FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رفتن سام به جنگ مهراب
رفتن سام به جنگ مهراب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رفتن سام به جنگ مهراب 

كــه شــاه و ســپــهــبـــد فـــگـــنـــدنـــد بـــن   بـه مـهـراب و دسـتــان رســيــد ايــن ســخــن
فـــروهـــشـــتـــه لـــفـــج و بـــرآورده يـــال   خـــروشـــان ز كـــاول هــــمــــي رفــــت زال
بــيــايـــد كـــه گـــيـــتـــي بـــســـوزد بـــه دم   هــــمـــــي گـــــفـــــت اگـــــر اژدهـــــاي دژم
نــخــســـتـــيـــن ســـر مـــن بـــبـــايـــد درود   چـو كــاولــســتــان را بــخــواهــد بــه ســود
پــر انــديــشــه دل پــر ز گـــفـــتـــار ســـرد   بـه پـيـش پـدر شـد پــســر از خــون جــگــر
كـــه آمـــد ز ره بـــچـــه ي نــــره شــــيــــر   چـــو آگـــاهـــي آمــــد بــــه ســــام دلــــيــــر
درفـــش فـــريــــدون بــــيــــاراســــتــــنــــد   هــمــه لــشــگــر از جــاي بــرخــاســتـــنـــد
ســپــاه و ســپــهــبـــد را پـــذيـــره شـــدنـــد   پــــذيــــره شــــدن را تــــبــــيـــــره زدنـــــد
بــيـــاراســـتـــه ســـرخ و زرد و بـــنـــفـــش   هـمـه پـشـت پــيــلــان بــه رنــگــيــن درفــش
پـــيـــاده شـــد از اســـپ و بـــگــــذارد گــــام   چــــو روي پــــدر ديــــد دســــتـــــان ســـــام
چــه ســالــار خــواه و چــه ســـالـــار جـــوي   بـــزرگـــان پـــيــــاده شــــدنــــد از دو روي
ســخــن گـــفـــت بـــا او پـــدر نـــيـــز ديـــر   زمـــيــــن را بــــبــــوســــيــــد زال دلــــيــــر
چــو زريــن درخــشــنــده كــوهــي بــلـــنـــد   نــشــســت از بـــر تـــازي اســـپ ســـمـــنـــد
بــه تــيــمــار و بــا گــفــت و گـــو آمـــدنـــد   بـــزرگـــان هـــمـــه پــــيــــش او آمــــدنــــد
يــكــي پـــوزش آور مـــكـــش هـــيـــچ ســـر   كـــه آزرده گـــشـــتـــســـت بـــر تـــو پـــدر
سـرانـجــام آخــر بــه جــز خــاك نــيــســت   چـنـيــن داد پــاســخ كــزيــن بــاك نــيــســت
هــمــانــا ســـخـــن بـــر ســـخـــن نـــگـــذرد   پـــدر گـــر بـــه مـــغـــز انــــدر آرد خــــرد
پـس از شــرمــش آب انــدر آرم بــه چــشــم   وگــر بــرگــشــايــد زبــان را بـــه خـــشـــم
گـــــشـــــاده دل و شـــــادكـــــام آمـــــدنــــــد   چـــنـــيـــن تـــا بـــه درگـــاه ســـام آمـــدنـــد
هــــــم انـــــــدر زمـــــــان زال را بـــــــار داد   فـــــرود آمـــــد از بـــــاره ســــــام ســــــوار
زمــيــن را بــبــوســيــد و گـــســـتـــرد بـــر   چـــو زال انـــدر آمـــد بـــه پــــيــــش پــــدر
وز آب دو نــرگــس هــمـــي گـــل ســـتـــرد   يـــكـــي آفـــريـــن كـــرد بـــر ســـام گــــرد
روانــــــش گــــــرايــــــنــــــده ي داد بـــــــاد   كـــه بـــيـــدار دل پــــهــــلــــوان شــــاد بــــاد
زمــيــن روز جــنــگ از تــو گــريــان شــود   ز تـــيـــغ تـــو الــــمــــاس بــــريــــان شــــود
شــــتــــاب آيــــد انــــدر ســــپــــاه درنـــــگ   كــجــا ديــزه ي تــو چـــمـــد روز جـــنـــگ
هـــمـــانـــا ســـتـــاره نـــيـــارد كــــشــــيــــد   ســپـــهـــري كـــجـــا بـــاد گـــرز تـــو ديـــد
روان و خـــرد گـــشـــتـــه بـــنــــيــــاد تــــو   زمـــيـــن نـــســـپـــرد شـــيـــر بــــا داد تــــو
ز تــــو داد يـــــابـــــد زمـــــيـــــن و زمـــــان   هــــمــــه مـــــردم از داد تـــــو شـــــادمـــــان
وگــر چــه بــه پـــيـــونـــد تـــو شـــهـــره ام   مـــگـــر مــــن كــــه از داد بــــي بــــهــــره ام
بـه گـيــتــي مــرا نــيــســت بــا كــس نــبــرد   يـــكـــي مـــرغ پـــرورده ام خـــاك خــــورد
كــه بــر مــن كــســي را بــر آن هــســت راه   نــدانــم هـــمـــي خـــويـــشـــتـــن را گـــنـــاه
وگـــر هـــســـت بـــا ايـــن نــــژادم هــــنــــر   مـــگـــر آن كـــه ســـام يـــلـــســـتــــم پــــدر
بـــه كـــوه انـــدرم جـــايـــگـــه ســـاخـــتــــي   ز مـــــادر بـــــزادم بـــــيـــــنـــــداخـــــتــــــي
بــــه آتــــش ســــپــــردي فــــزايــــنــــده را   فـــگـــنـــدي بـــه تـــيـــمــــار زايــــنــــده را
كــه از چــه ســيــاه و ســپــيــدســـت رنـــگ   تــرا بــا جــهــان آفــريــن نــيــســت جــنــگ
بــه چــشــم خــدايــي بـــمـــن بـــنـــگـــريـــد   كــنــون كــم جــهـــان آفـــريـــن پـــروريـــد
ابـــا راي و بـــا تـــاج و تـــخــــت و ســــران   ابــا گــنـــج و بـــا تـــخـــت و گـــرز گـــران
نـــگـــه داشـــتــــم راي و پــــيــــمــــان تــــو   نــشــســتــم بـــه كـــاول بـــه فـــرمـــان تـــو
درخــتــي كــه كــشـــتـــي بـــه بـــار آرمـــت   كــه گــر كــيــنـــه جـــويـــي نـــيـــازارمـــت
هــم از گــرگـــســـاران بـــديـــن تـــاخـــتـــي   ز مـــازنـــدران هـــديـــه ايـــن ســـاخــــتــــي
چـــنـــيـــن داد خـــواهـــي هــــمــــا داد مــــن   كــــه ويــــران كــــنــــي خــــان آبــــاد مــــن
تـــــن بـــــنـــــده خــــــشــــــم تــــــرا داده ام   مــن ايـــنـــك بـــه پـــيـــش تـــو اســـتـــاده ام
ز كـــاول مـــپـــيـــمـــاي بـــا مـــن ســــخــــن   بــــاره مــــيــــانـــــم بـــــدو نـــــيـــــم كـــــن
بــرافـــراخـــت گـــوش و فـــرو بـــرد يـــال   ســپــهــبــد چــو بــشــنــيـــد گـــفـــتـــار زال
زبـــان تـــو بـــر راســـتـــي بـــرگـــواســــت   بــدو گــفــت آري هـــمـــيـــنـــســـت راســـت
دل دشـــمـــنـــان بـــر تـــو بـــر شـــاد بــــود   هـــمـــه كـــار مـــن بـــا تـــو بــــي داد بــــود
بـــه تـــنـــگـــي از جـــاي بـــر خـــاســــتــــي   ز مــن آرزو خــود هــمـــيـــن خـــواســـتـــي
بـــســــازم كــــنــــون نــــيــــز بــــازار تــــو   مـــشـــو تـــيـــز تــــا چــــاره ي كــــار تــــو
فــرســتــم بــه دســت تــو اي نــيــك خـــواه   يــكــي نــامــه فــرمــايــم اكــنــون بـــه شـــاه
روان و دلـــــــــــــش ســــــــــــــوي داد آورم   ســخـــن هـــر چـــه بـــايـــد بـــه يـــاد آورم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com