FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رفتن زال به پیام آوری به نزد منوچهر
رفتن زال به پیام آوری به نزد منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رفتن زال پيام آوري به نزد منوچهر  

ز هــر در ســـخـــن هـــا هـــمـــي رانـــدنـــد   نــويــســنـــده را پـــيـــش بـــنـــشـــانـــدنـــد
كـجـا هـسـت و بـاشـد هـمــيــشــه بــه جــاي   ســــر نــــامــــه كــــرد آفــــريــــن خــــداي
هــمــه بــنــدگــانــيــم و ايــزد يــكــيـــســـت   ازويـسـت نـيـك و بـد و هــســت و نــيــســت
بــــــر آن اســـــــت چـــــــرخ روان را روش   هــر آن چــيــز كــو ســاخــت انـــدر بـــوش
وزو آفـــريـــن بـــر مـــنـــوچـــهــــر شــــاه   خــداونــد كــيــوان و خـــورشـــيـــد و مـــاه
بــه بـــزم انـــدرون مـــاه گـــيـــتـــي فـــروز   بــه رزم انـــدرون زهـــر تـــريـــاك ســـوز
ز شــادي بــه هــر كــس رســانــنــده بــهـــر   گــرايــنــده گــرز و گــشــايــنـــده شـــهـــر
كــشــنــده ســرافــراز جــنــگــي پـــلـــنـــگ   كــشــنــده درفــش فــريــدون بـــه جـــنـــگ
شــود خــاك نــعــل ســرافــشــان ســمـــنـــد   ز بــــاد عــــمــــود تــــو كــــوه بــــلــــنـــــد
بـه آبـشـخـور آري هـمــي گــرگ و مــيــش   هــمــان از دل پــاك و پـــاكـــيـــزه كـــيـــش
بــه مـــردي بـــشـــســـت انـــدر آورده پـــاي   يــكــي بــنـــده ام مـــن رســـيـــده بـــه جـــاي
چـنــيــن كــرد خــورشــيــد و مــاه افــســرم   هـــمـــي گـــرد كـــافـــور گــــيــــرد ســــرم
ابـــــا جـــــاودان ســـــاخـــــتـــــم كـــــارزار   بــبــســتـــم مـــيـــان را يـــكـــي بـــنـــده وار
چـو مـن كــس نــديــدي بــه گــيــتــي ســوار   عــنــان پــيــچ و اســپ افـــگـــن و گـــرزدار
چــو مـــن دســـت بـــردم بـــه گـــرز گـــران   بــــــشــــــد آب گــــــردان مـــــــازنـــــــدران
بــــرآورده گــــردن ز گـــــردن كـــــشـــــان   ز مــن گــر نــبــودي بــه گــيــتـــي نـــشـــان
بــرون آمــد و كـــرد گـــيـــتـــي چـــو كـــف   چــــنــــان اژدهــــا كـــــو ز رود كـــــشـــــف
هــــمــــان كــــوه تــــا كـــــوه بـــــالـــــاي او   زمــيــن شـــهـــر تـــا شـــهـــر پـــهـــنـــاي او
هـــمـــي داشـــتـــنـــدي شـــب و روز پــــاس   جــــهــــان را ازو بـــــود دل پـــــر هـــــراس
هـــمــــان روي گــــيــــتــــي ز درنــــدگــــان   هـــــوا پـــــاك ديـــــدم ز پـــــرنـــــدگــــــان
زمـيـن زيــر زهــرش هــمــي بــرفــروخــت   ز تــفــش هــمــي پــر كــرگــس بــســوخــت
بــه دم دركـــشـــيـــدي ز گـــردون عـــقـــاب   نــــهــــنــــگ دژم بــــركــــشــــيــــدي ز آب
هــمــه يــكــســـر او را ســـپـــردنـــد جـــاي   زمــيـــن گـــشـــت بـــي مـــردم و چـــارپـــاي
كــه بــا او هــمـــي دســـت يـــارســـت ســـود   چــو ديــدم كــه انــدر جــهــان كــس نــبـــود
بــيــفــگــنــدم از دل هــمـــه تـــرس و بـــاك   بــــه زور جــــهــــانـــــدار يـــــزدان پـــــاك
نـشـســتــم بــر آن پــيــل پــيــكــر ســمــنــد   مــيـــان را بـــبـــســـتـــم بـــه نـــام بـــلـــنـــد
بــه بـــازو كـــمـــان و بـــه گـــردن ســـپـــر   بـــه زيـــن انـــدرون گـــرزه ي گــــاوســــر
مـــرا تــــيــــز چــــنــــگ و ورا تــــيــــز دم   بــــرفــــتــــم بــــه ســــان نــــهــــنـــــگ دژم
كــه بــر اژدهــا گــرز خــواهــم كــشـــيـــد   مـــرا كـــرد پـــدرود هـــر كـــو شـــنـــيــــد
كـشـان مـوي سـر بـر زمـيـن چــون كــمــنــد   ز ســر تــا بــه دمــش چـــو كـــوه بـــلـــنـــد
ز فـــر بـــاز كــــرده فــــگــــنــــده بــــه راه   زبـــانـــش بـــه ســـان درخــــتــــي ســــيــــاه
مـــرا ديـــد غـــريـــد و آمـــد بـــه خـــشــــم   چـو دو آبـگـيـرش پــر از خــون دو چــشــم
كـــه دارم مـــگــــر آتــــش انــــدر كــــنــــار   گــمــانـــي چـــنـــان بـــردم اي شـــهـــريـــار
بـــه ابـــر ســـيـــه بـــر شـــده تـــيــــره دود   جـهـان پــيــش چــشــمــم چــو دريــا نــمــود
ز زهـرش زمــيــن شــد چــو دريــاي چــيــن   ز بـــانـــگـــش بـــلـــرزيـــد روي زمــــيــــن
چـــنـــان چـــون بـــود كـــار مـــرد دلـــيــــر   بــرو بــر زدم بـــانـــگ بـــر ســـان شـــيـــر
بـــه چـــرخ انـــدرون رانـــدم بــــي درنــــگ   يــكــي تــيــر الــمــاس پـــيـــكـــان خـــدنـــگ
بـمـانـد از شـگـفــتــي بــه بــيــرون زبــانــش   چـو شــد دوخــتــه يــك كــران از دهــانــش
زدم بـــر دهـــانـــش بـــپـــيـــچــــيــــد از آن   هــم انـــدر زمـــان ديـــگـــري هـــم چـــنـــان
بــرآمــد هــمــي جــوي خــون از جــگـــرش   ســـديــــگــــر زدم بــــر مــــيــــان زفــــرش
بــرآهــخــتــم ايــن گــاوســر گــرز كــيـــن   چــو تــنـــگ انـــدر آورد بـــا مـــن زمـــيـــن
بــرانــگــيــخـــتـــم پـــيـــل تـــن را ز جـــاي   بـــه نـــيـــروي يـــزدان گـــيـــهـــان خــــداي
بــرو كــوه بـــاريـــد گـــفـــتـــي ســـپـــهـــر   زدم بـــر ســـرش گـــرزه ي گـــاوچــــهــــر
فــرو ريــخــت زو زهــر چــون رود نــيـــل   شــكــســتــم تــنــش چــون تــن ژنــده پــيـــل
ز مـغــزش زمــيــن گــشــت بــا كــوه راســت   بـه زخـمـي چـنـان شـد كـه ديـگـر نـخــاســت
زمـــيـــن جــــاي آرامــــش و خــــواب شــــد   كـــشــــف رود پــــر خــــون و زرداب شــــد
هــمـــي آفـــريـــن خـــوانـــدنـــدي بـــه مـــن   هــمــه كـــوهـــســـاران پـــر از مـــرد و زن
كـــه آن اژدهـــا زشـــت و پـــتـــيـــاره بـــود   جــهــانــي بـــر آن جـــنـــگ نـــظـــاره بـــود
جــهــان زر و گــوهــر بـــرافـــشـــانـــدنـــد   مــرا ســام يـــك زخـــم از آن خـــوانـــدنـــد
بـــرهـــنـــه شـــد از نـــامـــور جـــوشـــنـــم   چـــو زو بـــازگـــشـــتـــم تــــن روشــــنــــم
وزيــن هــســت و هــر چــنـــد رانـــم زيـــان   بـــرريـــخـــت از بـــاره بـــر گـــســــتــــوان
جــز از ســوخــتــه خــار و خــاور نـــبـــود   بـــر آن بـــوم تـــا ســـالـــيـــان بـــر نـــبـــود
ســــران را ســــر آوردمــــي زيـــــر پـــــاي   چــنــيــن و جــزيــن هــر چــه بــوديــم راي
بـــپـــرداخـــتــــي شــــيــــر درنــــده جــــاي   كـــجـــا مـــن چـــمـــانـــيـــدمـــي بــــادپــــاي
مــرا تــخــتــگــاه اســت و اســـپـــم زمـــيـــن   كــنــون چــنــد ســالــســت تــا پــشـــت زيـــن
بــه تــو راســـت كـــردم بـــه گـــرز گـــران   هـــمــــه گــــرگــــســــاران و مــــارنــــدران
تــرا خــواســـتـــم راد و پـــيـــروز و شـــاد   نــــكــــردم زمــــانــــي بــــر و بـــــوم يـــــاد
هـــمـــان زخـــم كـــوبـــنـــده گـــوپـــال مـــن   كـــنـــون ايـــن بـــرافـــراخـــتـــه يـــال مـــن
بـــرو گـــردگـــاهـــم خـــمـــانـــد هــــمــــي   بــدان هـــم كـــه بـــودي نـــمـــانـــد هـــمـــي
زمـــانـــه مـــرا بـــاژگــــونــــه بــــبــــســــت   كــمــنــدي بــيــنــداخــت از دســت شـــســـت
كــه شـــايـــد كـــمـــربـــنـــد و گـــوپـــال را   ســــپــــرديــــم نــــوبــــت كــــنـــــون زال را
بـــيـــايـــد بـــخـــواهــــد ز شــــاه جــــهــــان   يــــــكــــــي آرزو دارد انــــــدر نــــــهـــــــان
كــجــا نــيــكــويــي زيــر فـــرمـــان اوســـت   يــكــي آرزو كــان بــه يـــزدان نـــكـــوســـت
كــه بــنــده نــبــايــد كــه بــاشــد ســتـــرگ   نــــكــــرديـــــم بـــــي راي شـــــاه بـــــزرگ
شـــنـــيـــدســـت شـــاه جــــهــــان بــــان مــــن   هـــمـــانـــا كـــه بــــا زال پــــيــــمــــان مــــن
دريـــن روزهـــا كـــرد زي مـــن بـــســـيــــچ   كــه از راي او ســر نــپــيــچــم بــه هـــيـــچ
هــمــي چــاك چــاك آمــدش زاســتــخـــوان   بــه پــيــش مــن آمــد پـــر از خـــون رخـــان
ســـزاتـــر كـــه آهـــنـــگ كــــاول كــــنــــي   مـــرا گـــفـــت كـــه بـــردار آمــــل كــــنــــي
نــــشــــانــــي شــــده در مـــــيـــــان گـــــروه   چــو پــرورده ي مـــرغ بـــاشـــد بـــه كـــوه
چـو ســرو ســهــي بــر ســرش گــلــســتــان   چــنــان مــاه بـــيـــنـــد بـــه كـــاولـــســـتـــان
ازو شـــاه را كـــيـــن نـــبـــايــــد گــــرفــــت   چــو ديــوانــه گــردد نــبــاشـــد شـــگـــفـــت
كـه بــخــشــايــش آرد هــر آن كــش بــديــد   كــنــون رنــج مــهــرش بــه جــايــي رســيــد
چـنـان رفــت پــيــمــان كــه بــشــنــيــد شــاه   ز بـــس درد كـــو ديـــد بـــر بــــي گــــنــــاه
چــو آيــد بــه نــزديـــك تـــخـــت بـــلـــنـــد   گــســي كــردمــش بــا دلــي مـــســـتـــمـــنـــد
تـــرا خـــود نـــيـــامـــوخـــت بـــايـــد خـــرد   هــمــان كــن كــه بــا مــهـــتـــري درخـــورد
ســتــد زود دســتـــان و بـــرپـــاي خـــاســـت   چـو نـامــه نــبــشــتــنــد و شــد راي راســت
نـــخـــفـــت و نــــيــــاســــود تــــا بــــامــــداد   چـو خــورشــيــد ســر ســوي خــاور نــهــاد
ســپــيــده بـــخـــنـــديـــد و بـــگـــشـــاد لـــب   چــو آن جــامــه ي ســوده بــفــگـــنـــد شـــب
بــــرآمــــد خــــروشــــيــــدن كــــره نـــــاي   بـــيــــامــــد بــــه زيــــن انــــدر آورد پــــاي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com