FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow رشك بردن سلم بر ایرج
رشك بردن سلم بر ایرج چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رشك بردن سلم بر ايرج

زمـــانـــه بــــه دل در هــــمــــي داشــــت راز   بـــــرآمــــــد بــــــريــــــن روزگــــــار دراز
بــــه بــــاغ بــــهـــــار انـــــدر آورد گـــــرد   فــريـــدون فـــرزانـــه شـــد ســـالـــخـــورد
شــود ســســت نــيــرو چــو گـــردد كـــهـــن   بــريــن گــونــه گــردد ســراســـر ســـخـــن
گــرفــتـــنـــد پـــرمـــايـــگـــان خـــيـــرگـــي   چــو آمـــد بـــه كـــار انـــدرون تـــيـــرگـــي
دگــر گــونــه تــر شــد بـــه آيـــيـــن و راي   بــجــنـــبـــيـــد مـــر ســـلـــم را دل ز جـــاي
بــه انــديــشــه بــنــشــســت بــا رهــنــمـــون   دلـــش گـــشـــت غـــرقـــه بـــه آز انـــدرون
كــه داد او بــه كــهــتــر پــســر تــخـــت زر   نـــبـــودش پـــســـنـــديـــده بـــخــــش پــــدر
فــرســـتـــه فـــرســـتـــاد زي شـــاه چـــيـــن   بـه دل پـر ز كـيـن شـد بـه رخ پــر ز چــيــن
كــــه جــــاويــــد زي خــــرم و شــــادكـــــام   فـــــرســـــتـــــاد نـــــزد بـــــرادر پـــــيـــــام
گــســـســـتـــه دل روشـــن از بـــه گـــزيـــن   بــدان اي شــهــنـــشـــاه تـــركـــان و چـــيـــن
مــنــش پــســت و بــالــا چــو ســرو بــلــنـــد   ز نــيــكــي زيــان كــرده گــويــي پـــســـنـــد
كــزيــن گــونــه نــشــنــيــدي از بــاســتـــان   كــنــون بــشــنــو از مـــن يـــكـــي داســـتـــان
يـكــي كــهــتــر از مــن بــرآمــد بــه بــخــت   ســه فــرزنـــد بـــوديـــم زيـــبـــاي تـــخـــت
زمـــانـــه بـــه مـــهـــر مـــن انــــدر خــــورد   اگـــر مـــهـــتـــرم مـــن بـــه ســـال و خــــرد
نـــزيـــبـــد مـــگـــر بـــر تـــو اي پـــادشــــاه   گــذشــتــه ز مــن تــاج و تـــخـــت و كـــلـــاه
كــزيــن ســان پــدر كــرد بـــر مـــا ســـتـــم   ســــزد گــــر بــــمــــانــــيــــم هــــر دو دژم
بـــه ايـــرج دهـــد روم و خـــاور بــــه مــــن   چـــو ايـــران و دشــــت يــــلــــان و يــــمــــن
كـــه از تـــو ســـپـــهـــدار ايـــران زمـــيــــن   ســـپـــارد تـــرا مـــرز تـــركـــان و چـــيـــن
بــه مـــغـــز پـــدر انـــدرون راي نـــيـــســـت   بـديـن بــخــشــش انــدر مــرا پــاي نــيــســت
بـــيـــامـــد بـــه نـــزديـــك تـــوران خــــداي   هـــيـــون فـــرســــتــــاده بــــگــــزارد پــــاي
ســر تــور بــي مـــغـــز هـــمـــه بـــاد كـــرد   بــه خــوبــي شــنــيـــده هـــمـــه يـــاد كـــرد
بـــرآشـــفـــت نـــاگـــاه بـــرســـان شــــيــــر   چـــو ايـــن راز بـــشـــنـــيـــد تـــور دلـــيـــر
بــگــو ايــن ســخــن هــم چــنـــيـــن يـــاد دار   چــنــيــن داد پــاســخ كـــه بـــا شـــهـــريـــار
بــديـــن گـــونـــه بـــفـــريـــفـــت اي دادگـــر   كــــه مــــا را بــــه گــــاه جــــوانــــي پـــــدر
كــجــا آب او خــون و بــرگــش كــبـــســـت   درخـتـيـسـت ايـن خـود نــشــانــده بــه دســت
بــــبــــايـــــد بـــــه روي انـــــدر آورد روي   تـرا بـا مـن اكــنــون بــديــن گــفــت و گــوي
هــيــونــي فــگـــنـــدن بـــه نـــزديـــك شـــاه   زدن راي هــــشــــيــــار و كــــردن نــــگــــاه
فـــرســـتـــاد بـــايــــد بــــه شــــاه جــــهــــان   زبــــان آوري چــــرپ گــــوي از مـــــيـــــان
نـــبـــايـــد كـــه يـــابـــد دلـــاور شـــكـــيـــب   بـــه جـــاي زبــــونــــي و جــــاي فــــريــــب
كـــجـــا آيـــد آســـايـــش انـــدر بـــســـيــــچ   نــشــايـــد درنـــگ انـــدريـــن كـــار هـــيـــچ
بــرهـــنـــه شـــد آن روي پـــوشـــيـــده راز   فـــرســـتـــاده چـــون پــــاســــخ آورد بــــاز
بــه زهــر انــدر آمــيــخــتـــه انـــگـــبـــيـــن   بــرفـــت ايـــن بـــرادر ز روم آن ز چـــيـــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com