FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow بخش كردن فریدون جهان را بر پسران
بخش كردن فریدون جهان را بر پسران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

بخش كردن فريدون جهان را بر پسران

بــه ســه بــخــش كــرد آفــريــدون جــهــان   نـهـفــتــه چــو بــيــرون كــشــيــد از نــهــان
ســـيـــم دشـــت گـــردان و ايـــران زمـــيــــن   يــكــي روم و خــاور دگــر تــرك و چــيــن
هــمـــه روم و خـــاور مـــر او را ســـزيـــد   نـخـسـتـيـن بــه ســلــم انــدرون بــنــگــريــد
گـــرازان ســـوي خـــاور انـــدر كـــشـــيـــد   بــفـــرمـــود تـــا لـــشـــگـــري بـــرگـــزيـــد
هـــمـــي خـــوانـــدنـــديـــش خـــاور خـــداي   بـــه تـــخــــت كــــيــــان انــــدر آورد پــــاي
ورا كـــرد ســـالـــار تــــركــــان و چــــيــــن   دگـــــر تـــــور را داد تـــــوران زمــــــيــــــن
كــشــيــد آنــگــهــي تــور لــشــگــر بـــه راه   يـــكـــي لـــشـــگـــري نـــامـــزد كـــرد شـــاه
كـمـر بـر مــيــان بــســت و بــگــشــاد دســت   بــيــامــد بــه تــخــت كــيــي بــر نــشـــســـت
هــمــي پــاك تــوران شــهــش خـــوانـــدنـــد   بــزرگــان بـــرو گـــوهـــر افـــشـــانـــدنـــد
مــــر او را پــــدر شــــاه ايــــران گــــزيــــد   از ايــشــان چــو نــوبــت بــه ايــرج رســيــد
هـــم آن تـــخـــت شـــاهـــي و تــــاج ســــران   هـــم ايـــران و هـــم دشــــت نــــيــــزه وران
هــمــان كــرســي و مــهــر و آن تـــاج عـــاج   بـــــدو داد كــــــورا ســــــزا بــــــود تــــــاج
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com