FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow پاسخ نامه ی سام از منوچهر
پاسخ نامه ی سام از منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پاسخ نامه ي سام از منوچهر  

شــگــفــتــي ســخــن هــاي فــرخ نـــبـــشـــت   پــس آن نــامــه ي ســام پـــاســـخ نـــبـــشـــت
بــهــر كـــار پـــيـــروز بـــر ســـان شـــيـــر   كــــه اي نــــامــــور پــــهــــلــــوان دلــــيــــر
بـه رزم و بـه بـزم و بــه راي و بــه چــهــر   نـبــيــنــد چــو تــو نــيــز گــردان ســپــهــر
كـــزو مـــانـــد انـــدر جـــهــــان يــــادگــــار   هـــمـــان پـــور فــــرخــــنــــده زال ســــوار
هـــــمـــــان خــــــواهــــــش و راي و آرام او   رســــيــــد و بــــدانــــســــتــــم از كـــــام او
هــــمــــان زال فــــرخ شــــمـــــردم بـــــدوي   بـــرآمـــد هـــر آنـــچ آن تــــرا كــــام بــــود
چـه زايـد جـز از شـيـر شــرزه بــه جــنــگ   ز شــيــري كــه بــاشــد شــكــارش پــلــنــگ
كـــــزو دور بـــــادا بـــــد بـــــدگــــــمــــــان   گـــســـي كـــردمـــش بــــا دلــــي شــــادمــــان
ز گــــردان لــــشــــگــــر بــــرآورده ســـــر   بـــــرون رفـــــت بـــــا فـــــرخــــــي زال زر
كـــه بـــرگـــشـــتـــم از شـــاه دل شـــادكـــام   نـــونـــدي بـــرافـــگـــنـــد نـــزديـــك ســــام
هــمــان يــاره و طــوق و هــم تــخــت عـــاج   ابـــا خــــلــــعــــت خــــســــروانــــي و تــــاج
كــه بــا پــيـــر ســـر شـــد بـــنـــوي جـــوان   چــنــان شــاد شــد ز آن ســخــن پـــهـــلـــوان
بـه مــهــراب گــفــت آن كــجــا رفــتــه بــود   ســـواري بـــه كـــاول بـــرافــــگــــنــــد زود
وز آن شـــادمـــانـــي كـــه رفـــت از مـــهـــان   نـــــوازيـــــدن شـــــهـــــريـــــار جـــــهــــــان
گـــذاريـــم هـــر دو چـــنـــان چـــون ســــزد   مــن ايــنــك چــو دســتـــان بـــر مـــن رســـد
ز پـــيـــونـــد خـــورشـــيـــد زاولـــســـتــــان   چـــنـــان شـــاد شـــد شـــاه كـــاولـــســـتــــان
ز هــر جـــاي رامـــش گـــران خـــوانـــدنـــد   كـه گــفــتــي هــمــي جــان بــرافــشــانــدنــد
لـــبـــش گـــشـــت خـــنـــدان و دل شـــادمـــان   چــو مـــهـــراب شـــد شـــاد و روشـــن روان
بــســـي خـــوب گـــفـــتـــار بـــا او بـــرانـــد   گـرانـمـايـه سـيـنــدخــت را پــيــش خــوانــد
بــيــفــروخــت از رايــت ايــن تــيـــره جـــاي   بــدو گــفــت كــاي جــفــت فــرخـــنـــده راي
بـــرو شـــهـــريـــاران كـــنـــنـــد آفـــريــــن   بــه شــاخــي زدي دســت كـــانـــدر زمـــيـــن
بــبــايــد مــر ايــن را ســرانــجــام جـــســـت   چــنــان هــم كــجــا ســاخــتــي از نــخــســت
اگــر تــاج عــاجــســت اگــر خــواســتــســت   هــمــه گــنـــج پـــيـــش تـــو آراســـتـــســـت
بــــر دخــــتــــر آمــــد ســــرايــــنـــــده راز   چـو بـشـنـيـد سـيــنــدخــت ازو گــشــت بــاز
كــه ديــدي چــنــان چــون بــبــايــد هـــمـــال   هــــمـــــي مـــــژده دادش بـــــه ديـــــدار زال
ســـزد گـــر فـــرازد ســـر از ســــرزنــــش   زن و مــــرد را از بــــلــــنـــــدي مـــــنـــــش
كـنـون هــر چــه جــســتــي هــمــه يــافــتــي   ســـوي كـــام دل تـــيـــز بـــشــــتــــافــــتــــي
ســـزاي ســـتـــايـــش بـــه هـــر انـــجـــمـــن   بـــــدو گـــــفـــــت رودابــــــه اي شــــــاه زن
بـــه فـــرمـــانــــت آرايــــش ديــــن كــــنــــم   مــن از خـــاك پـــاي تـــو بـــالـــيـــن كـــنـــم
دل و جــــان تــــو خــــانــــه ي ســــور بــــاد   ز تـــو چــــشــــم آهــــرمــــنــــان دور بــــاد
بـــــه آرايـــــش كـــــاخ بـــــنـــــهــــــاد روي   چـو بــشــنــيــد ســيــنــدخــت گــفــتــار اوي
گـلـاب و مـي و مـشـگ و عــنــبــر ســرشــت   بــيــاراســـت ايـــوان هـــا چـــون بـــهـــشـــت
ز بــرجــد بــرو بــافـــتـــه ســـر بـــه ســـر   بــســاطــي بــيــفــگــنـــد پـــيـــكـــر بـــه زر
كـــه هـــر دانـــه ي قــــطــــره ي آب بــــود   دگـــر پـــيـــكــــرش در خــــوشــــاب بــــود
بـــه آيـــيـــن و آرايــــش چــــيــــن نــــهــــاد   يــك ايــوان هــمــه تـــخـــت زريـــن نـــهـــاد
مــيــان گـــهـــر نـــقـــش هـــا كـــنـــده بـــود   هــمــه پــيــكــرش گــوهــر آگـــنـــده بـــود
كــه تــخــت كــيــان بــود و پــرمــايــه بـــود   ز يـــاقـــوت مـــر تـــخـــت را پـــايـــه بــــود
بـــــيـــــاورده از پـــــارس و اهـــــواز و ري   يــكــي ايــوان هــمــه جــامـــه ي رود و مـــي
پـــر از جـــامـــه و رنـــگ و بـــوي بـــهـــار   بـــيـــاراســـت رودابـــه را چــــون نــــگــــار
پــر از رنــگ و بــوي پــر از خـــواســـتـــه   هـــمـــه كـــاولـــســـتـــان شــــد آراســــتــــه
ز كــاول پــرســتــنــدگـــان خـــواســـتـــنـــد   هــمــه پــشــت پــيـــلـــان بـــيـــاراســـتـــنـــد
نـــهـــاده بـــه ســــر بــــرز زر افــــســــران   نــشــســتـــنـــد بـــر پـــيـــل رامـــش گـــران
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com