FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow فرستادن فریدون جندل را به یمن
فرستادن فریدون جندل را به یمن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  فرستادن فريدون جندل را به يمن

ســـه فـــرزنـــدش آمـــد گـــرامـــي پـــديـــد   ز سـالـش چـو يـك پــنــجــه انــدر كــشــيــد
ســــه خــــســـــرو نـــــژاد از در تـــــاج زر   بــه بــخــت جــهــانــدار هـــر ســـه پـــســـر
بــه هــر چــيــز مــانـــنـــده ي شـــهـــريـــار   بـه بـالـا چــو ســرو و بــه رخ چــون بــهــار
يــكــي كــهــتــر از خــوب چـــهـــر ارنـــواز   از ايــن ســه دو پــاكــيـــزه از شـــهـــرنـــاز
هــمــي پـــيـــش پـــيـــلـــان نـــهـــادنـــد گـــام   پـــــدر نـــــوز نـــــاكـــــرده از نـــــاز نـــــام
يـكـي را گــرانــمــايــه تــر خــوانــد پــيــش   فـــريـــدون از آن نــــامــــداران خــــويــــش
بـــه هـــر كـــار دلـــســـوز بـــر شـــاه بــــر   كــــجــــا نــــام او جــــنــــدل پــــرهــــنـــــر
ســـه دخـــتـــر گـــزيـــن از نـــژاد مـــهــــان   بـــدو گـــفـــت بـــرگــــرد گــــرد جــــهــــان
پــري چــهـــره و پـــاك خـــســـرو گـــهـــر   ســه خــواهــر ز يــك مـــادر و يـــك پـــدر
چــنــان چــون بــشــايــد بــه پــيـــونـــد مـــن   بــه خـــوبـــي ســـزاي ســـه فـــرزنـــد مـــن
كـــه ايـــن را نـــدانــــنــــد از آن انــــدكــــي   بـــه بـــالـــا و ديــــدار هــــر ســــه يــــكــــي
يـــكـــي راي پـــاكـــيـــزه افــــگــــنــــد بــــن   چـو بـشــنــيــد جــنــدل ز خــســرو ســخــن
زبــان چــرپ و شــايــســتــه ي كــار نــغــز   كــه بــيــدار دل بــود و پــاكـــيـــزه مـــغـــز
ابـــا چـــنـــد تـــن مـــر ورا نـــيـــك خــــواه   ز پــيــش ســپــهــبـــد بـــرون شـــد بـــه راه
پـژوهـيـد و هــرگــونــه گــفــت و شــنــيــد   يــكــايــك ز ايـــران ســـدانـــدر كـــشـــيـــد
بــــه پــــرده درون داشــــتــــي دخــــتـــــري   بـه هــر كــشــوري كــز جــهــان مــهــتــري
شــــنــــيــــدي هــــمــــه نــــام و آوازشــــان   نــهــفــتــه بـــجـــســـتـــي هـــمـــه رازشـــان
كــه پــيــوســتـــه ي آفـــريـــدون ســـزيـــد   ز دهـــقـــان پـــرمـــايـــه كـــس را نــــديــــد
بــــيــــامــــد بــــر ســــرو شـــــاه يـــــمـــــن   خـــردمـــنــــد و روشــــن دل و پــــاك تــــن
سـه دخـتـر چـنـان چـون فـريـدون بـجــســت   نــشــان يــافــت مــر او را جـــنـــدل درســـت
چــنــان چــون بــه پــيــش گــل انــدر تــذرو   خــرامــان بــيـــامـــد بـــه نـــزديـــك ســـرو
بــر آن كـــهـــتـــري آفـــريـــن بـــرفـــزود   زمــيــن را بــبــوســيــد و چــرپــي نـــمـــود
كــــه بــــي آفــــريــــنــــت مــــبــــادا دهـــــن   بــه جــنــدل چــنــيــن گـــفـــت شـــاه يـــمـــن
فـــرســــتــــاده ي گــــر گــــرامــــي رهــــي   چـــه پـــيـــغـــام داري چـــه فـــرمـــان دهـــي
هـــمــــيــــشــــه ز تــــو دور دســــت بــــدي   بـــدو گـــفـــت جـــنـــدل كـــه خــــرم بــــدي
پــــيـــــام آوريـــــده بـــــه شـــــاه يـــــمـــــن   از ايــران يــكــي كــهــتـــرم چـــون شـــمـــن
ســخــن هــر چــه پــرســنــد پــاســـخ دهـــم   درود فــــــــريــــــــدون فــــــــرخ دهـــــــــم
بـــزرگ آن كـــســـي كـــو نـــداردش خـــرد   تــــرا آفــــريـــــن از فـــــريـــــدون گـــــرد
كــه بــرگــاه تــا مــشـــگ بـــويـــد بـــبـــوي   مـــرا گـــفـــت شــــاه يــــمــــن را بــــگــــوي
كـــز اخـــتـــر بـــدي جـــاودان بــــي زيــــان   بـــــدان اي ســـــرمـــــايـــــه ي تـــــازيــــــان
هــمــانــا كــه چــيــزي نــبــاشــد بــه نــيــز   كه شـيـريـن تـر از جـان و فـرزنـد و چـيـز
چــو پــيــونــد فــرزنــد پــيــونــد نــيــســت   پـسـنــديــده تــر كــس ز فــرزنــد نــيــســت
ســه فــرزنــد مــا را ســه ديــده بــس اســـت   بـه ديـده انــدر جــهــان گــر كــس نــيــســت
بــزن هـــيـــچ گـــونـــه نـــه پـــيـــونـــدمـــي   كـــه گـــر نـــه بـــر امـــيـــد فـــرزنـــدمـــي
ازيـــن در بـــســـي دانــــش آرد بــــه جــــاي   دگــر گــونــه گــويــد هــمــي رهـــنـــمـــاي
كـــه ديـــده بـــه ديـــدنـــش دارد ســــپــــاس   گـــرامـــي تــــر از ديــــده آن را شــــنــــاس
كـــجـــا داســـتـــان زد ز پـــيـــونـــد نـــغـــز   چـه گـفــت آن خــردمــنــد پــاكــيــزه مــغــز
مـگـر كـس بــه از خــويــشــتــن خــواســتــم   كـــه پـــيـــونـــد كـــس را نـــيـــاراســــتــــم
هـــمـــي دوســـتـــي را بـــجـــويـــد هـــمـــال   خــرد يـــافـــتـــه مـــرد نـــيـــكـــي ســـگـــال
نــه نــيــكــو بــود بــي ســپـــه شـــهـــريـــار   چـــو خــــرم بــــه مــــردم بــــود روزگــــار
هــمــان گــنــج و مــردي و نــيــروي دســـت   مـــــرا پـــــادشـــــاهـــــي آبـــــاد هـــــســـــت
اگـــــر داســـــتـــــان را بـــــود گـــــاه مـــــاه   ســه فــرزنــد شــايــســتـــه ي تـــاج و گـــاه
بــــه هــــر آرزو دســـــت ايـــــشـــــان دراز   ز هــر كــام و هــر خــواســتــه بــي نــيـــاز
بــبــايــد كــنــون شــاه زاده را ســه جـــفـــت   مــن ايــن ســه گــرانــمــايــه را در نــهــفـــت
بـــديـــن آگـــهـــي تـــيـــز بـــشـــتـــافـــتــــم   ز كــــار آگــــهــــان آگــــهــــي يــــافــــتـــــم
ســه پـــاكـــيـــزه داري تـــو اي نـــام جـــوي   كـــجـــا از پـــس پـــرده پـــوشـــيــــده روي
گــو بــشــنـــيـــدم ايـــن دل شـــدم شـــادكـــام   مــر آن هــر ســـه را نـــوز نـــاكـــرده نـــام
چـــو انـــدر خـــور آيـــد نـــكـــرديـــم يـــاد   كـــه مـــا نـــيـــز نــــام ســــه فــــرخ نــــژاد
بــبـــايـــد بـــرامـــيـــخـــت بـــا يـــكـــدگـــر   كــنــون ايــن گــرامــي دو گـــونـــه گـــهـــر
ســـزا را ســـزاوار بـــي گـــفــــت و گــــوي   سـه پــوشــيــده رخ را ســه ديــهــيــم جــوي
تـــو پـــاســـخ گـــذار آن چـــه آيــــدت يــــاد   فــريـــدون پـــيـــامـــم بـــديـــن گـــونـــه داد
بــپـــژمـــرد چـــون ز آب كـــنـــده ســـمـــن   پــيــامـــش چـــو بـــشـــنـــيـــد شـــاه يـــمـــن
نــبــيــنــد ســه مــاه ايــن جــهــان بــيــن مـــن   هــمــي گــفــت گــر پـــيـــش بـــالـــيـــن مـــن
بـــبـــايـــد گـــشـــودن بـــه پـــاســـخ دولــــب   مــــرا روز روشـــــن بـــــود تـــــاره شـــــب
زمـان بـايــد انــدر چــنــيــن گــفــت و گــوي   ســرايـــنـــده را گـــفـــت كـــاي نـــام جـــوي
مـــرا چـــنـــد رازســـت بـــا رهــــنــــمــــون   شــتــابــت نـــبـــايـــد بـــه پـــاســـخ كـــنـــون
پــس آنــگــه بــه كــار انــدرون بــنــگــريــد   فـــرســـتــــاده را زود جــــايــــي گــــزيــــد
بــه انــبــوه انــديـــشـــگـــان در نـــشـــســـت   بــــيـــــامـــــد در بـــــار دادن بـــــبـــــســـــت
بـــر خـــويـــش خـــوانـــد آزمـــوده ســـران   فــــراوان كــــس از دشــــت نــــيـــــزه وران
هــمــه رازهــا پـــيـــش ايـــشـــان بـــگـــفـــت   نـــهـــفـــتـــه بـــرون آوريـــد از نـــهـــفــــت
سـه شـمــعــســت روشــن بــه ديــدار پــيــش   كــه مــا را گــيــتــي ز پــيـــونـــد خـــويـــش
بــگــســتـــرد پـــيـــشـــم يـــكـــي خـــوب دام   فــريــدون فــرســتــاده زي مــن ايــن پــيـــام
يــــكــــي راي بــــايـــــد زدن بـــــا شـــــمـــــا   هــمــي كــرد خــواهــد ز چـــشـــمـــم جـــدا
كــه مــا را ســه شــاهــســـت زيـــبـــاي گـــاه   فــرســتــاده گــويــد چــنــيــن گــفـــت شـــاه
بــه ســه روي پـــوشـــيـــده فـــرزنـــد مـــن   گــرايــنــده هــر ســـه بـــه پـــيـــونـــد مـــن
دروغـــم نـــه انــــدر خــــورد بــــا مــــهــــي   اگــــر گــــويـــــم آري و دل ز آن تـــــهـــــي
شـــــود دل پـــــر آتـــــش پـــــر از آب روي   وگـــــر آرزوهــــــا ســــــپــــــارم بــــــدوي
بـــه يـــم ســـو گـــرايــــم ز پــــيــــمــــان او   وگـــر ســـر بـــپـــيـــچـــم ز فــــرمــــان او
نــه بــازيــســت بــا او ســگـــالـــيـــد كـــيـــن   كـــســـي كـــو بـــود شـــهـــريـــار زمـــيــــن
كــه ضــحـــاك را زو چـــه آمـــد بـــه روي   شــــنــــيــــدســــتــــم از مــــردم راه جــــوي
ســراســر بــه مــن بــر بـــبـــايـــد گـــشـــاد   از ايــن در ســخـــن هـــر چـــه داريـــد يـــاد
گــشــادنــد يـــك يـــك بـــه پـــاســـخ زبـــان   جــــــهــــــان آزمــــــوده دلــــــاور ســـــــران
كــه هــر بــاد را تــو بــجـــنـــبـــي ز جـــاي   كــه مــا هــمــگــنــان آن نــه بــيــنــيـــم راي
نـــه مـــا بـــنـــدگـــانـــيـــم بـــا گـــوشــــوار   اگــر شــد فــريــدون جــهـــان شـــهـــريـــار
عــنــان و ســنــان تــافـــتـــن ديـــن مـــاســـت   سـخـن گـفــتــن و كــوشــش آيــيــن مــاســت
بــه نــيــزه هــوا را نــيــســـتـــان كـــنـــيـــم   بـه خـنـجـر زمـيــن را مــيــســتــان كــنــيــم
ســر بــه دره بــگــشــاي و لــب را بـــبـــنـــد   سـه فـرزنـد اگـر بـر تـو هـسـت ارجــمــنــد
بـــتـــرســـي ازيـــن پـــادشـــاهــــي هــــمــــي   وگـــر چـــاره ي كـــار خـــواهـــي هــــمــــي
كـــه كـــردار آن را نـــبــــيــــنــــنــــد روي   ازو آرزوهـــــاي پـــــرمـــــايــــــه جــــــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com