــــان و چــــيــــن
از ايــــــران و ايــــــرج بـــــــرآرم دمـــــــار   فـــــراز آورم لــــــشــــــگــــــر گــــــرزدار
زمــيــن را بــبــوســيــد و بــنــمــود پــشـــت   چــو بـــشـــنـــيـــد مـــوبـــد پـــيـــام درشـــت
كـــه از بـــاد آتـــش بـــجـــنـــبـــد ز جــــاي   بـــر آنـــســـان بـــزيـــن انــــدر آورد پــــاي
بــــرآورده ي ديـــــد ســـــر نـــــاپـــــديـــــد   بـــه درگـــاه شـــاه آفــــريــــدون رســــيــــد
زمـــيـــن كــــوه تــــا كــــوه پــــهــــنــــاي او   بـــــه ابــــــر انــــــدر آورده بــــــالــــــاي او
بــــپــــرده درون جــــاي پــــرمــــايــــگـــــان   نــشــســتــه بــه در بــر گــرانـــمـــايـــگـــان
بــه دســت دگــر ژنـــده پـــيـــلـــان جـــنـــگ   بـه يـك دسـت بـربـسـتـه شــيــر و پــلــنــگ
خـــروشـــي بـــرآمـــد چـــو آواي شــــيــــر   ز چــنـــدان گـــرانـــمـــايـــه گـــرد دلـــيـــر
گــران لــشــگــري گـــرد او بـــر بـــه پـــاي   سـپـهــريــســت پــنــداشــت ايــوان بــه جــاي
بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا شـــهـــريـــار جــــهــــان   بـــرفـــتــــنــــد بــــيــــدار كــــارآگــــهــــان
يــكـــي بـــرمـــنـــش مـــرد بـــا دســـتـــگـــاه   كـــه آمــــد فــــرســــتــــاده ي نــــزد شــــاه
بــر اســـپـــش ز درگـــاه بـــگـــذاشـــتـــنـــد   بـــفـــرمـــود تـــا پـــرده بــــرداشــــتــــنــــد
هــــمــــه ديــــده و دل پــــر از شــــاه ديـــــد   چـو چـشـمـش بــه روي فــريــدون رســيــد
چـــو كـــافـــور گـــرد گـــل ســــرخ مــــوي   بـه بــالــاي ســرو و چــو خــورشــيــد روي
كـــيـــانـــي زبـــان پـــر ز گـــفـــتـــار نــــرم   دو لــب پــر ز خــنــده دو رخ پـــر ز شـــرم
ســـزاوار كـــردش بـــر خــــويــــش جــــاي   نــشــانــدش هــم آنــگــه فــريــدون ز پـــاي
كــه هــســتــنـــد شـــادان دل و تـــن درســـت   بــپــرســيــدش از دو گــرامـــي نـــخـــســـت
شــدي رنــجـــه انـــدر نـــشـــيـــب و فـــراز   دگــــــر گـــــــفـــــــت كـــــــز راه دور دراز
ابــي تـــو مـــبـــيـــنـــاد كـــس پـــيـــشـــگـــاه   فــرســتــاده گــفــت اي گــرانــمــايـــه شـــاه
هـــمـــه پـــاك زنــــده بــــه نــــام تــــوانــــد   ز هــر كــس كــه پــرســي بــه كــام تــوانــد
چــنــيـــن بـــر تـــن خـــويـــش نـــاپـــارســـا   مــــنــــم بــــنـــــده ي شـــــاه را نـــــاســـــزا
فـرســتــنــده پــر خــشــم و مــن بــي گــنــاه   پــــيــــامــــي درشــــت آوريــــده بــــه شــــاه
پــــيــــام جــــوانـــــان نـــــاهـــــوشـــــيـــــار   بــگــويـــم چـــو فـــرمـــايـــدم شـــهـــريـــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com