FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow پیروزنامه نبشتن رستم به زال
پیروزنامه نبشتن رستم به زال چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پيروزنامه نبشتن رستم به زال

ز كــار و ز كــردار خـــود ســـر بـــه ســـر   يـــكـــي نـــامـــه بـــنـــبـــشـــت نــــزد پــــدر
خــــداونــــد مـــــار و خـــــداونـــــد مـــــور   نــخــســت آفــريــن بـــر خـــداونـــد هـــور
خــداونــد ايــن بـــركـــشـــيـــده ســـپـــهـــر   خــداونــد نـــاهـــيـــد و بـــهـــرام و مـــهـــر
يــــل زاولــــي پــــهــــلــــو بـــــي هـــــمـــــال   وزو آفــــريــــن بــــر ســـــپـــــهـــــدار زال
فـــــرازنـــــده ي اخـــــتــــــر كــــــاويــــــان   پــــنــــاه گــــوان پــــشــــت ايـــــرانـــــيـــــان
روان گـشـتـه فـرمـانـش چــون هــور و مــاه   نــشــانــنــده ي شــاه و ســـتـــانـــنـــده گـــاه
چــه كــوهــي بــه ســان ســپــهــري بــلــنـــد   بــه فــرمــان رســيــدم بــه كـــوه ســـپـــنـــد
هـــمــــان گــــه ز مــــهــــتــــر درود آمــــدم   بـــــه پـــــايـــــان آن كـــــه فـــــرود آمـــــدم
بــرآمــد بــر آن ســان كــه مــن خــواســتـــم   بـــه فـــرمـــان مـــهـــتــــر بــــرآراســــتــــم
بـــــه دژ در يـــــكـــــي را نـــــدادم درنـــــگ   شـــب تـــيــــره بــــا نــــامــــداران جــــنــــگ
ز تـــن ســـاز كـــيـــنـــه فـــرو ريـــخـــتـــه   چـه كـشـتـه چـه خـسـتـه چـه بـگـريــخــتــه
بــــود نــــقــــره ي نـــــاب و زر عـــــيـــــار   هـــمـــانـــا ز خـــروار پـــنـــج ســـد هـــزار
ز هـــر چـــيـــز كــــان بــــاشــــد آوردنــــي   ز پـــوشـــيــــدنــــي و ز گــــســــتــــردنــــي
ز مــــاه و ز روز ار شــــمـــــارد بـــــســـــي   هـــمـــانـــا نـــدانـــد شــــمــــارش كــــســــي
كــه فــرخــنـــده تـــن بـــاد و روشـــن روان   كــنــون تــا چــه فــرمــان دهــد پـــهـــلـــوان
رســــانــــيــــد نــــامــــه بــــر پــــهــــلــــوان   فــــرســــتــــاده آمــــد چـــــو بـــــاد دمـــــان
كـــه بـــا نـــامـــور آفـــريـــن بـــاد جـــفــــت   چــو بــرخــوانــد نــامــه ســپــهــدار گــفـــت
تـو گـفـتـي كـه خـواهـد شــد از ســر جــوان   ز شــــادي چــــنــــان شــــد دل پــــهــــلــــوان
بـــه گـــفـــتـــه درو در فـــراوان ســــخــــن   يـــكـــي پـــاســـخ نـــامـــه افــــگــــنــــد بــــن
دگــر گــفـــت كـــان نـــامـــه ي دل گـــشـــاي   ســــر نــــامــــه بــــود آفــــريـــــن خـــــداي
ز شـــادي بـــرو جــــان بــــرافــــشــــانــــدم   بـــه پـــيــــروزي و خــــرمــــي خــــوانــــدم
سـزد ز آن كــه هــســتــي هــشــيــوار مــرد   ز تــو پــور شــايــســتــه زيــن ســان نــبــرد
چــو دشــمــنــش را جــان و تــن ســوخــتــي   روان نــــريــــمــــان بـــــرافـــــراخـــــتـــــي
كــه بــي روي تــو هــســتــم انــدوهــگــيـــن   چـو نـامــه بــخــوانــي ســبــك بــرنــشــيــن
بـــنـــزدت فـــرســـتــــادم از بــــهــــر بــــار   از اشـــتـــر هــــمــــانــــا هــــزاران هــــزار
پـس آنـگــه بــه دژ بــرزن آتــش بــه كــيــن   شــتــر بــار كــن ز آن كــه بــاشــد گــزيــن
فــرو خــوانــد و زو شــادمـــانـــي گـــزيـــد   چــو نــامــه بــه نــزد تــهــمـــتـــن رســـيـــد
ز مـــهـــر و ز تـــيـــغ و كـــلـــاه و كـــمـــر   ز هــر چــيــز كــان بــود شــايــســتـــه تـــر
هــم از ديــبــه ي چــيــن ســراســر نـــگـــار   هــــم از لــــولــــو و گــــوهـــــر شـــــاه وار
هـــمـــي شـــد بــــه راه انــــدرون كــــاروان   گــــزيــــد فــــرســــتــــاد زي پــــهــــلــــوان
كــه دودش بـــرآمـــد بـــه چـــرخ بـــلـــنـــد   بــه كــوه ســپــنـــد آتـــش انـــدر فـــگـــنـــد
نـــهـــاده ســـر خـــويـــش زي پــــهــــلــــوان   وز آن جـــاي بـــرگــــشــــت دل شــــادمــــان
كـــه آمـــد ســـپـــهـــدار گـــيـــتـــي فـــروز   چـــو آگـــاه شـــد پــــهــــلــــو نــــيــــم روز
هــمــه كــوي و بــرزن بــپــيـــراســـتـــنـــد   پــــذيــــره شــــدن را بــــيــــاراســــتــــنــــد
هــمــان صــنــج بـــا بـــوق و هـــنـــدي دراي   بــــرآمــــد ز خــــروشــــيــــدن كــــرنــــاي
شـــتـــابــــان بــــه ديــــدار فــــرخ پــــســــر   هــــمــــي شــــد بــــه راه انـــــدرون زال زر
فـــرود آمـــد و آفـــريـــن گـــســـتــــريــــد   تــهــمــتــن چــو روي ســپـــهـــبـــد بـــديـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com