FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رفتن رستم به كوه سپند
رفتن رستم به كوه سپند چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رفتن رستم به كوه سپند

چـــنـــان چـــون بــــود در خــــور كــــارزار   چــو بــشــنــيــد رســتــم بــرآراســـت كـــار
بــرافـــراخـــتـــه پـــهـــلـــوي يـــال و بـــرز   بــه بــار نـــمـــك در نـــهـــان كـــرد گـــرز
كــســانــي كــه بــودنــد هــشــيـــار و گـــرد   ز خــويــشــان تــنــي نــد بــا خـــود بـــبـــرد
نـــهـــان كــــرد آن نــــامــــور پــــهــــلــــوان   بـــه بـــار شـــتـــر بـــر ســـلـــيــــح گــــوان
چــنــيــن تــا بــه نــزديــك كــوه ســـپـــنـــد   لــب از چــاره ي خــويــش درخــنــد خـــنـــد
بـــه نـــزديـــك ســـالـــار مـــهـــتـــر دويــــد   رســـيـــد وز كـــه ديـــدبــــانــــش بــــديــــد
بـــه نـــزديـــك دژ بــــا بــــســــي ســــاروان   بـــدو گـــفـــت كــــامــــد يــــكــــي كــــاروان
اگـــر پـــرســـدي مـــهـــتـــر از كـــارشــــان   گــمــانــم كــه بـــاشـــد نـــمـــك بـــارشـــان
بــــه نــــزديــــكــــي مــــهــــتــــر كـــــاروان   فـــرســـتــــاد مــــهــــتــــر يــــكــــي را دوان
بـــــيـــــا و مـــــرا آگـــــهــــــي ده ز كــــــار   بـدو گـفـت بــنــگــر كــه تــا چــيــســت بــار
بــــر رســــتــــم آمــــد بــــه كــــردار بــــاد   فـــرود آمــــد از دژ فــــرســــتــــاده مــــرد
مـــــرا آگـــــهــــــي ده ز بــــــار نــــــهــــــان   بـــدو گـــفـــت كـــاي مــــهــــتــــر كــــاروان
بــگــويــم چــنــان چـــون ز تـــو بـــشـــنـــوم   بـــدان تـــا بـــه نـــزديـــك مـــهـــتـــر شـــوم
كــه رو نــزديــك آن مــهــتــر نــامـــجـــوي   بـه پــاســخ چــنــيــن گــفــت رســتــم بــدوي
كــه در بــارشــانــســت يــكـــســـر نـــمـــك   چـنـيـن گـويـش از گــفــت مــا يــك بــه يــك
بـــه نـــزديـــك آن مـــهـــتـــر ســــرفــــراز   فـــرســـتـــاده بـــرگــــشــــت آمــــد فــــراز
نـــمـــك بـــاشـــانـــســـت اي نــــيــــك نــــام   يـــكـــي كـــاروانـــســـت گـــفـــتـــا تــــمــــام
لــبــش گــشــت خــنــدان و نــيــكـــي فـــزاي   چــو بــشــنــيــد مــهــتــر بــرآمـــد ز جـــاي
بــــدان تــــا شــــود كــــاروان بــــر فـــــراز   بــــفــــرمــــود تــــا در گــــشــــادنــــد بــــاز
ز پـــســـتـــي بـــه بـــالـــا نـــهــــادنــــد روي   چــو آگـــاه شـــد رســـتـــم جـــنـــگ جـــوي
پـــذيـــره شـــدنـــدش هـــمـــه بـــي درنــــگ   چـــو آمـــد بـــه نـــزديـــك دروازه تـــنـــگ
زمـيـن را بـوس كـرد آفــريــن گــســتــريــد   چـو رسـتـم بــه نــزديــك مــهــتــر رســيــد
هــمــي آفــريــن خــوانــد بــر هــر كــســـي   ز بـــار نـــمـــك بـــرد پـــيـــشـــش بـــســـي
چـو تـابـنــده مــاه و چــو خــورشــيــد بــاش   بــدو گــفــت مــهــتــر كـــه جـــاويـــد بـــاش
ايـــا نـــيـــك دل پـــور نـــيـــكـــي شـــنــــاس   پـــذيـــرفـــتــــم و نــــيــــز دارم ســــپــــاس
بـــيـــاورد بـــا خــــويــــشــــتــــن كــــاروان   درآمــــــد بــــــه بــــــازار مــــــرد جــــــوان
چــه از كـــودك خـــرد و چـــه مـــرد و زن   ز هــر ســو بـــرو گـــرد شـــد انـــجـــمـــن
خــريــدنــد و بــردنــد بــي تــرس و بـــيـــم   يـــكـــي داد جـــامـــه يـــكـــي زر و ســــيــــم
بــــرآراســــت بــــا نــــامــــداران جــــنـــــگ   چـو شـب تـيـره شــد رســتــم تــيــز چــنــگ
پــــس او دلــــيــــران پـــــرخـــــاش جـــــوي   چـــو مـــهـــتـــر بــــه بــــاره در آورد روي
بـــرآويــــخــــت بــــا رســــتــــم نــــامــــدار   چــــو آگــــاه شــــد كــــوتــــوال حــــصــــار
كــه زيــر زمــيــن شــد ســر و مــغـــفـــرش   تــهــمــتـــن يـــكـــي گـــرز زد بـــر ســـرش
ســـوي رزم بـــدخـــو بـــشـــتـــافــــتــــنــــد   هـــمـــه مـــردم دژ خـــبـــر يــــافــــتــــنــــد
زمــيــن هــم چــو لــعــل بــدخـــشـــان شـــده   شـــب تـــيـــره و تـــيـــغ رخــــشــــان شــــده
تـو گـفــتــي شــفــق ز آســمــان شــد نــگــون   ز بــس دار و گــيــر و ز بــس مــوج خـــون
ســـران دلـــيـــران ســــراســــر بــــكــــنــــد   تـهـمـتــن بــه گــرز و بــه تــيــغ و كــمــنــد
جـــهـــان از ثـــري تـــا ثـــريــــا گــــرفــــت   چــو خــورشــيــد از پــرده بــالــا گـــرفـــت
چـه كـشــتــه چــه از رزم گــشــتــه ســتــوه   بــه دژ در يــكـــي تـــن نـــبـــد ز آن گـــروه
بــكــشــتــنــد مــر هــر كــه را يــافــتـــنـــد   دلــيــران بــه هــر گــوشــه بــشــتــافــتــنــد
بـــر آورد ديـــد انـــدر آن جــــاي تــــنــــگ   تــهــمــتــن يــكــي خــانــه از خــاره ســنـــگ
مــهـــنـــدس بـــر آن گـــونـــه پـــرداخـــتـــه   يــــكــــي در ز آهــــن بــــرو ســــاخــــتـــــه
پــس آنــگــه ســوي خــانــه بــگـــذارد پـــاي   بــــزد گــــرز افــــگــــنــــد در را ز جــــاي
بــه ديــنـــار ســـر تـــا ســـر انـــبـــاشـــتـــه   يـــكـــي گـــنـــبـــد از مـــاه بـــفـــراشــــتــــه
ز راه شـــگـــفـــتـــي لــــب انــــدر گــــزيــــد   فـرو مـانـد رســتــم چــو ز آن گــونــه ديــد
كــزيــن گــونــه هــرگــز كــه دارد نــشــان   چــنــيــن گــفــت بــا نــامـــور ســـركـــشـــان
بــه دريــا درون نــيــز گــوهـــر نـــمـــانـــد   هــمــانــا بــه كـــان انـــدرون زر نـــمـــانـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com