FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow خشم گرفتن مهراب بر سیندخت
خشم گرفتن مهراب بر سیندخت چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

 خشم گرفتن مهراب بر سيندخت

ســر مــرزبــان پـــر ز پـــرخـــاش گـــشـــت   چــو در كــاول ايــن داســتــان فــاش گــشــت
هــمــه خــشـــم رودابـــه بـــر وي بـــرانـــد   بـرآشـفـت و سـيـنـدخــت را پــيــش خــوانــد
كــه بــا شــاه گــيــتــي مــرا پــاي نــيـــســـت   بـدو گـفـت كـاكـنـون جــزيــن راي نــيــســت
كـــشـــم زارتـــان بـــر ســــر انــــجــــمــــن   كــــه آرمــــت بــــا دخــــت نــــاپــــاك تـــــن
بــــرآســـــايـــــد و رام گـــــردد زمـــــيـــــن   مــگــر شــاه ايــران ازيــن خــشــم و كــيـــن
از آن زخــم گــرزش كــه يــارد چـــشـــيـــد   بــه كــاول كــه بـــا ســـام يـــارد چـــخـــيـــد
دل چــاره جــوي انــدر انــديـــشـــه بـــســـت   چـو بـشـنـيـد سـيـنـدخـت بـنـشــســت پــســت
كـــه بـــدژرف بـــيـــن و فـــزايــــنــــده راي   يــــكـــــي چـــــاره آورد از دل بـــــه جـــــاي
بـــيـــامـــد بـــر شـــاه خـــورشـــيــــد فــــش   وز آن پـــس دوان دســـت كــــرده بــــكــــش
چــو ديــگــر يــكــي كــامــت آيـــد بـــه كـــن   بــدو گــفــت بــشــنــو ز مــن يـــك ســـخـــن
بـبـخـش و بـدان كـايـن شــب آبــســتــنــســت   تــرا خــواســتــه گــر ز بـــهـــر تـــنـــســـت
بـــرو تـــيـــرگــــي هــــم نــــمــــانــــد دراز   اگـــر چـــنــــد بــــاشــــد شــــب ديــــريــــاز
جــهــان چــون نــگــيــن بـــدخـــشـــان شـــود   شــود روز چــون چــشــمــه روشـــن شـــود
مــــزن در مــــيـــــان يـــــلـــــان داســـــتـــــان   بـــدو گـــفـــت مـــهـــراب كـــز بـــاســـتــــان
وگــر چــادر خــون بــســتــن بــر بـــپـــوش   بــگــو آن چـــه دانـــي و جـــان را بـــكـــوش
بــود كــت بـــه خـــونـــم نـــيـــايـــد نـــيـــاز   بــدو گــفــت ســيــنــدخــت كــاي ســرفــراز
زبــان بــرگــشــايــم چـــو تـــيـــغ از نـــيـــام   مـــرا رفـــت بـــايـــد بـــه نـــزديــــك ســــام
خــــرد خــــام گــــفـــــتـــــارهـــــا را پـــــزد   بــگـــويـــم بـــدو آن چـــه گـــفـــتـــن ســـزد
ســـپـــردن بــــه مــــن گــــنــــج آراســــتــــه   ز مـــن رنـــج جـــان و ز تـــو خـــواســـتــــه
غــم گــنــج هــرگـــز نـــبـــايـــد كـــشـــيـــد   بــدو گــفــت مــهــراب بــســـتـــان كـــلـــيـــد
بــيــاراي و بــا خــويــشـــتـــن بـــر بـــه راه   پــرســتــنــده و اســپ و تـــخـــت و كـــلـــاه
چــو پــژمــرده شـــد بـــرفـــروزد بـــه مـــا   مــگـــر شـــهـــر كـــاول نـــســـوزد بـــه مـــا
بـــه جـــاي روان خـــواســـتــــه خــــوار دار   چـنـيــن گــفــت ســيــنــدخــت كــاي نــامــدار
تــو رودابـــه را ســـخـــتـــي آري بـــه روي   نــبــايــد كــه چــون مــن شــوم چــاره جــوي
كـــنـــون بـــا تـــوم روز پـــيـــمـــان اوســـت   مــــرا در جــــهــــان انــــده جـــــان اوســـــت
ازويـــــســـــت ايـــــن درد و انـــــدوه مــــــن   نــــدارم هــــمــــي انــــده خــــويــــشــــتـــــن
پــس آنــگــه بــه مــردي ره چــاره جـــســـت   يـكـي سـخـت پــيــمــان ســتــد زو نــخــســت
بـــه در و بـــه يـــاقـــوت پـــرمـــايـــه ســـر   بـــيــــاراســــت تــــن را بــــه ديــــبــــا و زر
بــرون كـــرد ديـــنـــار چـــون ســـي هـــزار   پـــس از گـــنـــج زرش ز بــــهــــر نــــثــــار
از اســـــپــــــان تــــــازي و از پــــــارســــــي   بــــه زريــــن ســــتــــام آوريــــدنــــد ســــي
يـــكـــي جـــام زر هــــر يــــكــــي را دســــت   ابــا طــوق زريــن پـــرســـتـــنـــده شـــســـت
ز پـــيـــروزه چـــنــــد چــــنــــدي گــــهــــر   پـر از مـشــگ و كــافــور و يــاقــوت و زر
طــرازش هــمــه گــونـــه گـــونـــه گـــهـــر   چــهــل جــامــه ديــبـــاي پـــيـــكـــر بـــه زر
جـــز آن ســـي بـــه زهـــرآب داده پـــرنــــد   بـه زريـن و سـيـمـيــن دو ســد تــيــغ هــنــد
ســد اســتــر هـــمـــه بـــاركـــش راه جـــوي   ســد اشــتــر هــمـــه مـــاده ي ســـرخ مـــوي
ابــــا طــــوق و بـــــا يـــــاره و گـــــوش وار   يــــكــــي تــــاج پــــر گــــوهــــر شـــــاه وار
بــرو ســاخـــتـــه چـــنـــد گـــونـــه گـــهـــر   بــه ســان ســـپـــهـــري يـــكـــي تـــخـــت زر
چـــو ســـيـــســـد فـــزون بـــود بـــالــــاي او   بــرش خــســروي بــيـــســـت پـــهـــنـــاي او
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com