FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow پژوهش كردن موبدان از زال
پژوهش كردن موبدان از زال چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پژوهش كردن موبدان از زال

كــزيــن هــر چــه گــفـــتـــيـــد داريـــد راز   چــنــيــن گــفــت پـــس شـــاه گـــردن فـــراز
كـزو خـواسـت كــردن ســخــن خــواســتــار   بـــخـــوانـــد آن زمـــان زال را شـــهـــريـــار
نــهــفــتــه ســخــن هــاي ديــريــنـــه نـــيـــز   بــدان تــا بــپــرســنــد ازو چـــنـــد چـــيـــز
هــــمــــان زال بــــا نــــامـــــور مـــــوبـــــدان   نـــشـــســـتـــنـــد بــــيــــدار دل بــــخــــردان
ازيــن تـــيـــز هـــش راه بـــيـــن بـــخـــردي   بــــپــــرســــيــــد مــــر زال را مـــــوبـــــدي
كـــه رســـتـــســـت شـــاداب بــــا فــــرهــــي   كــــه از ده و دو تـــــاي ســـــرو ســـــهـــــي
نـــگــــردد كــــم و بــــيــــش در پــــارســــي   از آن بـــرز ده هـــر يــــكــــي شــــاخ ســــي
دو اســـپ گـــرانـــمـــايـــه و تــــيــــز تــــاز   دگــر مــوبـــدي گـــفـــت كـــاي ســـرفـــراز
يـــكـــي چـــون بـــلـــور ســـپــــيــــد آب دار   يـــكـــي ز آن بــــه كــــردار دريــــاي قــــار
هــمـــان يـــكـــدگـــر را نـــيـــابـــنـــده انـــد   بــجــنــبــيــد و هــر دو شــتـــابـــنـــده انـــد
كـــجـــا بـــگـــذرانـــنـــد بـــر شـــهـــريـــار   سـديـگـر چــنــيــن گــفــت كــان ســي ســوار
هــمــان ســي بــود بـــاز چـــون بـــنـــگـــري   يــكــي كــم شــود بـــاز چـــون بـــشـــمـــري
كــه بــيــنــي پــر از ســبــزه و جــويـــبـــار   چــهــارم چــنــيــن گــفــت كـــان مـــرغـــزار
ســـوي مـــرغـــزار انـــدر آيـــد ســـتـــرگ   يـــكـــي مـــرد تـــيـــز بـــا داســــي بــــزرگ
نـــه بـــردارد او هـــيـــچ از آن كـــار ســــر   هــمــي بــدرود آن گـــيـــا خـــشـــگ و تـــر
ز دريــــاي بــــا مــــوج بــــر ســــان غــــرو   دگــر گــفــت كــان بــركــشــيــده دو ســـرو
نــشــيــمــش بــه شــام آن بــود ايــن بــه بــام   يـــكـــي مـــرغ دارد بـــريــــشــــان كــــنــــام
بــر آن بــرنــشــيــنــد دهــد بــوي مـــشـــگ   ازيــن چــون بــپــرد شــود بــرگ خـــشـــگ
يـــكـــي پـــژمـــريــــده شــــده ســــوگــــوار   از آن دو هــــمــــيــــشــــه يــــكـــــي آب دار
يــكــي شـــارســـتـــان يـــافـــتـــم اســـتـــوار   بــپــرســيــد ديــگــر كــه بــر كــوهـــســـار
گــرفــتــه بــه هــامــون يــكــي خــارســتــان   خـــرامـــنـــد مــــردم از آن شــــارســــتــــان
پـرســتــنــده گــشــتــنــد و هــم پــيــشــگــاه   بــنــاهــا كــشـــيـــدنـــد ســـر تـــا بـــه مـــاه
كــس از يــاد كـــردن ســـخـــن نـــشـــمـــرد   وز آن شــارســتــان شــان بـــه دل نـــگـــذرد
بـــر و بـــومـــشـــان پـــاك گـــردد نـــهــــان   يــكــي بــو مــهــيــن خــيـــزد از نـــاگـــهـــان
هــــــم انــــــديـــــــشـــــــگـــــــان دراز آورد   بـــدان شـــارســـتـــان شــــان نــــيــــاز آورد
بــــه پــــيــــش ردان آشــــكــــارا بــــگــــوي   بـه پـرده درســت ايــن ســخــن هــا بــجــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com