FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow آمدن سام به نزد منوچهر
آمدن سام به نزد منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

آمدن سام به نزد منوچهر

پــــيــــاده شــــد و راه بــــگـــــشـــــاد شـــــاه   چـــو آمـــد بــــه نــــزديــــكــــي بــــارگــــاه
زمــيــن را بــبــوســيــد و شــد پـــيـــش اوي   چـــو شـــاه جـــهـــانـــدار بـــگــــشــــاد روي
ز يــاقــوت رخــشــنـــده بـــر ســـرش تـــاج   مــنــوچــهــر بــرخــاســت از تــخـــت عـــاج
چــنــان چــون ســـزا بـــود بـــنـــواخـــتـــش   بــر خــويــش بــر تــخــت بــنــشــاخـــتـــش
وز آن نـــــــره ديـــــــوان مـــــــازنــــــــدران   وز آن گــــرگــــســــاران جـــــنـــــگ آوران
سـپـهــبــد ســخــن يــك بــه يــك يــاد كــرد   بــپــرســيــد و بــســيــار تــيــمـــار خـــورد
ز جـــان تـــو كــــوتــــه بــــد بــــدگــــمــــان   كـــه نـــوشــــه زي اي شــــاه تــــا جــــاودان
نــه ديــوان كــه شــيــران جــنــگــي بــه بــر   بـــرفـــتـــم بـــر آن شـــهــــر ديــــوان نــــر
ز گــــــردان ايــــــران دلــــــاورتــــــرنــــــد   كـــه از تـــازي اســـپـــان تـــكـــاورتـــرنـــد
پــلــنـــگـــان جـــنـــگـــي نـــمـــايـــنـــدشـــان   ســپــاهــي كــه ســگــســار خــوانــنـــدشـــان
از آواز مـــن مــــغــــزشــــان شــــد تــــهــــي   ز مــن چــون بــديــشـــان رســـيـــد آگـــهـــي
از آن پــس هــمــه شــهــر بــگــذاشـــتـــنـــد   بــه شــهــر انــدرون نــعــره بــرداشــتــنـــد
چـــنـــان خـــيـــره و پـــوي پـــوي آمـــدنـــد   هــمــه پــيــش مــن جــنــگ جــوي آمـــدنـــد
پـــس انـــدر فـــراز آمـــد و پـــيـــش غــــار   ســپــه جــنــب جــنــبـــان شـــد و روز تـــار
بــه پــيــش ســپــاه انــدر آمــد چــو گـــرگ   نــبــيـــره ي جـــهـــانـــدار ســـلـــم بـــزرگ
نــبــد دشــت پــيـــدا نـــه كـــوه و نـــه شـــخ   ســـپـــاهـــي بـــه كـــردار مــــور و مــــلــــخ
رخ نــــــامــــــداران مــــــا گــــــشـــــــت زرد   چـو بـرخـاسـت ز آن لـشــگــر گــشــن گــرد
ســـپـــه را هـــم آن جـــاي بـــگــــذاشــــتــــم   مــن ايــن گـــرز يـــك زخـــم بـــرداشـــتـــم
كــه چــون آســيــا شــد بــريــشــان زمــيـــن   خــروشــي خــروشــيـــدم از پـــشـــت زيـــن
ســــراســــر ســــوي رزم كـــــردنـــــد راي   دل آمـــد ســـپــــه را هــــمــــه بــــاز جــــاي
چـــنـــان زخـــم ســـربـــاز گــــوپــــال مــــن   چـــو بـــشـــنــــيــــد كــــاكــــوي آواز مــــن
چـــو پـــيـــل ژيــــان بــــا كــــمــــنــــد دراز   بــيــامــد بــه نــزديــك مـــن جـــنـــگ ســـاز
چــــو ديــــدم خــــويـــــدم ز راه گـــــزنـــــد   مــرا خــواســت كــارد بـــه خـــم كـــمـــنـــد
بــه پــيــكــان پــولــاد و تــيـــر و خـــدنـــگ   كــمــان كــيــانــي گــرفـــتـــم بـــه چـــنـــگ
چــو آتـــش بـــدو بـــر تـــبـــر ريـــخـــتـــم   عـــقـــاب تـــگـــاور بـــرانـــگــــيــــخــــتــــم
كــه شــد دوخــتــه مــغـــز تـــا مـــغـــفـــرش   گــمــانــم چــنــان بــد كــه ســنــدان ســـرش
بــرآمــد يــكــي تــيـــغ هـــنـــدي بـــه دســـت   نــگــه كــردم از گــرد چــون پــيــل مــســـت
كــزو كــوه زنـــهـــار خـــواهـــد بـــه جـــان   چــــنــــان آمــــدم شــــهــــريــــارا گــــمــــان
هـمـي جـسـتـمــش تــا كــي آيــد بــه چــنــگ   وي انـــدر شـــتـــاب و مـــن انــــدر درنــــگ
مـــن از چـــرمـــه چـــنـــگـــال كــــردم دراز   چــو آمــد بـــه نـــزديـــك مـــن ســـرفـــراز
ز زيـن بــرگــســســتــم بــه كــردار شــيــر   گـــرفـــتـــم كـــمـــربـــنـــد مـــرد دلـــيــــر
بــديــن آهــنــيــن دســـت و گـــردي مـــيـــان   زدم بـــر زمـــيـــن بـــر چـــو پـــيـــل ژيـــان
ســــپــــه روي بــــرگــــشــــت از كــــارزار   چـو افـگـنـده شـد شــاه زيــن گــونــه خــوار
بــه هــر ســو شــده مــردمـــان هـــم گـــروه   نـــشـــيـــب و فـــراز بــــيــــابــــان و كــــوه
فـــگـــنـــده پـــديـــد آمـــد انـــدر شــــمــــار   ســــــوار و پـــــــيـــــــاده ده و دو هـــــــزار
بـــرافـــراخــــت تــــا مــــاه فــــرخ كــــلــــاه   چــو بــشــنــيـــد گـــفـــتـــار ســـالـــار شـــاه
ســتــوهــي گــرفــتــه فــرو شــد بــه كـــوه   چـو روز از شـب آمـد بـه كــوشــش ســتــوه
جـــهـــان پـــاك ديـــد از بـــد بــــدگــــمــــان   مــي و مــجــلــس آراســت و شــد شـــادمـــان
بـــه يـــاد ســـپـــهـــبـــد گــــشــــادنــــد لــــب   بـــه بـــگـــمـــاز كـــوتـــاه كـــردنــــد شــــب
گـــــشـــــادنـــــد و دادنــــــد زي شــــــاه راه   چـــو شـــب روز شـــد پـــرده ي بــــارگــــاه
بـــه نـــزد مـــنـــوچــــهــــر شــــاه بــــزرگ   بـــيـــامـــد ســـپـــهــــدار ســــام ســــتــــرگ
كـــز ايـــدر بـــرو بـــا گـــزيــــده مــــهــــان   چــنـــيـــن گـــفـــت بـــا ســـام شـــاه جـــهـــان
هــمــه كـــاخ مـــهـــراب و كـــاول بـــســـوز   بــه هــنــد و ســتـــان آتـــش انـــدر فـــروز
كــــه او مــــانـــــد از بـــــچـــــه ي اژدهـــــا   نـــبـــايــــد كــــه او يــــابــــد از بــــد رهــــا
شـود رام گــيــتــي پــر از جــنــگ و جــوش   زمـــان تـــا زمـــان زو بــــرآيــــد خــــروش
بـــزرگــــان كــــه در دســــتــــه ي او بــــود   هــر آن كــس كــه پــيــوســـتـــه ي او بـــود
ز پــيــونــد ضــحـــاك و خـــويـــشـــان اوي   ســر از تــن جــدا كــن زمــيــن را بـــشـــوي
كـــه كـــيـــن از دل شـــاه بـــيـــرون كـــنـــم   چــنــيـــن داد پـــاســـخ كـــه ايـــدون كـــنـــم
بـــر آن نـــامـــور مـــهـــر انـــگـــشــــت اوي   بــبــوســـيـــد تـــخـــت و بـــمـــالـــيـــد روي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com