FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن
رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رفتن پسران فريدون نزد شاه يمن

شــب آمــد بــخــفــتــنـــد پـــيـــروز و شـــاد   سـوي خــانــه رفــتــنــد هــر ســه چــو بــاد
پــــراگـــــنـــــد بـــــر لـــــاژورد ارغـــــوان   چــو خــورشــيــد زد عــكــس بــر آســمــان
ابــا خــويــشــتــن مــوبــدان خـــواســـتـــنـــد   بــرفــتــنــد و هــر ســه بـــيـــاراســـتـــنـــد
هــمـــه نـــامـــداران خـــورشـــيـــد چـــهـــر   كـشــيــدنــد بــا لــشــگــري چــون ســپــهــر
بــيـــاراســـت لـــشـــگـــر چـــو پـــر تـــذرو   چـــو از آمـــدنـــشـــان شـــد آگــــاه ســــرو
چـه بـيـگـانـه فــرزانــگــان و چــه خــويــش   فــرســتــادشــان لــشــگــري گــشــن پــيـــش
بـــرون آمــــدنــــد از يــــمــــن مــــرد و زن   شــدنــد ايــن ســه پــرمــايـــه انـــدر يـــمـــن
هــمــي مــشــگ بــا مــي بــرآمــيــخـــتـــنـــد   هــمــي گــوهــر و زعــفــران ريــخــتـــنـــد
پــــراگــــنــــده ديــــنـــــار در زيـــــر پـــــي   هــمــه يــال اســپــان پــر از مــشـــگ و مـــي
هـمـه سـيــم و زر انــدر افــگــنــده خــشــت   يــكـــي كـــاخ آراســـتـــه چـــون بـــهـــشـــت
چـــه مـــايـــه بـــدو انـــدرون خـــواســـتــــه   بــــه ديــــبــــاي رومــــي بــــيــــاراســــتـــــه
چــو شــب روز شــد كــرد گــســتــاخ شـــان   فــــرود آوريــــد انـــــدر آن كـــــاخ شـــــان
ســـپـــهـــبـــد بـــرون آوريـــد از نـــهـــفـــت   سـه دخـتـر چـنـان چـون فـريــدون بــگــفــت
نــشــايـــســـت كـــردن بـــديـــشـــان نـــگـــاه   بــه ديــدار هــر ســه چـــو تـــابـــنـــده مـــاه
كـه گـفـتــش فــريــدون بــه گــردن كــشــان   نـشــســتــنــد هــر ســه بــر آن هــم نــشــان
كــزيـــن ســـه ســـتـــاره كـــدامـــســـت مـــه   از آن ســه گــرانــمــايـــه پـــرســـيـــد شـــه
بــبــايــد بـــريـــن گـــونـــه تـــان بـــرد نـــام   مــيــانـــه كـــدامـــســـت و كـــهـــتـــر كـــدام
ســبــك چــشــم نــيــرنــگ بــر دوخــتــنــد   بــگــفــتــنــد ز آن گــونــه كــامــوخــتـــنـــد
هـــمـــيــــدون دلــــيــــران آن انــــجــــمــــن   شـــگـــفـــتـــي فـــرو مـــانـــد شـــاه يـــمــــن
كــز آمــيــخـــتـــن رنـــگ نـــايـــدش ســـود   بـــدانـــســـت شــــاه گــــرانــــمــــايــــه زود
مــهــيــن را بــه مــه داد و كـــه را بـــه كـــه   چــنــيــن گــفــت كــاري هــمــيـــن اســـت زه
بـــه هـــم دركـــشـــيــــدنــــد بــــازارشــــان   بــدان گــه كــه پــيــوســتــه شــد كــارشـــان
رخــان شــان پـــر از خـــوي ز شـــرم پـــدر   ســه افــســر بــد از پــيــش ســـه تـــاجـــور
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com