FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی فریدون arrow بر تخت نشستن فریدون
بر تخت نشستن فریدون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶
بر تخت نشستن فريدون
نــدانــســت جــز خــويــشــتــن شــهـــريـــار   فـريــدون چــو شــد بــر جــهــان كــامــگــار
بـــيـــاراســـت بـــا كـــاخ شـــاهـــنـــشـــهــــي   بــه رســم كـــيـــان تـــاج و تـــخـــت مـــهـــي
بــه ســر بــرنـــهـــاد آن كـــيـــانـــي كـــلـــاه   بــه روز خــجـــســـتـــه ســـر مـــهـــر مـــاه
گــــرفــــتــــنــــد هــــر كــــس ره ايـــــزدي   زمـــانـــه بــــي انــــدوه گــــشــــت از بــــدي
بــه آيــيــن يــكــي جــشــن نــو ســاخــتــنـــد   دل از داوري هــــا بـــــپـــــرداخـــــتـــــنـــــد
گــرفــتــنـــد هـــر يـــك ز يـــاقـــوت جـــام   نـــشـــســـتـــنـــد فـــرزانـــگـــان شـــادكــــام
جــــهــــان نـــــو ز داد و ســـــر مـــــاه نـــــو   مــــي روشــــن و چــــهــــره ي شـــــاه نـــــو
هــمــه عــنــبــر و زعــفــران ســوخــتــنـــد   بـــفـــرمـــود تـــا آتـــش افـــروخــــتــــنــــد
تـــن آســـانـــي و خـــوردن آيـــيـــن اوســــت   پـــرســـتـــيـــدن مـــهـــرگـــان ديـــن اوســـت
بــكــوش و بــه رنــج ايــچ مــنــمــاي چــهــر   اگــــر يــــادگــــارســــت ازو مــــاه مــــهــــر
نـــيـــفـــگـــنـــد يـــك روز بـــنــــيــــاد بــــد   ورا بـــد جـــهـــان ســـالـــيـــان پـــنـــج ســــد
تــو نــيــز آز مــپــرســت و انــدوه مــخــور   جـهـان چــون بــرو بــر نــمــانــد اي پــســر
درو شــــادكــــامــــي نــــيــــابــــي بــــســـــي   نــمــانــد چــنــيــن دان جــهــان بــر كـــســـي
كــه فـــرزنـــد او شـــاه شـــد بـــر جـــهـــان   فـــرانـــك نـــه آگـــاه بــــد زيــــن نــــهــــان
ســـــرآمـــــد بـــــرو روزگـــــار مـــــهــــــي   ز ضــحــاك شــد تـــخـــت شـــاهـــي تـــهـــي
بـــه مـــادر كـــه فـــرزنـــد شـــد تـــاجـــور   پـــس آگــــاهــــي آمــــد ز فــــرخ پــــســــر
بــه پــيــش جــهـــان داور آمـــد نـــخـــســـت   نـيـايــش كــنــان شــد ســر و تــن بــشــســت
هـمـي خـوانــد نــفــريــن بــه ضــحــاك بــر   نــهــاد آن ســرش پــســـت بـــر خـــاك بـــر
بــــر آن شــــادمـــــان گـــــردش روزگـــــار   هــمــي آفــريــن خــوانـــد بـــر كـــردگـــار
هـــمـــي داشــــت روز بــــد خــــويــــش راز   وز آن پــس كــســي را كــه بـــودش نـــيـــاز
هـــمـــان را ز او داشـــت انـــدر نــــهــــفــــت   نــهــانــش نــوا كـــرد وكـــس را نـــگـــفـــت
چـنـان شـد كـه درويـش نــشــنــاخــت نــيــز   يـكـي هـفـتـه زيـن گـونـه بـخــشــيــد چــيــز
مـــهـــانـــي كـــه بـــودنــــد گــــردن فــــراز   دگــر هــفـــتـــه مـــر بـــزم را كـــرد ســـاز
مــهــان را هــمــه كــرد مــهــمــان خـــويـــش   بـيـاراسـت چــون بــوســتــان خــان خــويــش
فــــراز آوريــــده نــــهــــان خــــواســــتـــــه   وز آن پـــس هـــمــــه گــــنــــج آراســــتــــه
نــــهـــــاده هـــــمـــــه راي دادن گـــــرفـــــت   هــمــان گــنـــج هـــا را گـــشـــادن گـــرفـــت
درم خــوار شــد چـــون پـــســـر شـــاه ديـــد   گـــــشـــــادن در گـــــنـــــج را گـــــاه ديــــــد
هـــمـــان اســـپ تـــازي بـــه زريـــن عــــذار   هـــمـــان جـــامـــه و گـــوهـــر شــــاهــــوار
كـــلـــاه و كـــمـــر هـــم نـــبــــودش دريــــغ   هـمـان جـوشــن و خــود و زوپــيــن و تــيــغ
دل پــــاك ســــوي جـــــهـــــانـــــدار كـــــرد  

هــمــه خــواســتــه بــر شــتــر بـــار كـــرد

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com