FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow اندرز كردن منوچهر پسرش را
اندرز كردن منوچهر پسرش را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

اندرز كردن منوچهر پسرش را  

ز گــيــتــي هــمــي بــار رفــتـــن بـــبـــســـت   مــنــوچــهــر را ســال شــد بــر دو شــســـت
هـــمـــي ز آســـمـــان داســـتـــان هـــا زدنـــد   ســـتـــاره شـــنــــاســــان بــــر او شــــدنــــد
ز گــيــتــي هــمــي گــشــت بــايـــســـت بـــاز   نــــديــــدنــــد روزش كـــــشـــــيـــــدن دراز
كــه شــد تــيــره آن تــخــت شــاهــنــشــهــي   بــــدادنــــد ز آن روز تـــــلـــــخ آگـــــهـــــي
مـــگـــر نـــزد يـــزدان بــــه آيــــدت جــــاي   گـــه رفـــتـــن آمـــد بـــه ديـــگــــر ســــراي
نـــبـــايـــد كـــه مــــرگ آورد تــــاخــــتــــن   نــگــر تــا چــه بــايــد كــنـــون ســـاخـــتـــن
بــه رســم دگـــر گـــون بـــيـــاراســـت گـــاه   ســخــن چــون ز دانــنــده بــشــنـــيـــد شـــاه
هـــمـــه راز دل پـــيـــش ايـــشـــان بـــرانـــد   هـــمـــه مـــوبـــدان و ردان را بـــخــــوانــــد
ورا پــــنــــدهــــا داد ز انـــــدازه بـــــيـــــش   بـــفـــرمـــود تـــا نــــوذر آمــــدش پــــيــــش
بــــرو جــــاودان دل نــــبــــايـــــد نـــــهـــــاد   كـه ايـن تـخـت شـاهــي فــســونــســت و بــاد
بـه رنـج و بــه ســخــتــي بــبــســتــم مــيــان   مــرا بــر ســد و بــيــســت شــد ســـالـــيـــان
بـــه رزم انـــدرون دشـــمــــنــــان مــــانــــدم   بــــــســــــي شــــــادي و كــــــام دل رانــــــدم
بــه پــنـــدش مـــرا ســـود شـــد هـــر زيـــان   بــه فـــر فـــريـــدون بـــبـــســـتـــم مـــيـــان
هـــمـــان كـــيـــن ايـــرج نــــيــــاي بــــزرگ   بــجــســتــم ز ســلــم و ز تـــور ســـتـــرگ
بـــســـي شـــهـــر كـــردم بـــســـي بــــارهــــا   جـــهـــان ويـــژه كـــردم ز پــــتــــيــــارهــــا
شـــمـــار گـــذشـــتـــه شـــد انـــدر نـــهــــان   چــنــانـــم كـــه گـــويـــي نـــديـــدم جـــهـــان
درخــتــي كـــه زهـــر آورد بـــار و بـــرگ   نــيـــرزد هـــمـــي زنـــدگـــانـــيـــش مـــرگ
ســپــردم تـــرا تـــخـــت شـــاهـــي و گـــنـــج   از آن پــس كــه بــردم بـــســـي درد و رنـــج
تـــــرا دادم ايــــــن تــــــاج شــــــاه آزمــــــود   چــنـــان چـــون فـــريـــدون مـــرا داده بـــود
بـه خــوشــتــر زمــان بــاز بــايــدت گــشــت   چـنـان دان كـه خـوردي و بــر تــو گــذشــت
بـــــــرآيـــــــد بــــــــرو روزگــــــــار دراز   نــــشــــانــــي كــــه مــــانــــد از تــــو بـــــاز
كــــه پــــاكــــي نــــژاد آورد پـــــاك ديـــــن   نــبـــايـــد كـــه بـــاشـــد جـــز از آفـــريـــن
كــــــه ديــــــن خــــــداي آورد پـــــــاك راي   نــــگــــر تــــا نــــتــــابــــي ز ديــــن خــــداي
چــو مــوســي بــيــايــد بــه پــيــغـــمـــبـــري   كـــنــــون نــــو شــــود در جــــهــــان داوري
نـــگـــر تـــا نـــتـــابـــي بـــر او بـــه كـــيـــن   پــديــد آيـــد آنـــگـــه بـــه خـــاور زمـــيـــن
نــگــه كــن ز ســر تــا چــه پــيـــمـــان بـــود   بــــدو بــــگــــرو آن ديــــن يـــــزدان بـــــود
كــه نــيــكــي ازويـــســـت و هـــم زو بـــدي   تــــو مـــــگـــــذار هـــــرگـــــز ره ايـــــزدي
نـــهـــنـــد از بـــر تـــخـــت ايـــران كــــلــــاه   از آن پـــس بـــيـــايـــد ز تـــركـــان ســـپـــاه
گــهــي گـــرگ بـــايـــد بـــدن گـــاه مـــيـــش   تـــرا كـــارهـــاي درشــــتــــســــت پــــيــــش
ز تــوران شــود كــارهـــا بـــر تـــو تـــنـــگ   گـــزنـــد تـــو آيــــد ز پــــور پــــشــــنــــگ
ز ســـــام و ز زال آنـــــگـــــهـــــي يــــــاوري   بـــجـــوي اي پـــســـر چـــون رســـد داوري
بــرآمــد كــنــون بــركـــشـــد شـــاخ و يـــال   وزيــن نـــو درخـــتـــي كـــه از پـــشـــت زال
بــه كــيــن تــو آيــد هـــمـــان كـــيـــنـــه ور   ازو شـــهـــر تـــوران شــــود بــــي هــــنــــر
هــمــي زار بــگــريــســـت نـــوذر بـــه روي   بــگـــفـــت و فـــرود آمـــد آبـــش بـــه روي
نــــــه از دردهــــــا هــــــيـــــــچ آزاريـــــــي   بـــي ان كـــش بـــدي هـــيـــچ بـــيـــمـــاريـــي
بــه پــژمــرد و بــر زد يـــكـــي ســـرد بـــاد   دو چــشــم كــيــانــي بـــه هـــم بـــر نـــهـــاد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com