FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow افسونگری آزمودن سرو بر پسران فریدون
افسونگری آزمودن سرو بر پسران فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  افسونگري آزمودن سرو بر پسران فريدون

مــي آورد و مــي خــواره كـــرد انـــجـــمـــن   ســــر تــــازيــــان ســــرو شـــــاه يـــــمـــــن
هــمــي خــورد تــا تــيــره تــر گــشــت شــب   بــه رامــش بــيـــاراســـت و بـــگـــشـــاد لـــب
نـــخـــوردنـــد مـــي جـــز هـــمــــه يــــاد او   ســــه پــــور فــــريــــدون ســــه دامـــــاد او
كــجــا خـــواب و آســـايـــش انـــدر خـــورد   بــدان گــه كــه مــي چــيــره شــد بــر خــرد
بــفــرمــودشــان ســـاخـــتـــن جـــاي خـــواب   ســـبـــك بـــر ســـز آبـــگـــيــــر گــــلــــاب
بــخــفــت ايــن ســه آزاده ي نــيــك بــخـــت   بــه پــالــيــز زيـــر گـــل افـــشـــان درخـــت
يــكــي چــاره ي انــديــشــه كـــرد انـــدر آن   ســـر تـــازيـــان شــــاه افــــســــونــــگــــران
بــــــيـــــــاراســـــــت آرايـــــــش جـــــــادوي   بـــرون آمـــد از گـــلــــشــــن خــــســــروي
بـــدان تـــا ســـرآيـــد بـــريــــشــــان زمــــان   بــــــر آورد ســــــرمــــــا و بــــــاد دمـــــــان
بـــه ســـر بـــر نـــيـــارســـت پــــريــــد زاغ   چــنــان شــد كــه بــفــســرد هــامــون و راغ
بـجـســتــنــد ز آن ســخــت ســرمــا ز جــاي   ســه فــرزنــد آن شــاه افـــســـون گـــشـــاي
بـــافـــســــون شــــاهــــان و مــــردانــــگــــي   بــــدان ايــــزدي فـــــر و فـــــرزانـــــگـــــي
نــكــرد ايـــچ ســـرمـــا بـــديـــشـــان نـــگـــاه   بـــر آن بـــنـــد جـــادو بـــبـــســـتـــنــــد راه
بــيــامـــد ســـبـــك مـــرد افـــســـون پـــژوه   چـو خـورشـيـد بـر زد سـر از تــيــره كــوه
كــه بــيـــنـــد رخـــان شـــان شـــده لـــاژورد   بــــــه نــــــزد ســــــه دامـــــــاد آزادمـــــــرد
بـــمـــانـــده ســـه دخـــتـــر بـــدو يـــادگـــار   فــســرده ز ســرمــا و بــرگـــشـــتـــه كـــار
نــه بــر آرزو گــشــت خــورشــيـــد و مـــاه   چـنـيــن خــواســت كــردن بــديــشــان نــگــاه
نــشــســتــه بـــر آن خـــســـروي گـــاه نـــو   ســـــه آزاده را ديـــــد چـــــون مـــــاه نــــــو
نـــبـــايـــد بـــريـــن بـــرد خـــود روزگــــار   بــدانــســت كــافــســون نــيــامـــد بـــه كـــار
هـــمـــه نـــامـــداران شـــدنـــد انـــجــــمــــن   نــشــســتــنــگــهـــي ســـاخـــت شـــاه يـــمـــن
گــشــاد آن چــه يــك چــنــد گـــه بـــود راز   در گــــنــــج هــــاي كــــهــــن كـــــرد بـــــاز
كـه مـوبـد چـو ايـشـان صــنــوبــر نــكــشــت   سـه خــورشــيــد رخ را چــو بــاغ بــهــشــت
مــگــر زلــفـــشـــان ديـــده رنـــج شـــكـــنـــج   ابـــا تـــاج و بـــا گــــنــــج نــــاديــــده رنــــج
كــه ســه مــاه نــو بــود و ســـه شـــاه گـــرد   بــيــاورد هـــر ســـه بـــديـــشـــان ســـپـــرد
كـــه از آفـــريـــدون بــــد آمــــد بــــه مــــن   ز كـــيـــنـــه بـــه دل گـــفـــت شـــاه يــــمــــن
كـــه مـــاده شـــد از تـــخـــم نـــره كـــيــــان   بــد از مــن كــه هـــرگـــز مـــبـــادم مـــيـــان
چـو دخـتـر بـود روشـن اخـتــرش نــيــســت   بـه اخـتـر كـس آن كــه دخــتــرش نــيــســت
كـــه زيـــبـــا بـــود مـــاه را شــــاه جــــفــــت   بــه پــيــش هــمــه مــوبــدان ســرو گـــفـــت
ســپــردم بــديــشــان بــر آيــيـــن خـــويـــش   بـدانـيـد كـايــن ســه جــهــان بــيــن خــويــش
چــو جــان پــيــش دل بــر نـــگـــارنـــدشـــان   بــــدان تــــا چــــو ديــــده بــــدارنــــدشـــــان
ابــر پـــشـــت شـــرزه هـــيـــونـــان مـــســـت   خــروشــيــد و بــار غــريــبـــان بـــبـــســـت
عـــمـــاري يـــك انــــدر دگــــر دوخــــتــــه   ز گــوهــر يـــمـــن گـــشـــت افـــروخـــتـــه
گــرامــي بــه دل بـــر چـــه مـــاده چـــه نـــر   چــو فـــرزنـــد را بـــاشـــد آيـــيـــن و فـــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com